DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ

Bilinenin aksine bilgi kapsar bilimi, bir toplumun değil insanlığın müşterek ürünü olan bilimi oluşturan formasyonun varlığını halkın içindeki sistematik bilgi aktarımına borçlu olduğu bilinir. Bazı toplumlar sadece yerel değerlerini bazıları da imparatorluklarla elde ettikleri tecrübelerden süzülmüş sentezlerden mürekkep katkılarını sunar bu imece ürüne. Batılıların Dasein Çinlinin ise Dao dediği bireysel öz farkındalık, tıpkı bireyler gibi toplumların da ruhsal ve sosyal durumlarına göre değişiklik gösterir ki söz konusu şartlara göre katkının miktarı, niteliği, etkisi değişir. İşte bu anlamda halka inmek, halka çıkmak ve halkla birlikte olmak tabirlerinin dünden bugüne değişen halk kavramı bağlamında ifade ettiği anlamlar önemlidir. Konunun günümüzün oldukça ilgi gören çalışma alanları olan metinler arasılık, dil hapishanesi ve hermöneutik gibi yaklaşımlarla ilgisi ayrı ayrı çalışmalara konu olacağından, halka inmenin sosyal bilimler için geçerli olmadığı ve işin doğrusunun halka çıkmak olması gerektiği üzerinde durulacak ve buna dair dil torbamızdaki ana sermayeden evidensiyel, tasnifler, ortak adlandırmalar gibi başlıklar altında örnekler sunulacaktır.

SCIENCE AND INFORMATION IN MATTERS OF LANGUAGE

Contrary to common knowledge, science is contained within information; it is known that formation which established the science as a joint product of humanity rather than society owes its existence to systematic information transfer among populace. Some societies offer only their local values to this collective work, some others offer their contribution in ink in form of a synthesis derived from their experiences obtained from past empires. Individual self-awareness named as Dasein by Westerners or Dao by Chinese changes depending upon psychic and social circumstances of individuals and societies; and current circumstances, whatever they may be, affect presented contribution in terms of quantity, quality and effect. Within this regard, meanings expressed by phrases like halka inmek (to descend to public), halka çıkmak (to ascend to public), halkla birlikte olmak (to be together with public), whose significances have been changing depending on the concept of public from then until now, are important. Because of the fact that relation of this subject to approaches such as intertextuality, prison- house of language and hermeneutic, which are today’s more influential work domains, will be researched in various studies; to descend to public will be referred to as invalid for social sciences and will be required to be altered to to ascend to public, and examples to this will be given under titles like evidential, classifications, joint naming taken straight from Turkish language.

Kaynakça

Abalı, İ. (2015). Canış, Bayış Destanı (M. Musulmankulov, C. Canayev, K. Akiyev, S. Dıykanbaev Varyantları) İnceleme-Metin, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.

Abdurrahman Süreyya, (1303). Mîzânü’l-Belâga, Ceride-i Askeriye Matbaası, İstanbul.

……………….. (1305). Sefîne-i Belâgat, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul.

Açıkgöz, N. (2020). Yûnus Deyi Göründüm, Post Yay., İstanbul.

Ahmet Vefik Paşa (2000). Lehçe-i Osmanî (Haz. Recep Toparlı). TDK Yay., Ankara. Akkuş, M. (1995). Kitab-ı Gunya, TDK Yay., Ankara.

Arat, R. R. (1991). Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara.

Atalay, B. (1986). Divanü Lugâti’t-Türk Tercümesi, TDK Yay., Ankara C. I. Bon, G. L. (2005). Kitleler Psikolojisi, Hayat Yay., İstanbul.

Cibran, H. (2021). http://indnihan.blogspot.com/2012/03/siddhartha-3-bolum.html (01.08.2021)

Çetin, N. (2013). Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara.

Çobanoğlu, Ö. (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara.

Demir, N. (2012). “Türkçede Evidensiyel”, bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, 62: 97-117 s. Eckmann,

J. (1987). Çağatayca El Kitabı (çev. Günay Karaağaç), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul.

Erdem, M., SARI, M. (2010). “Karışık Dilli Eserlere Farklı Bir Bakış”, Turkish Studies, Volume 5/1 Winter, 390-415 s.

Ergin, M. (1997). Dede Korkut Kitabı-I Giriş-Metin-Faksimile, (4. Baskı), TDK Yay., Ankara.

……………. (2007). Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul. Etnik Gruplar Sözlüğü (1987). Shanghai Sözlük Neşriyatı, Shanghai.

Fischer, S. R. (2013). Dilin Tarihi (çev. Muhtesim Güvenç), Kültür Yay., 2. Basım, İstanbul.

Güllübağ, M. (2016). Gelibolu’nun İngiliz Yazarları, TİYDEM Yay., Kayseri

Gülsevin, G. (2002). Uşak İli Ağızları, TDK Yay., Ankara.

Hesse, H. (2016). Siddhartha,(çev. Kamuran Şipal), İstanbul, 152 s. Can Yay.

Işık N. E. (2021). Gözler İçin Özgürlük ve Hegemonya Aracı Olarak Netflix, (14.07.2021) https://www.veryansintv.com/gozler-icin-ozgurluk-ve-hegemonya-araci-olarak-netflix

İbn Fazlan (1995). Seyahatname (çev. Ramazan Şeşen), İstanbul, 320 s., Bedir Yayınevi.

Karaağaç, G. (2008). Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara, 957 s., TDK Yay. Karahan, L. (2011). Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yay., Ankara, 16. baskı. Muallim Naci (1307). Istılahat-ı Edebiyye, Hazırlayanlar: Dr. Alemdar Yalçın, Abdülkadir Hayber, Akabe Yayınları, Ankara, tarihsiz.

……………..(2006). Lugat-ı Nâcî (Tıpkıbasım), Çağrı Yay., İstanbul.

Nadelyayev, V., Nasilov, D., Şçerbak, A., Tenişev, E. (Haz.) (1969) Drevnetyurkski Slovar - Eski Türkçenin Sözlüğü, Leningrad.

Sebeok, T. A., (1993). “Ural Altayca’nın Anlamı”, (çev. Günay Karaağaç), Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalı Dergisi, S. VII. s. 195-214.

Süleyman, O. (1992). Az i Ya, (çev. Natık Seferoğlu), Ankara, 458 s., Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.

Şemseddin Sami (1996). Kamus-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul.

Thorndike&Barnhart (1962). High School Dictionary, Hardcover.

Türkçe Sözlük, (2005). TDK Yay., Ankara.

Tekin, Ş. (1974). "1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde Olga-Bolga Sorunu", TDAY Belleten, 1973-74, Ankara.

Uğurlu, M. (2003). “Türkiye Türkçesinde Bakış” Türkbilig, 2003/5: 124-133.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed1020560, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {}, pages = {495 - 504}, doi = {10.30794/pausbed.1020560}, title = {DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ}, key = {cite}, author = {Baranoğlu, Şahin} }
APA Baranoğlu, Ş. (2022). DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (49) , 495-504 . DOI: 10.30794/pausbed.1020560
MLA Baranoğlu, Ş. "DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 495-504 <
Chicago Baranoğlu, Ş. "DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 495-504
RIS TY - JOUR T1 - DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ AU - Şahin Baranoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30794/pausbed.1020560 DO - 10.30794/pausbed.1020560 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 504 VL - IS - 49 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.1020560 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ %A Şahin Baranoğlu %T DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ %D 2022 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 49 %R doi: 10.30794/pausbed.1020560 %U 10.30794/pausbed.1020560
ISNAD Baranoğlu, Şahin . "DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 49 (Mart 2022): 495-504 .
AMA Baranoğlu Ş. DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ. PAUSBED. 2022; (49): 495-504.
Vancouver Baranoğlu Ş. DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (49): 495-504.
IEEE Ş. Baranoğlu , "DİL MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİLİM VE BİLGİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 49, ss. 495-504, Mar. 2022, doi:10.30794/pausbed.1020560
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1308-2922
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

60.3b34.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YENİ RABITA VE KÂR TAHSİSİ KURALLARI

Mustafa Cemil KARA

BEŞERİ VE SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL DAYANIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE FİNANSAL SERMAYENİN ARACILIK ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Orkun DEMİRBAĞ, Artür Yetvart MUMCU, Taha Yusuf ÇAKAREL

YETİŞKİNLERİN SİBER ZORBALIK DAVRANIMLARI İLE DİJİTAL VATANDAŞLIK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sıla KARAKUŞ, Seda Gökçe TURAN

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ÜZERİNE TEKNO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR: MAKALE VE TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Onur BİLGİN, Hacı Bayram IŞIK

YEREL HALKIN NEOFOBİ DÜZEYLERİ İLE ÖZEL İLGİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN ÇAY TURİZMİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ

Kübra KÜÇÜK, Elif ACUNER

GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ufuk TUĞTEKİN, Barış MERCİMEK

KAMUDA YÖNETİŞİM OLGUNLUK SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Goksel KORKMAZ, Murat GÖRMEN

DİJİTAL HASTANEYE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TEKNOLOJİYE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Fatih DENİZLİ, Özgür DEMİRTAŞ

DUYGUSAL EMEK İLE MESLEKİ YETKİNLİK ALGISI İLİŞKİSİNDE İŞ ARAMA DAVRANIŞININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Serdar ÇAKAN

ÇEVRİMİÇİ ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ VE DERİNLEMESİNE MÜLAKATLAR: DENEYİMLERİMİZ NELER SÖYLER?

Cansu DAYAN, İlknur YÜKSEL-KAPTANOĞLU