Çocukluk çağı hemanjiomalarında mast hücreleri

Mast hücreleri kimyasal ve immünolojik uyarılar sonrası ortaya çıkan inflamasyonun gelişiminde temel rol oynarlar ve doku fibrozisi ile anjiyogeneziste etkili olurlar. Hemanjiomalar çocukluk çağının en yaygın tümörleridir. Pyojenik granülomalar derinin enfeksiyonu veya minör bir travması sonrası görülen reaktif vasküler lezyonlardır. Bu çalışmada, Toluidin mavisi boyanmış kesitlerde, uzun süreden beri var olan 11 çocukluk çağı kapiller hemanjioması ile akut başlangıçlı 10 pyojenik granüloma olgusunda, mast hücreleri sayılarak, bu hücrelerin kan damarlarının proliferasyon ya da maturasyonundaki rolü anlaşılmaya çalışıldı. Beş büyük büyütme alanında (x400 büyütme) ortalama mast hücre sayısı kapiller hemanjiomada 7.72±5.33 (ortalama±standart sapma), pyojenik granülomada ise 6.49±4.57 (ortalama±standart hata) idi. Kapiller hemanjioma ve pyojenik granüloma grupları arasında fark yoktu (p=0.62,p>0.05). Bu sonuçlar mast hücrelerinin pyojenik granülomada damar proliferasyonu üzerine erken ve temel bir rol oynamayabileceğini, fakat kapiller hemanjiomalarda kan damarlarının involüsyon ve matürasyonu ile ilgili olabileceğini düşündürmüştür.

Mast cells in childhood hemangiomas

Mast cells play an essential role during development of inflammation after chemical and immunological stimulus, and have been implicated in tissue fibrosis and angiogenesis. Hemangiomas are the most common tumors in the childhood. Pyogenic granulomas are the reactive vaculary lesions that occurs after minor trauma or infection of the skin. In this study, in sections with stained Toluidine Blue, mast cells were counted 11 longstanding capillary hemangiomas of childhood and 10 pyogenic granulomas of recent onset in an attempt to understand the role of the mast cells in the proliferation or maturation of the blood vessel. The average number of mast cells in five high power field (x400 magnification) was 7.72±5.33 (mean±SE) in the capillary hemangiomas and 6.49±4.57 (mean±SE) in the pyogenic granulomas. There was no difference between capillary hemangiomas and pyogenic granulomas in the average number of mast cells (p= 0.62, p>0.05). These results suggest that mast cells may not play an essential, early role in the proliferation of blood vessels in pyogenic granulomas, but may be related to involution and maturation of blood vessels in capillary hemangiomas.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

267 50