NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI

Öz Köken itibariyle Arap coğrafyasında hayat bulan Leylâ ile Mecnûn hikâyesi başta Türk edebiyatı olmak üzere, bütün İslâm edebiyatlarında kendisine yer bulmuştur. Bu hikâyeyi kaleme almayanların bile bazı aşk serüvenlerinde temiz aşklara örnek olarak andığı, mazmun olarak değindiği bir kıssadır. Makalede Nizâmî ve Lârendeli Hamdî’nin mesnevileri tanıtılarak, her iki eser olay örgüsü, şahıs kadrosu, mekân ve zaman bakımından kıyaslamaya tabi tutulacaktır. Bunun yanında Lârendeli Hamdî’nin Nizâmî’den tercüme ettiğini düşündüğümüz beyitler Nizâmî’nin beyitleriyle birlikte tablo şeklinde verilecektir.

Kaynakça

Alizâde, Mubâriz. (1941). Târîh-i Edebiyyât-i Azerbaycan. çev. H. M. Sadîk. Tahran

Aktaş, Şerif. (1998). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., Ankara.

Araslı, Hamid. (1958). Leylâ ile Mecnûn Hakkında, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten.

Banarlı, N. Sami. (1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Cefer, Memmed. (1982). Nizâmî’nin Fikir Dünyası, Yazıcı Neşriyatı, Bakü.

İpekten, Haluk. (2015). Fuzûlî Hayatı-Sanatı-Eserleri / Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Akçağ yay. Ankara.

Kanar, Mehmet. (1985). “Nizâmî-i Gencevî”, İslâm Ansiklopedisi, C. 33, TDV., İstanbul.

Kaplan, Mehmet. (1985). Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3-Tip Tahlilleri, Dergâh Yay., İstanbul.

Kartal, Ahmet. (2013) Doğu’nun Uzun Hikâyesi, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul.

Kütük, Rıfat. (2002). Lârendeli Hamdî: Leylâ ile Mecnûn (İnceleme/Metin ve Diğer Leylâ ile Mecnûn Mesnevîleriyle Mukayesesi) (basılmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Danışman: Numan Külekçi, Erzurum.

Levend, A. S. (1959). Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

Masiniyon, Luis. (1943). Mesâib-i Hallâc, çev. Ziyâuddîn Seccâdî, Tahran.

Miyasoğlu, Mustafa. (1998). Roman Düşüncesi ve Türk Romanı, Ötüken Yay., İstanbul.

Mohamed, Belal Saber, (2004). Lârendeli Hamdî: Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Arap, Fars ve Türk Edebiyatı’nda Ele Alınış Biçimi ve Lârendeli Hamdî’nin Eseri Cilt 1 (İnceleme), (basılmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Danışman: M.A. Yekta Saraç, İstanbul.

Okay, Orhan. (2001), Silik Fotoğraflar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Onan, Necmettin Halil. (1956). Fuzûlî, Leylâ ile Mecnûn, Marif Basımevi, Ankara.

Rousseau, A. M. ve Cl. Pichois. (1994) Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazgan, MEB. Yay. İstanbul.

Sak, Vesile Albayrak. (2012). Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği ve Bu Gelenekte Mantıku’t-Tayr Tercümeleri, Turkish Studies, Volume 7/4 p. 655-669, Ankara.

Sucu, Nurgül. (2006). Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 127-130, Konya.

Servetiyân, B. (1957.) Endîşehâ-yı Nizâmî-i Genceî, İntişârât-ı Aydın, Tebriz.

Tokmak, A. Naci. (2013) Nizâmî-yi Gencevî Leylâ ile Mecnûn, Say Yay., İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed695789, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {451 - 470}, doi = {10.30794/pausbed.695789}, title = {NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI}, key = {cite}, author = {Balcı, Orhan} }
APA Balcı, O . (2020). NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 451-470 . DOI: 10.30794/pausbed.695789
MLA Balcı, O . "NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 451-470 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/695789>
Chicago Balcı, O . "NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 451-470
RIS TY - JOUR T1 - NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI AU - Orhan Balcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.695789 DO - 10.30794/pausbed.695789 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 470 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.695789 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.695789 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI %A Orhan Balcı %T NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.695789 %U 10.30794/pausbed.695789
ISNAD Balcı, Orhan . "NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 451-470 . https://doi.org/10.30794/pausbed.695789
AMA Balcı O . NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI. PAUSBED. 2020; (40): 451-470.
Vancouver Balcı O . NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 451-470.
IEEE O. Balcı , "NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 451-470, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.695789