Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde rotavirusun rolü

Bu çalışmada Ekim-Nisan ayları arasında çocuk polikliniğine başvuran 79 akut gastroenteritli hasta değerlendirildi. Hastaların 46'sı (%58.2) erkek, 33'ü (%41.7) kız, yaş ortalaması 2.8 ± 3.4 yıl (dağılım l ay - 15 yıl) idi. İshale ilaveten (%100), 41 hastada ateş (%51.8), 40 hastada kusma (%50.6), 24 hastada karın ağrısı (%30.3), 5 hastada tenesmus (%6.3) vardı. 57 hastanın gaita mikroskopisi normal bulundu. Gaitada latex agglutinasyon yöntemi ile rotavirus antijeni 32 hastada (%40.5) pozitif bulundu. Gaita kültüründe 3 hastada Shigella sonnei, l hastada Shigella flexneri, l hastada Salmonella typhimurium üretildi. Bir gaita örneğinde Entamoeba histolytica kistleri görüldü. Rotavirus ağ (+) olan hastaların yaş ortalaması 31 ± 32.6 ay (dağılım l .5 ay - 9 yaş) idi. Hastaların %13.9'unda (11 hasta) dehidratasyon vardı ve bunların 5'inde etken rotavirus idi. Rotavirus enfeksiyonu en sık Kasım ayında görüldü. Onbeş hastada gastroenteritle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu (4), akciğer enfeksiyonu (5), sinüzit (2), febril konvulziyon (2), suçiçeği (1), menenjit (1) tespit edildi.

Kaynak Göster