KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmanın temel amacı Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan TR61 Bölgesi’nde yaşayan kadınların yoksulluklarını, gelir temelli yaklaşımlardan ziyade, literatürde Alkire-Foster Yöntemi olarak yer alan çok boyutlu bir yaklaşımla ölçmektir. Bu amaçla ölçüm için gerekli olan veri seti TÜİK’in 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması anket verilerinden elde edilmiştir. Çalışmanın yapılmasındaki temel motivasyonlarından birisinin, özellikle ulusal literatürde kadın yoksulluğunun çoğunlukla parasal yaklaşımlarla ele alınmış olması nedeniyle oluşan boşluğu gidermek olduğu belirtilebilir. Yapılan hesaplamalar sonucunda TR61 Bölgesi kadınlarına ait çok boyutlu yoksulluk oranının %3,4 olduğu görülmektedir. Ayrıca bu bölgede yer alan kadınların en fazla yoksunluk yaşadığı göstergelerin başında, kronik rahatsızlıklar ve hane fiziki şartları elverişsiz olan konutlarda yaşama göstergelerinin geldiğini söylemek mümkündür.

MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF WOMEN POVERTY: THE CASE OF ANTALYA SUBREGION

Kaynakça

Alkire, S. ve Foster, J (2011a). “Counting And Multidimensional Poverty Measurement”, Journal Of Public Economics, 95/7, 476-487.

Alkire, S. ve Foster, J. (2011b). “Understandings And Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement”, The Journal Of Economic Inequality, 9/2, 289-314.

Alkire, S. vd. (2014), “Multidimensional Poverty Measurement for EU-SILC Countries”, Oxford Poverty And Human Development Initiative Working Paper Series, 36, 1-49.

Alkire, S. ve Jahan, S. (2018). “The New Global MPI 2018: Aligning With The Sustainable Development Goals”, Oxford Poverty And Human Development Initiative Working Paper Series, 121, 1-21.

Alkire, S. (2018) “The Research Agenda On Multidimensional Poverty Measurement: Important And As-Yet Unanswered Questions”, Oxford Poverty And Human Development Initiative Working Paper Series, 119, 1-24.

Anand, S. ve Sen, A. (1997) Concepts Of Human Development And Poverty: A Multidimensional Perspective, Human Development Report Office, New York.

Arpacı, F. (2010) “Yoksulluk Ve Kadın Yoksulluğu”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45/4, 1-9.

Atkinson, A. B. (2003). “Multidimensional Deprivation: Contrasting Social Welfare And Counting Approaches”, Journal Of Economic Inequality, 1, 2003, s. 51-65.

Bastos, A. vd. (2009). “Women And Poverty: A Gender Sensitive Approach”, The Journal Of Socio-Economics, 38/2009, 764-778.

Batana, Y. M. (2013). “Multidimensional Measurement Of Poverty Among Women In Sub-Saharan Africa”, Social Indicators Research, 111/2, 337-362.

Bayır, M. (2018) “Kadın Yoksulluğunun Sosyo-Ekonomik Önemi: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Bircan, İ. (2002). Türkiye’de Yoksulluk Ve Kadınlar (Ed. Y. Özdek), TODAİ, Ankara.

Büyükyörük, N. (2019), “Kadınların Yoksulluk Deneyimlerinin Temellendirilimiş Kuram Yaklaşımıyla Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Bourguignon, F. ve Chakravarty, S. R., (2003). “The Measurement Of Multidimensional Poverty”, Journal Of Economic Inequality, 1/1, 25-49.

Chakravarty, S.R. vd. (1998). “On The Family Of Subgroup And Factor Decomposable Measures Of Multidimensional Poverty”, Research On Economic Inequality, 8, 175-194.

Chakravarty, S.R. ve D’Ambrosio, C. (2006). “ The Measurement Of Social Exclusion”, Review Of Income Wealth, 55/3, 377-398.

Çelik, K. vd., (2017) “Dünya’da Ve Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü: 2002 Sonrası Döneme İlişkin Bir Değerlendirme”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017/5, 41-79.

Delgado, J.E. ve Klasen, S. (2018), “Gender and Multidimensional Poverty in Nicaragua: An Individual Based Approach”, World Development, 110/2018, 466-491.

Deutsch, J. Ve Silber, J. (2005), “Measuring Multidimensional Poverty: An Empirical Comparison Of Various Approaches”, The Review Of Income And Wealth, 51, 145-174.

Duclos, J. Y. vd. (2006). “Robust Multidimensional Poverty Comparisons”, The Economic Journal, 116/514, 943-968.

Duyan Çamur, G. (2010). “Yoksulluğun Kadınlaşması: Altındağ Örneği”. Aile Ve Toplum, 11/6, .19-29.

Erdem, T. (2006), Yoksulluk, Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar, Lotus Yayınevi, Ankara.

Eurostat, (2019) “A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN (Erişim Tarihi: 20.06.2019).

Foster, J. vd. (1984)“A Class Of Decomposable Poverty Measures”, Econometrica, 52/3, 761-766

Gerşil, G. (2015) “Küresel Boyutta Yoksulluk Ve Kadın Yoksulluğu”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi ,22/1, 165-187.

Goldberg, G. S. ve Kremen E. (1990). The Feminization Of Poverty Discovered In America, Greenwood Press, New York.

Güzel, S. (2011) “Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Dünya Bankası Ve Mikro Kredi Uygulaması: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” . Azerbaycan Vergi Haberleri, 8, 76-96.

Haughton, J. ve Khandker, S. R., (2009).Handbook On Poverty And Inequality, The World Bank, Washington.

Kakwanı, N. (1980)., “On A Class Of Poverty Measurement”, Econometrica, 48/2, 437-446.

Kakwanı, N. ve Silber, J. (2008). Quantitative Approaches To Multidimensional Poverty Measurement, Palgrave McMillan, Basingstoke.

Kızılgöl, A.Ö. (2012), “Türkiye’de Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi”, Yönetim Ve Ekonomi, 19/1, 179-191.

Kumar, T. K. vd., (1996). “Some Conceptual And Statistical Issues On Measurement of Poverty”, Journal Of Statistical Planning And Inference, 49/1, 53-71.

Kümbetoğlu, B. (2002). Afetler Sonrası Kadınlar Ve Yoksulluk, (Ed. Y. Özdek), TODAİE, Ankara.

Maduekwe, E. (2018). “Women In Agriculture: Application Of Alkire – Foster Method Of Counting Multidimensional Deprivation Towards Building A Human Recognition Index For Women In Malawi”, 30th International Conference Of Agricultural Economists, Vancouver, Canada, 28 Temmuz – 2 Ağustos 2018, s. 1-39.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü), Bilim Ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Mishra, A. (2014). “Multidimensional Measures of Female Empowerment”, Social Indicators Research, 119/3, 1393-1410.

Moghadam, V. (2005), “The Feminization of Poverty and Women’s Human Rights”, SHS Papers in Women’s Studies/Gender Research, 2, 1.

Naga, A. R. ve Bolzani, E. (2006). “Poverty And Permanent Income: A Methodology For Cross-Section Data”, Annales d’Economie et da Statistique, 81, 195-223.

Özaydınlık, K. (2014). “Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın Ve Eğitim”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14/33, 93-112.

Özdemir, A. ve Kaşıkçı, G. (2018). “Geçiş Ekonomilerinde Yoksulluk Sorunu”, Sosyal Bilimler Dergisi, 5/20, 79-98.

Parr, S. F. (1999). “What Does Feminisation Of Poverty Means? It Is Not Just Lack Of Income”, Feminist Economics, 5/2, 99-103.

Pearce, D. (1978). “The Feminization Of Poverty:Woman, Work and Welfare”, Urban And Social Change Review, 11/1, 28-36.

Peterson, J. (1987), “The Feminization of Poverty”, Journal Of Economic Issues, 21/1, 329-337.

Ravallion, M. ve Huppi, M. (1991). “Measuring Changes In Poverty:A Methodological Case Study Of Indonesia During An Adjustement Period”, The World Bank Economic Review, 5/1, 57-82.

Ravallion, M. (2011), “On Multidimensional Indices Of Poverty” , Journal Of Economic Inequality, 9/2, 235-248.

Sen, A., (1976). “Poverty:An Ordinal Approach To Measurement”, Econometrica, 44/2, 219-231.

Sen, A., (1997). On Ethics An Economics, Basil Blackwell, Oxford

Seth, S. ve McGillivay, M. (2018) “Composite Indices, Alternative Weights And Comparison Robustness”, Social Choice And Welfare, 51, 657-679.

Song, S. ve Imai, K. (2018). “Does The Hunger Safety Net Programme Reduce Multidimensional Poverty? Evidence From Kenya”, Oxford Poverty And Human Development Initiative Working Paper Series, 124, 1-26.

Şahin, Ezgi ve Şahin , S. (2018). “Kadın Yoksulluğu İle Mücadele Yöntemleri”. Journal Of Current Researches On Health Sector, 8/2, 209-220.

Temiz, H.E. (2008), “Dünyada Kronik Yoksulluk Ve Önleme Stratejileri”, Çalışma Ve Toplum Ekonomi Ve Hukuk Dergisi, 2008/2, 61-100.

Thorbecke, E. (2008), Multidimensional Poverty: Conceptual And Measurement Issues, (Ed. N. Kakwani ve J. Silber), Palgrave McMillan, New York.

Topalhan, T. ve Yeşilkaya, F. (2017). “Kadın Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi”. Karatahta İş Yazıları Dergisi, 9/3, 55-82.

Topgül, S. (2013). “Türkiye’de Yoksulluk Ve Yoksulluğun Kadınlaşması”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14/1, 277-296.

Topgül, S. (2018), “Kadın Yoksulluğu: Yoksulluğun Kadınlaşmasının Tokat İli Üzerinden Değerlendirilmesi”, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 10/1, 1-23.

Townsend, P. (1979). Poverty in UK:A Survey Of Household Resources And Standarts Of Living, Penguin Books, London.

Tsuı, K.Y. (2002). “Multidimensional Poverty Indices”, Social Choice And Welfare, 2002/19, 69-93.

Uçar, C. (2011). Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Sosyal Politika Araçları Ve Etkinlikleri, T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.

UNDP, (1995). Human Development Report, Oxford University Press, New York.Uysal, G. ve Köksal, S. (2017). “Reisi Kadın Olan Hanelerde Yoksulluk Artıyor”, BETAM, 17/206, 1-7.

Wilson, J.B. (1987). “Women And Poverty: A Demographic Overview”, Women and Health, 12/3, 21-40.

World Bank, (2000). World Development Report, Attacking Poverty. Oxford University Press, New York.

Wu, Y. ve Qi, Di. (2017). “A Gender – Based Analysis Of Multidimensional Poverty In China”. Asian Journal Of Women’s Studies, 23/1, 66-88.

Yalçın, Z. (2018). Kadın Yoksulluğu. Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Zanbak, M. (2014), “Yetenekler Yaklaşımı Perspektifi İle Yoksulluğun Ölçülmesi: Yoksulluğun Kayıp Boyutları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed650746, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {294 - 315}, doi = {10.30794/pausbed.650746}, title = {KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kartal, Ahmet and Zanbak, Mehmet} }
APA Kartal, A , Zanbak, M . (2020). KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 294-315 . DOI: 10.30794/pausbed.650746
MLA Kartal, A , Zanbak, M . "KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 294-315 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/650746>
Chicago Kartal, A , Zanbak, M . "KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 294-315
RIS TY - JOUR T1 - KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU - Ahmet Kartal , Mehmet Zanbak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.650746 DO - 10.30794/pausbed.650746 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 315 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.650746 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.650746 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A Ahmet Kartal , Mehmet Zanbak %T KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.650746 %U 10.30794/pausbed.650746
ISNAD Kartal, Ahmet , Zanbak, Mehmet . "KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 294-315 . https://doi.org/10.30794/pausbed.650746
AMA Kartal A , Zanbak M . KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ. PAUSBED. 2020; (41): 294-315.
Vancouver Kartal A , Zanbak M . KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 294-315.
IEEE A. Kartal ve M. Zanbak , "KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 294-315, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.650746