ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, ulusal yazında örgütsel özdeşleşme ve performans arasındaki ilişkiyi incelemiş olan bireysel çalışmaların toplam etkisini meta-analizi yöntemi kullanarak tespit etmektir. 23 bireysel çalışmadan elde edilen veriler (n= 11060) CMA yazılım programında rastgele etki modeliyle test edilmiştir. Sonuçlara göre, örgütsel özdeşleşme ve performans arasındaki ilişki düzeyini gösteren etki büyüklüğü orta düzeydedir (EB=0,412, p

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND PERFORMANCE: A META-ANALYSIS STUDY IN NATIONAL LITERATURE

The aim of this study is to determine the total effect of individual studies that have examined the relationship between organizational identification and performance in the national literature using the meta-analysis method. Data from 23 individual studies (n = 11060) were tested in the CMA software program with a random effect model. According to the results, the magnitude of the effect showing the level of relationship between organizational identification and performance is medium (EB = 0,412, p

Kaynakça

*Aktan, T. (2019). Hastanelerin Performansı ve Kaynak Yönetimi İle Hastane Yönetı̇cı̇lerı̇nin Örgütsel Özdeşleşme ve Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlı̇şkı̇nin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Sağlık Yönetimi Bilim Dalı, Ankara.

*Aktaş, K. (2019). İşgörenlerin Adanmışlık Düzeyi ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinin Performans Algısına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Arslan, H. (2000). Academic Quality Assessment in Turkish Undergraduate Institutions. Ann Arbor, Michagen: Bell& Howel Information and Learning Company.

*Ateş, F., Turgut, H. ve Çelik, M. (2018). “Psı̇kolojı̇k Sermayenin İş Performansına Etkı̇sı̇nde Örgütsel Özdeşleşmenı̇n Aracılık Rolü”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeleri Dergisi, (17. UİK Özel Sayısı), 781-789. DOI: 10.18092/ulikidince.437901.

Başaran, İ.E. (2000). Örgütsel Davranış (İnsanın Üretim Gücü). Ankara: Feryal Matbaası.

*Başaran, R. (2016). Çalışanların Örgütsel Tutum ve Davranışlarının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti̇ Üzerine Etkisi:
Psı̇kolojı̇k Sözleşmelerin Aracılık Rolü. (Yayımlanmayan Doktora Tezi). Beykent Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler, Enstitüsü İşletme Yönetimi, Anabı̇lı̇m Dalı İşletme Yönetimi Bı̇lı̇m Dalı, İstanbul.

*Baykal, E., Zehir, C. ve Köle, M. (2018). “Hizmetkâr Lı̇derlı̇k Firma Performansı İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı (Mediator) Etkisi”. Akademik Hassasiyetler, 5/9, 111-133.

Begg, Colin B. ve Mazumdar, Madhuchhanda (1994). “Operating Characteristics of A Rank Correlation Test For Publication Bias”. Biometrics, 50/4, 1088-1101.

Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi, 3. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.

*Bulut, E. (2015). Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki: Katılım Bankalarında Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Yönetimi̇ Anabı̇lı̇m Dalı, İşletme Yönetimi̇ Bı̇lı̇m Dalı, İstanbul.

Bush, R.P., Bush, A.J., Ortinau, D.J. ve Hair, J.F. (1990). “Developing A Behavior-Based Scale To Assess Retail Salesperson Performance”. Journal of Retail, 66/1, 119–36.


Card, Noel A. (2012). Applied Meta-Analysis For Social Science Research. New York: The Guilford Press, New York, USA.

Carmeli, A., Gilat G., Waldman, D.A. (2007). “The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance”. Journal of Management Studies, 44/6, 972-992.

Cheney, G. (1983). “On The Various Changing Meanings Of Organization Membership: A Field Study Of Organizational Identification”. Communication Monographs, 50, 342-362.

*Cilasun, A. (2016). Yükseköğretim Kurumlarında Pozitif Psikoloji ve Örgütsel Özdeşleşmenin Performans Yönetimine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Çanakkale.

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.

Cohen, S., Kamarck T. ve Mermelstein R. (1983). “A Global Measure of Perceived Stres”, Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.


*Dal, S. (2018). İşyeri Rekreasyonunun Çalışanların İş Performansı, Örgütsel Özdeşleşme ve İyilik Halı̇(Wellness) Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Ünı̇versı̇tesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğı̇tı̇m Enstitüsü Spor Yönetimi Anabı̇lı̇m Dalı Spor Yönetimi Programı, İstanbul.

Demirel, E. T., Derin, N., ve Çakınberk, A., (2011). “Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3/1, 89-121.

Efraty, D., ve Wolfe, D.M. (1988). “The effect of organizational identification on employee affective and performance responses”, Journal of Business and Psychology, 3/1, 105-112.

Ellis, Paul D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, And The Interpretation of Research Results, New York: Cambridge University Press.

Erdoğan, E. (2011). Etkili Liderlik Örgütsel Sessizlik ve Performans İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Gebze.

*Eşitti, B. (2018). “Konaklama İşletmelerı̇nde Psikolojik Sözleşme İhlali ve Örgütsel Özdeşleşmenin Sonuçları: Eşitlik Duyarlılığının Aracı Rolü”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29/1, 1-12.

*Eşkin-Bacaksız, F. (2016). Örgütsel Erdemliliğin Hemşirelerin Örgütle Özdeşleşme Düzeylerine ve Performanslarına Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul.

Field, Andy P. ve Gillett, Raphael (2010). “How To Do A Meta-Analysis”, British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63/3, 665-694.

Fuentes-Fuentes M. M., Albacete-Sáez C. A. ve Lloréns-Montes, F. J. (2004). “The Impact of Environmental Characteristics on TQM Principles and Organizational Performance”, Omega, 32/6, 425-442.

*Günalan, M. (2016). Kıskançlık, Güvencesizlik ve Algıların Ayrılma Niyeti̇ ve Performans Üzerindeki̇ Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gebze Teknik Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü, İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, Kocaeli.

Hedges, L. V. ve Vevea, J. L. (1998). “Fixed-and Random-Effects Models in Meta-Analysis”. Psychological Methods, 3/4, 486.


Higgins, J. P. T. ve Thompson, S. G. (2002). “Quantifying Heterogenity in a Meta- Analysis”. Statistics in Medicine, 21/11, 1539-1558.

Hochwarter, W. A., Kacmar, C., Perrewé, P. L. ve Johnson, D. (2003). “Perceived Organizational Support As A Mediator of The Relationship Between Politics Perceptions And Work Outcomes”. Journal of Vocational Behavior, 63, 438-456.

Hunter, J. E. ve Schmidt, F. L. (2004). Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings (2.Baskı), California: Thousand Oaks, Sage Publications.

İşcan, Ö. F. (2006). “Dönüştürücü Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6/11, 160-177.

*Kabadayı, M. (2018). Yönetsel Gücün Örgütsel Güven-Performans ve Özdeşleşme Etkı̇leşimi̇ Kapsamındaki̇ Rolü: Bodrum’daki̇ Otel İşletmelerı̇nde Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü Turizm İşletmecı̇lı̇ği Anabilim Dalı, Sakarya.

*Karaalioğlu, Z. F. (2019). Algılanan Örgütsel Destek İle İş Performansı İlı̇şkı̇sı̇nde Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmı̇ni̇ ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracı Rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Ticaret Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Anabı̇lı̇m Dalı İşletme Doktora Programı, İstanbul.

*Kaya, E. (2012). Modern Lı̇derlı̇k Yaklaşımlarının Bazı Parametreler Işığında Çalışana ve Kuruma Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kocaeli.

Kaya, N., Kesen, M. (2014). “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürü Tiplerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”. Ekev Akademi Dergisi, 18/58, 97-122.

Kesen, M. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgüt Kültürünün Çalışan Performansı Üzerine Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

*Kesen, M. (2017). “Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/2, 535-562.

Kirkman, B. L. ve Rosen B. (1999). “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”. Academy of Management Journal, 42/1, 58-74.

Kreiner G. E. ve Ashforth, B. E. (2004), “Evidence Toward an Expanded Model of Organizational Identification”, Journal of Organizational Behavior, 25/1, 1-27.

Li Ling, X. (1996). Capacacity Resource Management and Performance in Hospitals. (Unpublished Doctoral Dissertation). The Ohio State University.

Lipsey, Mark ve Wilson, David B. (2001). Practical Meta-Analysis. London, New Delhi: SAGE Publications, Inc.

Littel, J. H., Corcoran, J. ve Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis, Oxford University Press, NY.

Loğa, A. (2003). Çalışanların Demografik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşim, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkileri: Askeri Birimlerde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Mael, F. A. (1988). Organizational Identification: Construct Redefinition and a Field Application with Organizational Alumni. (Unpublished Doctoral Dissertation). Wayne State University, Detroit.

Mael, F. ve Ashforth, B. E. (1992). “Alumni And Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identification”, Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.

Mael, F. ve Ashforth, B. E. (1995). “Loyal From Day One: Biodata, Organizational İdentification, And Turnover Among Newcomers”, Personnel Psychology, 48/2, 309-333.

Mael, F. ve Ashforth, B. E. (2001). “Identification In Work, War, Sports, And Religion: Contrasting The Benefits And Risks”. Journal for The Theory of Social Behavior, 16/2, 197-222.

Minvielle, E., Sicotte, C., Champagne, F., Contandriopoulos, A., Jeantet, M., Preaubert, N., . . . Richard, C. (2008). “Hospital performance: Competing or shared values?” Health Policy, 87, 8-19.

Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu, F. ve Hirst, G. (2014). “Psychological Capital: A Review and Synthesis”. Journal of Organizational Behavior, 35/1, 120-138.

Okutan, M. ve D. Tengilimoğlu. (2002). “İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), 1-33.

*Orçanlı, K., Bekmezci, M. ve Fırat, Z. M. (2019). “İş Güvencesizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, (18. UİK Özel Sayısı), 73-100. DOI: 10.26466/opus.584655.

Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T. ve Lee, G. (2015). “Why İs Hospitality Employees’ Psychological Capital Important? The Effects of Psychological Capital on Work Engagement and Employee Morale”, International Journal of Hospitality Management, 50, 9-26.

Petticrew, M. ve Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in The Social Sciences. Malden, MA: Blackwell Publishing.

*Polat, Ş. ve Abaslı, K. (2019). “Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Özdeşleşme, İş Performansı ve Psikolojik Kırılganlık Arasındaki İlişki İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk”, Pegem Akademi, 451-475.

Rahman S. ve Bullock P. (2005). “Soft TQM, Hard TQM, and Organizational Performance Relationships: An Empirical Investigation”, Omega, 33/1, 73-83.

Reade, C. (2001). “Antecedents Of Organizational Identification in Multinational Coorporation: Fostering Psychological Attachment To The Local Subsidiary And The Global Organization”, Journal of Human Resource Management, 12/8, 1269-1291.

Riketta, M. (2005). “Organizational Identification: A Meta-Analysis”, Journal of Vocational Behavior, 66/2, 358- 384.

Rotondi, T. Jr. (1974), “Creativity and Organizational Identification in Research and Development Environments”, Public Personal Management, 3/1, 53-58.

*Saygılı, M., Özer, Ö., ve Öke, P. (2019). “Örgütsel Özdeşleşme ve Çalışan Performansının İncelenmesi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 175-184. DOI:10.30794/pausbed.454150.

Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M. ve Bakker, A. B. (2002), “Burnout And Engagement In University Students A Cross-National Study”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 33/5, 464-481.

Siferd, S. (1990). Staffing and Scheduling Flexibility: A Study of Nursing Units. The Ohio State University.

*Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A. ve Çelik, Y. (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sı̇nı̇zm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri̇ Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 18/3, 867-886.

Tajfel, H. (1978). “Social Categorization, Social İdentity, And Social Comparison”, Differantiation Between Social Groups. Studies in The Social Psychology of Intergroup Relations (Ed.: H. Tajfel), London, Academic Press, 61-76.

Tajfel, H. ve Turner, J. C. (1986). “The Social Identity Theory Of Intergroup Behaviour”, Psychology of Intergroup Relations (Ed.: S. Worchel & W. G. Austin), Chicago, IL, Nelson, 7-24.

Tompkins, P. K. ve Cheney, G. (1983), “Account Analysis of Organization: Decision Making and Identification”, Communication and Organization: An Interpretive Approach (Ed.: Putnam, L.L. ve Pacanowski, M.E.) Beverly Hills: CA: Sage, 123-146.

*Turunç, Ö. (2010), “Organizasyonlarda Kontrol Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,11/1, 251-269.

*Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17/2, 183-206.

*Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). “Örgütsel Özdeşleşme ve Kontrol Algılamalarının, Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti ve İş Performansına Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24/3, 163-181.

Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). “Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/32, 195-220.

Van Dick, R., Wagner, U.S. ve Oliver, J.C. (2004). “The Utility Of A Broader Conceptualization Of Organizational İdentification: Which Aspects Really Matter?” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 171-191.

Van Knippenberg, D. ve Van Schie, E. C. M. (2000). “Foci And Correlates Of Organizational İdentification”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.

Walumbwa, F.O., Cropanzano, H. ve Hartnell, C.A., (2009), “Organizational Justice, Voluntary Learning Behavior, And Job Performance: A Test Of The Mediating Effects Of İdentification And Leader-Member Exchange”, Journal of Organizational Behavior, 30, 1103-1126.

*Yaman, T. (2011). Yöneticilerin Paternalist (Babacan) Lider Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Özdeşleşmelerine, İş Performanslarına ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Özel Sektörde Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, Ankara.

Yıldız, O., Dağdeviren, M. ve Çetinyokuş, T. (2008), “İşgören Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1, 239

Yücel, C. (2001). “An Illustration Of Meta Analytic Integration Of Previous Research Findings Using School Bureaucratization As An Example”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/2, 71-87.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed741146, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {438 - 459}, doi = {10.30794/pausbed.741146}, title = {ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Aksoy Kürü, Seval} }
APA Aksoy Kürü, S . (2020). ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 438-459 . DOI: 10.30794/pausbed.741146
MLA Aksoy Kürü, S . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 438-459 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/741146>
Chicago Aksoy Kürü, S . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 438-459
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Seval Aksoy Kürü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.741146 DO - 10.30794/pausbed.741146 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 438 EP - 459 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.741146 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.741146 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Seval Aksoy Kürü %T ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.741146 %U 10.30794/pausbed.741146
ISNAD Aksoy Kürü, Seval . "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 438-459 . https://doi.org/10.30794/pausbed.741146
AMA Aksoy Kürü S . ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI. PAUSBED. 2020; (41): 438-459.
Vancouver Aksoy Kürü S . ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 438-459.
IEEE S. Aksoy Kürü , "ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 438-459, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.741146