EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Öz Bu çalışmada; ekonomik özgürlük endeksi alt bileşenlerinin vergi gelirleri üzerindeki etkileri yükselen piyasa ekonomileri (Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Endonezya ve Meksika) için 1995-2017 verileri kullanılarak incelenmiştir. Seriler arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Serinin durağanlığı LLC panel birim kök testi ile araştırılmış ve serilerin hepsinin I(0) olduğu belirlenmiştir. Seriler arasında oto-korelasyon, değişen varyans ve yatay kesit bağımlılığı sorunları olduğundan seriler arasındaki ilişki bu sorunları göz önünde bulundurarak dirençli tahminler gerçekleştirebilen Driscoll-Kraay (1998) model tahmincisi ile ölçülmüştür. Ekonomik özgürlük endeksi alt bileşenlerinden hukukun üstünlüğü, düzenlemelerin verimliliği ve piyasa açıklığındaki artışların vergi gelirlerini artırdığı, hükümetin büyüklüğündeki artışların ise vergi gelirlerini azalttığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Acar, M. (2010). “Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah”. Bilig, 53, 1-28.

Ade, M., Rossouw, J. ve Gwatidzo, T. (2018). “Determinants of Tax Revenue Performance in the Southern African Development Community (SADC)”. ERSA Working Paper, 762.

Adereti, S.A. Adesina, J.A. ve Sanni, M.R. (2011). “Value Added Tax and Economic Growth of Nigeria”. European Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 456-471.

Ajaz, T. ve Ahmad, E. (2010). “The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues”. The Pakistan Development Review, 49(4), 405-417. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41428665.

Aktan, C.C. (1997). “Demokrasi ve Piyasa Ekonomisi Yönünden Türkiye Dünyanın Neresinde?”. EGİAD Raporu, İzmir.

Alabede, J.O. (2018). “Economic Freedom and Tax Revenue Performance in Sub-Saharan Africa”. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(4), 610-638.

Altınışık, I., Çakmak, Y. ve Peker, H.S. (2011). “Ekonomik Özgürlükler ve Refah”. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 149-156.

Arif, I. and Rawat, A.S. (2018). “Corruption, Governance & Tax Revenue: Evidence from EAGLE Countries”. Journal of Transnational Management, 23(2).

Bahtiyar, E. (2019). Ekonomik Özgürlükler ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Balliew, S. ve Mathews, T. (2018). “Measuring Economic Freedom an Alternative Functional Specification and Subsequent Ranking”. Bagwell Center Undergraduate Fellowship Working Paper.

Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chicester: John Wiley & Sons.

Baltagi, B.H. ve Wu, P.X. (1999). “Unequally Spaced Panel Data Regressions With AR(1) Disturbances”. Econometric Theory, 15(6), 814–823.

Beach, W.W. ve Miles, M.A. (2005). Explaining the Factors of the Index of Economic Freedom in Marc A. Miles, Edwin J. Feulner ve Mary A. O’Grady (Ed.), Index of Economic Freedom: 57–78. Washington: Heritage Foundation.

Beach, W. ve Kane, T. (2007). Methodology: Measuring the 10 Economic Freedoms, Index of Economic Freedom, Ed. by. Tim Kane, Kim R. Holmes and Mary Anastasia O’Grady, The Heritage Foundation/The Wall Street Journal, Washington DC, 37-55.

Berggren, N. (2003). “The Benefits of Economic Freedom-A Survey”. The Independent Review, 8(2), 193–211.

Beşkaya, A. ve Manan, O. (2009). “Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 47-76.

Breusch, T. ve Pagan, A. (1980). “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47 (1), 239-253.

Capasso, S. ve Jappeli, T. (2013). “Financial Development and The Underground Economy”. Journal of Development Economics, 101, 167-178.

Cebula, R. J. (2011) “Economic Growth, Ten Forms of Economic Freedom and Political Stability: An Empirical Study Using Panel Data, 2003-2007”, Journal of Private Enterprise, 26(2), 61-81.

Cebula, R. ve Clark, J. (2014). “Impact of Economic Freedom, Regulatory Quality, and Taxation on the Per Capita Real Income: An Analysis for OECD Nations and Non-G8 OECD Nations”, Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56605/.

Çelik, K. (2013) “İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Chafuen, A. ve Guzmán, E. (2000). Economic Freedom and Corruption, Index of Economic Freedom. Ed. by G.P. O’Driscoll, Jr., K.R. Holmes, and M. Kirkpatrick (Eds.), The Heritage Foundation/The Wall Street Journal, Washington DC, 51-63.

Corbi, R.B. (2007). “The Components of Economic Freedom, Income and Growth: An Empirical Analysis”. Estudos Econômicos, 37(3), 515-545.

Driscoll, J.C. ve Kraay, A.C. (1998). “Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data”. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549-560.

Durbin, J. ve Watson, G.S. (1971). “Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression”. III. Biometrika, 58, 1-19.

Egger, P. ve Winner, H. (2004). “Economic Freedom and Taxation: Is There a Trade-Off in the Locational Competition Between Countries?”. Public Choice, 118, 271–288.

Ekici, M.S. (2009). “Vergi Gelirlerini Etkileyen Ekonomik ve Sosyal Faktörler”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 200-223.

Erilli, N.A. (2018). “Economic Freedom Index Calculation Using FCM”. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 6(1), 93-116.

Fasoranti, M.M. (2013). “Tax Productivity and Economic Growth”, Lorem Journal of Business and Economics, (1), 1-10.

Fraser Institute (2018). “Economic Freedom of the World”, 2018 Annual Report, <https:// www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom, (02.03.2019).

Goel, R.K. ve Nelson, M.A. (2005). “Economic Freedom Versus Political Freedom: Cross-Country Influences on Corruption”. Australian Economic Papers, 44(2), 121-133.

Ghura, D. (1998). “Tax revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption”. IMF Working Paper WP98/135, International Monetary Fund, Washington, DC, September.

Gwartney, J., Lawson, R. ve Norton, S. (2018). “Economic Freedom of the World”, 2018 Annual Report, The Fraser Institute.

Haydaroğlu, C. (2015). “The Relationship between Property Rights and Economic Growth: An Analysis of OCED and EU Countries”. Lawand Economic Review, 6(4), 217-239.

Henry, P.B. (2003). “Capital-Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth”. The American Economic Review, 93(2), 91-96.

Huňady, J. ve Orviská, M. (2015). “The Effect of Corruption on Tax Revenue in OECD and Latin America Countries”. 20th International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Prague.

Hussain, M.E. ve Haque, M. (2016). “Impact of Economic Freedom on The Growth Rate: A Panel Data Analysis”. Economies, 4(2), 1-15.

Ilievski, B. (2012). Tax Revenue and Financial Development: Theory and Evidence. PhD Dissertation, Southern Illinois University Carbondale, USA.

Imam, P.A. ve Jacobs, D. (2014). “Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East”. Review of Middle East Economics and Finance,10(1), 1-24.

Jaffri, A.A., Tabassum, F. ve Asjed, R. (2015). “An Empirical Investigation of The Relationship Between Trade Liberalization and Tax Revenue In Pakistan”. Pakistan Economic and Social Review, 53(2), 317-330.

Kılıç, C. ve Arıca, F. (2014). “Economic Freedom, Inflation Rate and Their Impact on Economic Growth: A Panel Data Analysis”. Romanian Journal of Economic Forecasting, 17(1), 160-176.

Levin, A., Lin, C. ve Chu, C. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymtotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.

McQuillan, L.J. ve Murphy, R.P. (2009). The Sizzle of Economic Freedom, Pacific Research Institute, San Francisco.

Miller, T., Kim, B.A. ve Roberts, J.M. (2018). Index of Economic Freedom, Washington DC: The Heritage Foundation, heritage.org/Index, (20.02.2019).

Nawaz, F. (2010). Exploring the Relationship between Corruption and Tax Revenue, Transparency International. Available at: www.transparency.org (accessed 28 March 2019).

Nnyanzi1, J.B., Bbale, J.M. ve Sendi, R. (2018). “Financial Development and Tax Revenue: How Catalytic Are Political Development and Corruption?”. International Journal of Economics and Finance, 10(8); 92-104.

Özmen, İ. (2016). “Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: BRIC-T”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 232-252.

Peláez, R.F. (2008). “Economic Freedom: A Comparative Study”. Journal of Economics and Finance, 33, 246–258.

Pesaran, H. (2004). “General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels”. Cambridge Working Papers in Economics Working Paper, 435.

Quazi, R.M. (2007). “Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia”. Journal of the Asia Pacific Economy 12(3), 329-344.

Rabushka, A. (1991). Philosophical Aspects of Economic Freedom. Walter Block and James C. W. Ahiakpor (Ed), Economic Freedom: Toward a Theory of Measurement, (pp. 2356), The Fraser Institute, Vancouver.

Sameti, M. ve Shahchera, M. (2006). “Economic Freedom, Economic Growth & Governments Tax Revenue in (MENA)”. Iranian Economic Review, 10(17), 67-86.

Sarılı, M.A. (2018). Türk Vergi Hukuku, Hermes Limited Şirketi: Ankara.

Sokolovska, O.V. (2016). “Trade Freedom and Revenue from Trade Taxes: A Cross-Country Analysis”. Вестник СПбГУ, 5(2), 52-67.

Sucu, M.B. (2017). “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi”. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(2), 135-167.

Tanzi, V. (1989). “The Impact of Macroeconomic Policies on The Level of Taxation and The Fiscal Balance in Developing Countries”. International Monetary Fund Staff Papers, 36(3), 633-656.

Tatoğlu, F.Y. (2017). Panel Zaman Serileri Analizi: Stata Uygulamalı, Beta Yayınları: İstanbul.

Tekin, A., Güney, T. ve Sağdıç, E.N. (2018). “The Effect of Economic Freedom on Tax Evasion and Social Welfare: An Empirical Evidence”. Journal of Management and Economics, 25(1), 1-13.

Temiz, D. (2008). “Income Tax and Economic Growth Relationship in Turkey: 1960-2006 Period”. 2nd National Congress of Economics, DEU Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Izmir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed697339, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {303 - 318}, doi = {10.30794/pausbed.697339}, title = {EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Kutbay, Hüseyin} }
APA Kutbay, H . (2020). EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 303-318 . DOI: 10.30794/pausbed.697339
MLA Kutbay, H . "EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 303-318 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/697339>
Chicago Kutbay, H . "EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 303-318
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ AU - Hüseyin Kutbay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.697339 DO - 10.30794/pausbed.697339 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 318 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.697339 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.697339 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ %A Hüseyin Kutbay %T EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.697339 %U 10.30794/pausbed.697339
ISNAD Kutbay, Hüseyin . "EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 303-318 . https://doi.org/10.30794/pausbed.697339
AMA Kutbay H . EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ. PAUSBED. 2020; (40): 303-318.
Vancouver Kutbay H . EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 303-318.
IEEE H. Kutbay , "EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 303-318, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.697339