TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Öz 20. yüzyılın ortalarında insanların hayatına giren televizyon, yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “geleneksel” medyadan sayılmış, ancak evlerdeki popülerliğini yitirmemiştir. Televizyonda yer alan şiddet içerikli dizilerin izleyiciler üzerindeki etkisi de, onun “büyülü” olarak görüldüğü ilk yıllardan bu yana araştırılan ve tartışılan bir konudur. Şiddet içerikleri tüketmenin neden olabileceği toplum içerisindeki saldırgan davranışlar, günümüzde yeni medya ile kendilerine daha korkusuzca sergilenebilecekleri platformlar edinmişlerdir. Bu çıkarımın doğruluğunu tespit edebilmek adına yapılan bu çalışmada, kişilerin saldırganlık eğilimlerini ve siber zorbalık eğilimlerini ölçecek anketlerin yanında, televizyonda en çok izledikleri üç dizinin ismi sorulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların saldırganlık eğilimlerinin orta düzeyde, siber zorbalık eğilimlerinin ise genel olarak düşük olduğu bulunmuştur. Elde edilen diğer sonuçlar, detaylı olarak sonuç bölümünde tartışılmıştır.

Kaynakça

Arıcak, O.T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 167-184.

Arıcak, O.T., Kınay, H., Tanrıkulu, T. (2012). Siber Zorbalık Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 101-114.

Archer, J. & Coyne, S. M. (2005). An integrated review of indirect, relational, and social aggression. Personality and Social Psychology Review, 9, 212-230. doi: 10.1207/s15327957pspr0903_2

Baker, Ö.E., Kavşut, F. (2007). Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.

Bandura; Ross; Ross (1963), “Imitation of Film-Mediated Agressive Models”, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 3-11.

Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32 (3), 265-277.

Bulunmaz, B. (2015). Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 73-88.

Bushman, B.J., Huesmann, L.R. (2006). Short-Term and Long-Term Effects of Violent Media on Aggression in Children and Adults. Arch Pediatr Adolesc Med., 160(4): 348-352. DOI: 10.1001/archpedi.160.4.348 Erişim: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/204790

David-Ferdon, C., & Hertz, M. F. (2007). Electronic media, violence, and adolescents: An emerging public health problem. Journal of Adolescent Health, 41, 1-5. Dilmaç, B. (2009). Psychological needs as a predictor of cyber- bullying: A preliminary report on college students. Educational Sciences: Theory & Practice, 9, 1291-1325.

Demirtaş Madran, H.A. (2012). Buss-Perry Saldırganlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 23, 1-6.

Dooley, J.J., Pyzalski, J. and Cross, D. (2009), Cyberbullying versus face-to-face bullying: a theoretical and conceptual review, Journal of Psychology, Vol. 217 No. 4, pp. 182-188.

Dubow, E.F., Miller, L.S. (1996). “Television Violence Viewing and Aggressive Behavior”. Tuning in to Young Viewers içinde, (Ed.) Tannis M. MacBeth, Sage Publications, s. 117-149.

Eroğlu, Y., Güler, N. (2015). Koşullu Öz-Değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber-Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 118-129.

Eroğlu, Y., Aktepe, E., Akbaba, S., Işık, A., Özkorumak, E. (2015). The Investigation of Prevalence and Risk Factors Associated With Cyber-Bullying and Victimization. Education and Science, 40(177), 93-107. Doi: 10.15390/EB.2015.3698

EU Kids Go Online Project (2014). Erişim adresi: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspxGalen, B. R. & Underwood, M. K. (1997). A developmental investigation of social aggression among children. Developmental Psychology, 33, 589-600. doi: 10.1037/0012-1649.33.4.589 Gámez-Guadix, M., Orue, I., Smith, P.K., Calvete, E. (2013). Longitudinal and Reciprocal Relations of Cyberbullying With Depression, Substance Use, and Problematic Internet Use Among Adolescents. Journal of Adolescent Health, 53, 446-452. Doi:

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorielli, N. (1986). Living With Television: The Dynamics of the Cultivation Process. Perspectives on Media Effects içinde, s. 17-40, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Harman, J. P., Hansen, C. E., Cochran, M. E., & Lindsey, C. R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use aff ects social skills, self-esteem, social anxiety,and aggression. CyberPsychology & Behavior, 8 (1), 1-6.

Hoff, D.L., Mitchell, S.N. (2009). Cyberbullying: Causes, Effects, and Remedies. Journal of Educational Administration, 47(5), 652-665. Doi: https://doi.org/10.1108/09578230910981107

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An exploratory analysis of factors related to offending and victimization. Deviant Behavior, 29, 129-156.

Huesmann, L.R. (1982). Television Violence and Aggressive Behavior. Erişim: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/83374/1982.Huesmann.TelevisionViolence%26AggressiveBehavior.Televi%26Behavior.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Juvonen, J., & Gross, E. F. (2008). Extending the school grounds? Bullying experiences in cyberspace. Journal of School Health, 78, 496-505.

Kaymak Özmen, S. (2004). Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 27-39.

Kowalski, R.M., Limber, S.P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health 4(6), 22–30. doi:10.1016/j.jadohealth.2007.08.017

Li, Q. (2006). Cyberbullying in Schools: A Research of Gender Differences. School Psychology International, DOI: https://doi.org/10.1177/0143034306064547

Lyon, D. (1997). Cyberspace Sociality: Controversies Over Computer-Mediated Relationships. In The Governance of Cyberspace: Politics, Technology and Global Restructuring, (Ed.) Brian D. Loader, Routledge.

McGerty, L.J. (2000). “Nobody Lives Only in Cyberspace”: Gendered Subjectivities and Domestic Use of the Internet. CyberPsychology & Behavior, 3(5), DOI: https://doi.org/10.1089/10949310050191863

Mitchell, K. J., Ybarra, M. L., & Finkelhor, D. (2007). The relative importance of online victimization in understanding depression, delinquency, and substance use. Child Maltreatment, 12, 314-324.

Morgan, M. (2002), Violence and Effects Research, Television Studies, T. Miller (ed.), British Film Institute, London.

Morgan, M., & Signorielli, N. (1990). Cultivation analysis: Conceptualization and methodology. Nancy Signorielli ve Michael Morgan (Ed.). Cultivation analysis: New directions in media effects research içinde (ss. 13-34). London: Sage Publication.National Institute of Mental Health. Television and Behavior: 10 Years of Scientific Progress and Implications fort he Eighties. Washington DC: US Government Printing Office; 1982.

Olweus, D. (1994). Bullying at School. In Aggressive Behavior: Current Perspectives, (Ed.) L. Rowell Huesmann, pp. 97-130, Springer, Boston, MA, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7

Özdemir, M., Akar, F. (2011). Lise Öğrencilerinin Siber-Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 605-626.

Özer, Ö. (2010). Medyanın ideolojik şiddeti. Medyada şiddet kültürü: Bu öyküde sen anlatılıyorsun içinde (ss. 523-546). İstanbul: Literatürk Yayınları.

Özer, Ö. (2017). Medyada Şiddet Kullanımı: Şiddet Ekonomisi, Medyanın İdeolojik Şiddeti ve Yetiştirme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, 27, 1-19. DOI: 10.17829/midr.20172729519

Patchin, J., and S. Hinduja. (2006). Bullies moves beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice 4(2), 148–169. DOI: 10.1177/1541204006286288

Pornari, D. C. ve Wood, J. (2009). Peer and cyber aggression in secondary school students: the role of moral disengagement, hostile attribution bias, and outcome expectancies. Aggressive Behavior, 36, 81-94.

Potter, W. J. (1999). On Media Violence. London: Sage Publications.

Pronk, R. E. & Zimmer-Gembeck, M. J. (2010). It’s “mean,” but what does it mean to adolescents? Relational aggression described by victims, aggressors, and their peers. Journal of Adolescent Research, 25, 175-204. DOI: 10.1177/0743558409350504

Raskauskas, J., Stoltz, A.D. (2007). Involvement in Traditional and Electronical Bullying Among Adolescents. Developmental Psychology, 43(3), 564-575. DOI: 10.1037/0012-1649.43.3.564

Robins, K. (1995). Cyberspace and the World We Live In. Body & Society. DOI: https://doi.org/10.1177/1357034X95001003008

Signorielli, N. (2005). Violence in the Media: A Reference Handbook. ABC Clio inc., Santa Barbara, California.

Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x

Şahin, M., Sarı, S.M., Ömer, Ö., Er, S.H. (2010). Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 257-270.

Taylan, H.H. (2011). Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkisi: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 355-367.

Tokdemir, M., Deveci, S.E., Baransel Isır, A., Açık, Y., Yağmur, M., Gülbayrak, C., Türkoğlu, A. (2009). A Comparison of the Approach to Physical Violence Amongst Primary School Students in Regard to the TV Programs They Watch. Türkiye Klinikleri 6/2), 74-85.

Willard, N. (2007). Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats. Erişim: https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx

Williams, K. R. ve Guerra, N. G. (2007). Prevalence and Predictors of Internet Bullying. Journal of Adolescent Health, 41, 14-21.

Wong-Lo, M., Bullock, L.M., Gable, R.A. (2011). Cyber-Bullying: Practices to Face Digital Agression. Emotional and Behavioral Difficulties, 16(3), 317-325. DOI:10.1080/13632752.2011.595098

Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2007). Prevalence and Frequency of Internet Harassment Instigation: Implications for Adolescent Health. Journal of Adolescent Health, 41, 189-195.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed649013, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {89 - 104}, doi = {10.30794/pausbed.649013}, title = {TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Cizmeci Ümit, Esra} }
APA Cizmeci Ümit, E . (2020). TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 89-104 . DOI: 10.30794/pausbed.649013
MLA Cizmeci Ümit, E . "TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 89-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/53749/649013>
Chicago Cizmeci Ümit, E . "TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 89-104
RIS TY - JOUR T1 - TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE AU - Esra Cizmeci Ümit Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.649013 DO - 10.30794/pausbed.649013 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 104 VL - IS - 39 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.649013 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.649013 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE %A Esra Cizmeci Ümit %T TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 39 %R doi: 10.30794/pausbed.649013 %U 10.30794/pausbed.649013
ISNAD Cizmeci Ümit, Esra . "TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 39 (Nisan 2020): 89-104 . https://doi.org/10.30794/pausbed.649013
AMA Cizmeci Ümit E . TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE. PAUSBED. 2020; (39): 89-104.
Vancouver Cizmeci Ümit E . TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (39): 89-104.
IEEE E. Cizmeci Ümit , "TELEVİZYON DİZİLERİNİN ve SALDIRGANLIK EĞİLİMİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 39, ss. 89-104, Nis. 2020, doi:10.30794/pausbed.649013