Honaz kırsalında hepatit E virus seropozitifliği

Hepatit E virus infeksiyonu, dünyanın birçok ülkesinde görülmekle birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak bildirilmektedir. Bu çalışma, başlıca fekal-oral yolla bulaşan Hepatit E virus infeksiyonunun Denizli iline bağlı Honaz ilçesi köylerindeki seropozitifliği belirlemek amacıyla planlandı. Farklı yaş gruplarından 165 kişi çalışma kapsamına alındı. Hepatit E virus (HEV) antikor varlığı, enzim immunoassay (EIA) yöntemiyle (Abbott) araştırıldı. Yaşlan 8-15 arasında olan 49 çocuktan 11'inde (% 22.4), yaşları 16-49 olan 65 genç erişkin kişiden 16'smda (% 24.6) ve 50 yaş üstündeki 51 kişiden 15'inde (% 29.4) HEV antikoru pozitif olarak bulundu. Çalışılan toplam 165 olguda anti-HEV pozitifliği % 25.4 olarak saptandı. Yapılan istatistiksel değerlendirmede yaş grupları arasındaki fark anlamlı bulunmadı (p>0.05). Cinsiyete göre değerlendirme yapıldığında erkeklerde antikor pozitifliğinin %30.9, kadınlarda ise % 19.7 olduğu görüldü. Sonuç olarak Hepatit E virus infeksiyonunun kırsal kesimde oldukça yüksek oranda bulunduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: hepatit E, kırsal alan, seropozitif

Seropositivity of hepatitis E virus in rural area of Honaz

Hepatitis E virus (HEV) infection has been reported in most countries of the world, especially in the developing countries. This study was planned to determine the frequency of Hepatitis E virus infection in rural areas of Honaz in Denizli. 165 subjects in various ages were included in this study. The determination of HEV antibody was assayed by enzyme immunoassay (EIA) (Abbott). Anti HEV antibodies were found positive in 11 of 49 children aged between 8-15 years (22.4 %), 16 of 65 adult subjects aged between 16-49 (24.6 %) and 15 of 51 subjects aged over 50 years old (29.4 %). Anti-HEV positiveness of 165 subjects studied was found to be 25.4 %. The difference between the age groups was not statistically significant (p>0.05). Antibody positiveness of male and females were 30.9 % and 19.7 % respectively. In conclusion, HEV infection is common in the rural areas of Honaz.

Kaynak Göster