İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi olma durumlarına etki eden; iş doyumu, yaşam doyumu ve rekreatif faaliyetlere katılımını etkileyen çalışma sosyolojisi etmenlerinin işgörenlerin demografik ve mesleki özellikleri bakımından incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmada içerisinde demografik ve mesleki özellikleri ile işgörenlerin görüşleri arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Kuşadası tatil bölgesinde otel çalışanları (11.355 kişi) araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evreni temsil eden 747 anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işgörenlerin işyerinden en önemli beklentisi yönetimin düzelmesi, evli olanların yaşam doyumlarının bekâr olanlar ise iş doyumlarının yüksek olduğu, akraba yanında ikamet eden ya da akrabanın evinde oturan işgörenlerin rekreatif faaliyete katılımı etkiyen çalışma sosyolojisi algılarının düşük olduğu görülmüştür. Günlük yasal çalışma süresinin üzerinde çalışan işgörenlerin iş ve yaşam doyumları ile çalışma sosyolojisi algılarının da düşük olduğu belirlenmiştir. Son olarak çalıştığı işletmede yıllık izne sahip olmayanların da iş ve yaşam doyumları oldukça düşük olduğu 1-5 gün izne sahip olanların ise çalışma sosyolojisi algılarının düşük olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Ali, W. (2016). Understanding The Concept Of Job Satisfaction, Measurements, Theories And Its Significance in The Recent Organizational Environment: A theoretical Framework. Archives of Business Research, 4(1), 100-111

Altunışık, R., Coskun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Sakarya Yayıncılık.

Chin, T. and Rowley, C. (2018). The Future Of Chinese Manufacturing: Employment And Labour Challenges. Elsevier.

Çetiner, E. (1995). Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi, Ankara: Tutibay Yayınları.

Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Pisikolojik Taciz (Mobbig), İş Doyumu Ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Pisikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Bölüm Dalı, Konya.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. and Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Dockery, A.M. (2003), Happiness, Life Satisfaction and the Role of Work: Evidence from Two Australian Surveys. In: Carlson, Ellen (Editor). Full Employment Imperative, The Callaghan, NSW: University of Newcastle, Centre of Full Employment and Equity, 77-95.

Easterlin, R. A. (2001), Income and Happiness: Towards a Unified Theory. The Economic Journal, 111(473), 465-484.

Eichler, M. and Matthews, A. (2004). What İs Work? Looking At All Work Through The Lens Of Unpaid Housework. Manuscript. Retrieved from http://wall. oise. utoronto. ca/events/WhatisWork. pdf. Post-retirement practices, 131.

Ergin, C. (1997). Bir İş Doyum Ölçümü Olarak İş Betimlemesi Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39), 25-36.

Frey, B.S. and Stutzer, A. (2002), What Can Economists Learn from Happiness Research?. Journal of Economic Literature, 40, 2, 402-435.

Frisch, M.B. (2005). Quality Of Life Therapy: Applying A Life Satisfaction Approach To Positive Psychology And Cognitive Therapy. John Wiley and Sons.

Gulam, A. (2016). Recreation–Need And İmportance in Modern Society. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education, 1(2), 157-160.

Harrison, D.A. Newman, D.A. and Roth, P.L. (2006). How Important Are Job Attitudes? Meta-Analytic Comparisons Of Integrative Behavioral Outcomes And Time Sequences. Academy Of Management Journal, 49(2), 305-325.

Haybron, D. (2007). Life Satisfaction, Ethical Reflection, And The Science Of Happiness. Journal of Happiness Studies, 8(1), 99-138.

Johnson, S.M., Smith, P.C. and Tucker, S.M. (1982)Response format of the Job Descriptive Index: Assessment Of Reliability And Validity By The Multitrait-Multimethod Matrix. Journal of Applied Psychology, 67, 500-505.

Kalleberg, A.L. (2009). Rethinking The Sociology Of Work, Workers And The Workplace. Labour And Industry: A Journal Of The Social And Economic Relations Of Work, 19(3), 29-48.

Keser, A. (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi, Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Çalışma ve Toplum Dergisi, 4, 77-96.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015). Kuşadası Bölgesi Yıldızlı Otel İstatistikleri ve Oda Sayıları

Ma, C.C. Samuels, M.E. and Alexander, J.W. (2003). Factors That Influence Nurses’ Job Satisfaction. JONA: The Journal of Nursing Administration, 33(5), 293-299.

McNeese-Smith, D. K. (1997). The influence of manager behavior on nurses' job satisfaction, productivity, and commitment. JONA: The Journal of Nursing Administration, 27(9), 47-55.

Neugarten, B.L., Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. and Tobin, S.S. (1961). The Measurement of the Life Satisfaction, Journal of Gerontology, 16,134-143.

Ören, K. (2013). Çalışma Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Prasoon, R. and Chaturvedi, K.R. (2016). Life Satisfaction: A Literature Review. The Researcher-International Journal of Management Humanities and Social Sciences, 1(2), 25-32.

Rode, J. C. (2004). Job Satisfaction And Life Satisfaction Revisited: A Longitudinal Test Of An Integrated Model. Human Relations, 57(9), 1205-1230.

Savcı, İ. (1999). Çalışma Yaşamı ile Çalışma Dışı Yaşam Alanlarının İlişkisi Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54(4), 145-167

Schneider, B. and Dachler, H. P. (1978). A Note On The Stability Of The Job Descriptive Index. Journal Of Applied Psychology, 63(5), 650.

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business. New York: John Wiley.

Sevgi, O.O. ve Paksoy, M. (2018). Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Servqual Yöntemle Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 53-77.

Smith P.C., Kendall L.M. and Hulin C.L. (1969). The Measurement of Satisfaction In Work and Retirement. Chicago: Rand Mcnally and Company.

Sönmez, A. and Sönmez, Ö.A. (2018). Life Satisfaction And Happiness With Regard To Human Capital And Relıgıosıty In TURKEY. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 217-234.

Şencan, H. (2005). Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik. Ankara.

Şimşek, E. (2011). Örgütsel İletişim Ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.

Tausig, M. (2013). The Sociology Of Work And Well-Being. In Handbook Of The Sociology Of Mental Health, Dordrecht: Springer,

Temizel, G. ve Garda, B. (2017). Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Kavramı Ve Hizmet Kalitesinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 14, 161-171.

Thieme, P. and Dittrich, D.A.V. (2015). A Life-Span Perspective On Life Satisfaction. Available at SSRN 2612397.

Toker, B. (2007). Konaklama İşletmelerinde İş Doyumu: Demografik Değişkenlerin İş Doyumu Faktörlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma. Journal Of Yaşar University, 2(6), 591-615.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Sureci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed741259, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {530 - 549}, doi = {10.30794/pausbed.741259}, title = {İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Gül, Tolga} }
APA Gül, T . (2020). İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 530-549 . DOI: 10.30794/pausbed.741259
MLA Gül, T . "İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 530-549 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/741259>
Chicago Gül, T . "İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 530-549
RIS TY - JOUR T1 - İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ AU - Tolga Gül Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.741259 DO - 10.30794/pausbed.741259 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 530 EP - 549 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.741259 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.741259 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ %A Tolga Gül %T İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.741259 %U 10.30794/pausbed.741259
ISNAD Gül, Tolga . "İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 530-549 . https://doi.org/10.30794/pausbed.741259
AMA Gül T . İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. PAUSBED. 2020; (41): 530-549.
Vancouver Gül T . İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 530-549.
IEEE T. Gül , "İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 530-549, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.741259