Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

Amaç: Esansiyel hipertansiyon, nedeni saptanamayan ya da ikincil bir hastalığa bağlı gelişmeyen kan basıncı yüksekliği olarak tanımlanmaktadır. Esansiyel hipertansiyonla ilişkili çok sayıda gen polimorfizmleri, metabolik yollar ve sistemler tanımlanmış olmakla birlikte esansiyel hipertansiyonun patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Son zamanlarda üzerinde çalışılan duyarlılık genlerinden biri de Chromogranin A (CHGA) genidir. CHGA geni başta adrenal medulla ve postganglionik sempatik aksonlardan eksprese olan, intrasellüler ve ekstrasellüler mekanizmalar ile katekolaminlerin depolanması ve salınımını düzenleyen bir gendir. Bu çalışmada CHGA geni promotor bölgesindeki T-1014C, T-988G, G-462A ve T-415C polimorfizmleri açısından esansiyel hipertansiyon hastaları ile kontrol grubu arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır.Gereç ve yöntem: Bu çalışmada esansiyel hipertansiyon tanısı almış 50 hasta ve sağlıklı olarak kabul edilen 32 kişiden EDTA'lı tüplere periferik kan örnekleri toplanmıştır. Toplanan örneklerden DNA elde edildikten sonra CHGA geni promotor bölgesindeki T-1014C, T-988G, G-462A ve C-415T polimorfizmlerin bulunduğu DNA dizisini içeren bölge, özgün primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılarak polimorfizmler otomatik kapiller jel elektroforez cihazı kullanılarak DNA dizi analizi yöntemi ile araştırılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS 11,0 versiyonu kullanılarak yapılmış olup çalışmadan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel analiz ve Ki-kare testleri ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Hasta grubunda CHGA geni promotor T-1014C polimorfik bölge için C alleli, CC ve TC genotipi, T-988G polimorfik bölgesi için G alleli, GG ve TG genotipi sıklığı kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak yüksek saptanırken (p0.05).Sonuç: CHGA geni promotor bölgesindeki T-1014C ve T-988G polimorfizmleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bulunmuştur. Olgu sayısındaki kısıtlılık nedeniyle elde edilen sonuçlar Türk toplumundaki CHGA promotor bölge polimorfizmlerini tam olarak yansıtmayabilir. Ancak Türk toplumunda yapılmış ilk çalışma özelliğini taşıyan bu çalışma ileride yapılacak çalışmalara öncülük etmesi bakımından önemlidir

Investigation of polymorphisms in CHGA gene's promoter region in patients with essential hypertension

Purpose:Essential hypertension is defined as high blood pressure with an unknown cause or as high blood pressure that does not develop due to a secondary disease. Essential hypertension is associated with many gene polymorphisms, metabolic pathways and known systems. However the pathogenesis of essential hypertension is not fully understood. Recently a lot of emphasis has been put on one of the susceptible genes, Chromogranin A (CHGA) gene. CHGA gene, which is mainly expressed in the adrenal medulla and postganglionic sympathetic axon, regulates storage and release of catecholamines by intracellular and extracellular mechanisms. The aim of this study is to investigate polymorphisms in CHGA gene's promoter T-1014C, T-988G, G-462A and T-415C regions with sequence analysis in patients with essential hypertension and control cases.Materials and methods:In this study, peripheral blood samples were collected in tubes with EDTA from 50 patients diagnosed with essential hypertension and 32 healthy controls. DNA was obtained from the samples. DNA sequence with T-1014C, T-988G, S-462 and C-415T polymorphisms at the promoter region of CHGA gene was amplified by the polymerase chain reaction (PCR) with specific primers. Polymorphisms were analyzed by the DNA sequence analysis method with the automatic capillary gel electrophoresis instrument. Data were evaluated by using descriptive statistical analysis and chi-square tests of the SPSS 11.0 version.Results: According to the results, the frequency of C allele, CC and TC genotypes for promoter T-1014C polymorphic region, G allele, GG and TG genotype for promoter T-988G polymorphic region was significantly higher (p<0.05) in patients with essential hypertension than the control group; whereas in CHGA promoter region G-462A and the T-415C polymorphic regions there was no statistically significant difference according to frequencies of allele and genotypes between patients and control groups (p>0.05). Conclusion: The polymorphisms of T-1014C and T-988G at the promoter region of CHGA gene were statistically significant between patients and control groups. The results may not fully reflect CHGA promoter region polymorphisms of the Turkish population due to limitations in the number of cases. However, the importance of this study is that it is the first study conducted in the Turkish population and it is a pioneer for future studies

Kaynakça

He J, Whelton PK. Epidemiology and prevention of hypertension. Med Clin Nam 1997;81:1077-1097.

Pratt RE, Dzau VJ. Genetics and HT: concepts, potential and apportunities. Hipertension 1999;33:238- 247.

Lifton RP, Gharavi AG, Geller DS. Moleculer genetics of Hypertension. Cell 2001;104:545-556.

Taupenot L, Harper KL, O'Connor DT. The chromogranin-secrotogranin family. N Engl J Med 2003;348:1134-1149.

Winkler H, Fischer-Colbrie R. The chromogranins A and B: the first 25 years and future perspectives. Neuroscience 1992;49:497-528.

Helle KB. Some chemical and physical properties of the soluble protein fraction of bovine adrenal chromaffin granüles. Mol Pharmacol 1966;2:298-310.

Blaschko H, Comline RS, Schneider FH, Silver M, Smith AD. Secretion of a chromaffin granüle protein, chromogranin from the adrenal gland after splanchnic stimulation. Nature 1967;215:58-59.

Iacangele AL, Eiden LE. Chromogranin A: current status as a precursor for bioactive peptides and granulogenic/sorting factor in the regulated secrotory patway. Regul pept 1995;58:65-88.

Aunis D, Metz-Boutigue MH. Chromogranins: current concepts. Structural and functional aspect. Adv Exp Med Biol 2000;482:21-38.

Huttner WB, Gerdes HH, Rosa P. The granin (chromogranin/secretogranin) family. Trends Biochem Sci 1991;16:27-30.

Mahapatra NR, O'Connor DT, Vaingankar SM. et al. Hypertension from targeted ablation of chromogranin A can be recued by the human ortholog. J Clin Invest 2005;115:1942-1952.

When G, Mahata SG, Cadman P. et al. Both rare and common polymorphisms contribute functional variation at CHGA, a regulator of catecholamine physiology. Am J Hum Genet 2004;74:197-207.

Chen Y, Rao F, Rodriguez-Flores JL. et al. Common genetics variants in the chromogranin A promoter alter autonomic activity and blood pressure. Kidney Int 2008;74:115-125.

Chen Y, Rao F, Rodriguez-Flores JL. et al. Naturally occurring human genetic variation in the 3'untranslated region of the secretory protein chromogranin A is associated with autonomic blood pressure regulation and hypertension in a sex-dependent fashion. J Am Coll Cardiol 2008;52:1468-1481.

Elizabeth OL, Manjula M, Srikrishna K. et al. Herdity of endothelin secretion human twin studies reveal the ınfluence of polymorphism at the chromogranin A locus, a novel determinant of endothelial function. Circulation 2007;115:2282-2291.

Salem RM, Cadman PE, Chen Y. et al. Chromogranin A polymorphisms are associated with hypertensive renal disease. J Am Soc Nephrol 2008;19:600-614.

Yu L, Jiang L, Cu XL, Zhu L, Zhang H. Common genetic variants in the chromogranin a promoter are associated with renal injury in IgA nephropaty patients with malignant hypertension. Ren Fail 2010;32:41-46.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 215

Sayıdaki Diğer Makaleler

Can systemic hypothermia induced during cardiopulmonary bypass protect the brain of patients undergoing carotid endarterectomy?

İhsan ALUR, Mohammad ALŞALALDEH, Fırat DURNA, Bilgin EMRECAN

Organize pnömoniyi taklit eden pulmoner invaziv müsinöz adenokarsinom

ERHAN UĞURLU, Neşe DURSUNOĞLU, SERKAN DEĞİRMENCİOĞLU, Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, FERDA BİR, Zahide ALAÇAM, Fatma EVYAPAN

Computed tomography angiography imaging of the ductus arteriosus aneurysm in a neonate

Kadir AĞLADIOĞLU, Dolunay GÜRSES, Hacer ERGİN, Mustafa DOĞAN, Bilgin EMRECAN

Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

Metin ESER, Musa ŞANLIALP, Emre TEPELİ, Lale Şatıroğlu TUFAN, Havane Asuman KAFTAN, Cavidan Nur SEMERCİ

Anne sütü ve emzirme ile ilgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi

FADİME HATİCE İNCİ, PINAR SERÇEKUŞ AK

Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Attila OĞUZHANOĞLU

Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi

Nilgün ALTUNTAŞ, Diyar Taşçı ÇELEBİ, Mesut KOÇAK, Nesibe ANDIRAN

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

AYŞE ERDOĞAN YILDIRIM, Ali İhsan BOZKURT, AHMET ERGİN, Sinem TOPALOĞLU, Arife AYDIN, ASLIHAN ARSLAN KARTAL, Aylin AVCI, Beyzanur KURTCEPHE, Fahri ER, İsmail ÇEVİK, Kıymet KARAGÖZ, Muzaffer KAHYAOĞLU

A rare cause of acute abdomen: Spontaneous intraperitoneal hydatid cyst rupture

MURAT ÖZBAN, Onur BİRSEN, Halil ERBİŞ, Sinan SAYIR, Göksel SAROHAN, Tufan ERSÖZ, Çağatay AYDIN, BURHAN KABAY

Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, AYDIN ŞENCAN, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ