hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi

Amaç: Oosit toplama günü semen örneklerinde rastlantısal olarak izole lökospermi saptanan olguların in vitro fertilizasyon / intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu (İVF/İCSİ) tedavi sonuçlarını değerlendirmek.Gereç ve yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nde, Ocak 2015 ve Mart 2016 tarihleri arasında, İVF/İCSİ tedavisi uygulanmış hastalara ait bilgiler elektronik veri tabanı kullanılarak gözden geçirildi. Oosit toplama günü yapılan incelemede izole lökospermi (>=1x10(6)/mL) saptanan hastaların (n=70) belirlenmesinin ardından, indeks olguya en yakın dönemde oosit toplama işlemi gerçekleştirilmiş; kadın yaşı, metafaz 2 (M2) oosit ve önceki tedavi sayıları eşleştirilmiş ancak lökospermi saptanmayan (?1x10(6)/mL) hastalar (n=70) seçilerek kontrol grubu oluşturuldu. Fertilizasyon oranları, embriyo kaliteleri ve gebelik sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.Bulgular: Gruplar arasında M2 oosit ve 2-pronuclei ortalamaları benzer bulundu (p>0.05). Ancak fertilizasyon oranının lökospermi grubunda daha düşük olduğu saptandı (%61.4 ve %69.7, p=0.012). Klivaj evresi (2-3. gün) yüksek kalite embriyo sayıları ve fertilize oositten yüksek kalitede klivaj embriyo gelişim oranı benzer bulundu (p>0.05). Hasta başına yüksek kalitede blastokist sayısı ve yüksek kaliteli klivaj evresindeki embriyolardan yine yüksek kaliteli blastokist gelişim oranında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Buna karşılık, total fertilizasyon başarısızlığının (%14.3 ve %2.9, p=0.016) ve siklus iptallerinin (%34.3 ve %17.1, p=0.020) lökospermi grubunda daha sık olduğu saptandı. Gebelik sonuçları incelendiğinde, kontrol grubunda siklus başına pozitif beta-insan koryonik gonadotropin (?-hCG) oranı daha yüksek bulunmasına karşın (p=0.033), embriyo transferi başına pozitif ?-hCG ve klinik gebelik oranlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).Sonuç: Lökospermi fertilizasyonu etkileyebileceğinden total fertilizasyon başarısızlığına ve siklus iptallerine neden olabilir. Ancak, fertilizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleşmesi halinde embriyo kalitesinin ve gebelik sonuçlarının olumsuz etkilenmediği söylenebilir.

İn vitro fertilizasyon ve intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu uygulanan

Purpose: To investigate the effect of isolated leukocytospermia detected incidentally at the day of oocyte retrieval on in vitro fertilization / intracytoplasmic sperm injection (IVF/ICSI) treatment outcomes.Materials and methods:This retrospective study included patients who underwent IVF/ICSI treatment at the Akdeniz University Reproductive Centre between January 2015 and March 2016. The electronical database was screened to identify the patients with isolated leukospermia detected at the day of oocyte retrieval. Seventy patients whose semen samples had leukospermia (>=1x10(6)/mL) were retrospectively matched for women's age, metaphase 2 (M2) oocytes and previous unsuccessful attempts at IVF with 70 patients without leukospermia (?1x10(6)/mL). Fertilization rates, embryo qualities and pregnancy outcomes were compared between groups.Results: The number of M2 oocytes and 2-pronuclei were similar between groups (p>0.05). However, fertilization rate was found to be significantly lower in leukospermia group (%61.4 vs. %69.7, p=0.012). The number of high quality embryos as well as developmental rate of high quality embryos from fertilized oocytes and high quality blastocysts from high quality cleavage stage embryos were comparable between groups (p>0.05). Leukospermia group had increased number of patients with total fertilization failure (%14.3 vs. %2.9, p=0.016) and cycle cancelation (%34.3 vs. %17.1, p=0.020) rates. Although positive beta-human chorionic gonadotropin (?-hCG) rate per cycle was higher in the control group (p=0.033), positive ?-hCG and clinical pregnancy rates per embryo transfer were found to be comparable between the groups (p>0.05). Conclusion: Leukospermia might affect the fertilization and therefore increase total fertilization failures and cycle cancelations. However, if fertilization occurs successfully, this situation might not have adverse effects on embryo development and pregnancy outcomes.

Kaynakça

Alshahrani S, McGill J, Agarwal A. Prostatitis and male infertility. J Reprod Immunol. 2013;100:30-66.

Talbert LM, Hammond MG, Halme J, O'Rand M, Fryer JG, Ekstrom RD. Semen parameters and fertilization of human oocytes in vitro: a multivariable analysis. Fertil Steril 1987;48:270-277.

Krausz C, Mills C, Rogers S, Tan SL, Aitken RJ. Stimulation of oxidant generation by human sperm suspensions using phorbol esters and formyl peptides: relationships with motility and fertilization in vitro. Fertil Steril 1994;62:599-605.

Sukcharoen N, Keith J, Irvine DS, Aitken RJ. Predicting the fertilizing potential of human sperm suspensions in vitro: importance of sperm morphology and leukocyte contamination. Fertil Steril 1995;63:1293-1300.

Yilmaz S, Koyuturk M, Kilic G, Alpak O, Aytoz A. Effects of leucocytospermia on semen parameters and outcomes of intracytoplasmic sperm injection. Int J Androl 2005;28:337-342.

Lackner JE, Mark I, Sator K, Huber J, Sator M. Effect of leukocytospermia on fertilization and pregnancy rates of artificial reproductive technologies. Fertil Steril 2008;90:869-871.

Barraud-Lange V, Pont JC, Ziyyat A, et al. Seminal leukocytes are Good Samaritans for spermatozoa. Fertil Steril 2011;96:1315-1319.

Cavagna M, Oliveira JB, Petersen CG, et al. The influence of leukocytospermia on the outcomes of assisted reproductive technology. Reprod Biol Endocrinol 2012;10:44.

Ricci G, Granzotto M, Luppi S, et al. Effect of seminal leukocytes on in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection outcomes. Fertil Steril 2015;104:87- 93.

19 ASEBIR. (2008). Criterios de valoración morfológicos de oocitos, embriones tempranos y blastocistos humanos. II Cuaderno de Embriología Clínica. Available at: http://www.asebir.com/.../ cuadernos.../ii-cuadernos-de-embriología-clínica. Accessed, 2016.

Gardner DK, Schoolcraft WB. In vitro culture of human blastocyst. In: Mortimer JR, ed. Toward Reproductive Certainty: Infertility and Genetics Beyond 1999. Carnforth: Parthenon Press, 1999;378-388.

Alvarez JG, Sharma RK, Ollero M, et al. Increased DNA damage in sperm from leukocytospermic semen samples as determined by the sperm chromatin structure assay. Fertil Steril 2002;78:319-329.

Lopes S, Sun JG, Jurisicova A, Meriano J, Casper RF. Sperm deoxyribonucleic acid fragmentation is increased in poor-quality semen samples and correlates with failed fertilization in intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 1998;69:528-532.

Erenpreiss J, Hlevicka S, Zalkalns J, Erenpreisa J. Effect of leukocytospermia on sperm DNA integrity: a negative effect in abnormal semen samples. J Androl 2002;23:717-723.

Twigg J, Irvine DS, Houston P, Fulton N, Michael L, Aitken RJ. Iatrogenic DNA damage induced in human spermatozoa during sperm preparation: protective significance of seminal plasma. Mol Hum Reprod 1998;4:439-445.

Tesarik J, Greco E, Mendoza C. Late, but not early, paternal effect on human embryo development is related to sperm DNA fragmentation. Hum Reprod 2004;19:611-615.

Kaynak Göster