Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens

Amaç: Akut semptomatik nöbet (ASN) tanısı konulan çocuklarda; nöbetlerin etyolojisini, tipini, elektroensefalografi (EEG) ve kraniyal görüntüleme bulgularını, antiepileptik tedavi kullanım sürelerini, nöbet rekürrensini ve sekel gelişimini değerlendirmek amaçlanmıştır.Gereç ve yöntem: 1 Haziran 2006 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında, Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi acil servisine konvülziyon nedeniyle başvuran, ya da başka nedenle hastanede yatışı sırasında konvülziyon geçiren ve yapılan tetkikler sonucu ASN tanısı konulan 1ay-16 yaş arası, 65 çocuk hasta dahil edilmiş ve hastalar en az altı ay süreyle izlenmiştir.Bulgular: ASN tanımına uyan toplam 65 hasta çalışmaya alınmıştır. En küçük hasta 2 ay en büyüğü 180 aylık olmak üzere nöbetler 1-12 ay arasında en sık görülmüştür. Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları en sık ASN nedeni olarak belirlenmiştir. Nöbet tekrarı ve sekel gelişimi SSS' ni ilgilendiren organik patolojilerde metabolik nedenlere göre daha fazla bulunmuştur (p=0.015).Sonuç: Akut semptomatik nöbet nedeniyle akut dönemde antiepileptik ilaç başlanan çocuk hastalarda, beyinde organik lezyon veya fokal nörolojik bulgu yoksa, nöbet tekrarı olasılığının çok düşük olduğu göz önünde bulundurularak, başlanan antiepileptik tedavinin kesilerek taburcu edilmesi planlanmalıdır.

The etiology and recurrence of acute symptomatic seizures during childhood

Purpose: We aimed to evaluate the pediatric patients diagnosed with symptomatic seizure who presented with convulsion or developed convulsion after admission due to another reason with regard to etiology and type of seizure, electroencephalography and cranial imaging findings, duration of antiepileptic therapy, seizure recurrence, and sequalea.Materials and methods: Our study sample consisted of 65 children aged between 1 month and 16 years who presented to the Emergency Unit of Sami Ulus Pediatric Health and Diseases Teaching and Research Hospital directly with convulsion or developed convulsion after admission due to another reason and subsequently diagnosed with symptomatic seizure between June 1, 2006 and December 31, 2007.Results: A total of 65 patients complying with the definition of acute symptomatic seizure were included in the study. The youngest patient was 2-month-old, whereas the oldest was 180-month-old, with the seizures generally occurring between 1-12 months. Central nervous system infections were observed to be the most common reason of acute symptomatic seizure. Organic causes with central nervous system are observed to induce seizure recurrence and sequelae more commonly as compared with the metabolic causes (p=0.015).Conclusion: Since seizure recurrence is a very low possibility when no organic lesion or focal neurologic sign is found in patients that have been put on antiepileptic therapy during the acute period due to acute symptomatic seizure, discontinuation of the antiepileptic therapy should be planned and the patient should be scheduled for discharge.

Kaynakça

Goodrige DMG, Shorvan SD. Epileptic seizures in a population 6000. Demography, diagnosis and clasification and role of the hospital services. BMJ 1983;287:641-645.

Holmes GL. Epilepsy in developing brain: Lessons from the laboratory and clinic. Epilepsia 1997; 38:12-30.

Sanchez MR, Jensen FE. Maturational aspects of epilepsy mechanisms and consequences for the immature brain. Epilepisa 2001;42:577-585.

Cansu A, Serdaroğlu A. Akut konvülziyon ve status epileptikus. Klinik Çocuk Forumu Mart-Nisan 2005 s: 7-13.

Turanlı G. Konvülziyonlu hastaya yaklaşım. Türkiye Klinikleri Pediatrik Nöroloji Özel Sayısı. 2003;1:148-153.

Yalaz K. Çocukluk çağı nöbetlerine genel bakış. Katkı Pediatri Dergisi. 1994;6:447-452.

Johnston MV. Seizures in childhood. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Stanton BF (eds) Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2008;2457-2460.

Beleza P. Acute symptomatic seizures: a clinically oriented review. Neurologist 2012;18:109-119.

Beghi E, Carpio A, Forsgren L, et al. Recommendation for a definition of acute symptomatic seizure. Epilepsia 2010;51:671-675.

Huang CC, Chang YC, Wang ST. Acute symptomatic seizure disorders in young children- A population based study in Southern Taiwan. Epilepsia 1998;39:960-964.

Leary PM, Riordan G, Schlegel B. Childhood secondary (symptomatic) epilepsy, seizure control, and intellectual handicap in a Nontropical region of South Africa. Epilepsia 1999;40:1110-1113.

Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia 2010;51:676-685.

Tekatlı Çelik B, Gürer YKY, Çelik N. Santral sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg 2013;6:22-25.

Castilla-Guerra L, del Carmen Fernandez-Moreno M, Lopez-Chozas JM, Fernandez-Bolanos R. Electrolyte disturbances and seizures.Epilepsia 2006;47:1990-1998.

Narchi H. Benign afebrile cluster convulsions with gastroenteritis: an observational study. BMC Pediatr 2004;4:2.

Cusmai R, Jocic-Jakubi B, Cantonetti L et al. Convulsions associated with gastroenteritis in the spectrum of benign focal epilepsies in infancy: 30 cases including four cases with ictal EEG recording. Epileptic Disord 2010;12:255-261.

Bernstein D. Systemic Hypertension. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Stanton BF (eds) Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia:WB Saunders, 2008;1988-1995.

Luma GB, MD, Spiotta RT, MD. Hypertension in children and adolescents. Am Fam Physician 2006;73:1558-1568.

Gökçay E, Akın R, Ünay B. Sistemik hastalıkların nörolojik bulguları: Hipertansif ensefalopati. Çocuk Nörolojisi; Ankara, Alp Ofset. 2006;672-673.

Annegers JF, Hauser WA, Lee RJ, Rocca WA. Incidence of acute symptomatic seizures in Rochester Minnesota, 1935-1984. Epilepsia 1995;36:327-333.

Loiseau J, Loiseau P, Guyot M, Duche B, Dartiques J, Aublet B. Survey of seizure disorders in the French Southwest. Incidence of epileptic syndromes. Epilepsia 1990;31:391-396.

Delanty N. Seizures definitions, epidemiology and pathophysiology. Seizures Medical causes and management. Third ed. Humana Press, 2010; 1-25.

Hauser WA. Epidemiology of Acute Symptomatic Seizures. Epilepsy: A Comprehensive Textbook edited by J.Engel, Jr. And T.A. Pedley. Philadelphia: Lipincott- Raven Publishers, 2008;71-77.

MD Ingrid Blom. Prognosis of haemorrhagic stroke in childhood : a long term follow-up study. Dev Med Child Neurol 2003;45:233-239.

Ganesan V. Outcome after ischaemic stroke in childhood. Dev Med Child Neurol 2000;42:455-461.

Fasheh YW, Pino RR, Campistol PJ, Pineda MM. Benign afebrile convulsions in the course of mild acute gastroenteritis: a study of 28 patients and a literature review. Pediatr Emerg Care 2011;27:1062-1064.

Landfish N, Gieron-Korthals M, Weibly RE, Panazarino V. New onset childhood seizures: emergency department experience. J Fla Med Assoc 1992;79:697-700.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 233

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne başvuran hastalarda benign lökopeni sıklığı ve nedenleri

Murat ÇAĞLAR, Yasemin BALCI IŞIK, Aziz POLAT

Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri

Bilal YILDIZ

Rinoliti taklit eden nazal kavite yerleşimli ektopik dişin transnazal endoskopik yöntemle çıkarılması: olgu sunumu

Umut SAKARYA, Ekrem KORUCUK

Jejunal perforations in a peritoneal dialysis patient with peritonitis: A case report

Havva CİLAN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, İsmail KOÇYİĞİT, Nilüfer OĞUZHAN, Öztürk ATEŞ, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

İmmun trombositopeni tedavisinde kullanılan bir ilaç olan eltrombopag pseudotrombositopeni nedeni olabilir mi ? Olgu sunumu

Mehmet Hilmi DOĞU, SİBEL HACIOĞLU, İsmail SARI, Ali KESKİN

Use of manual strangulation technique to reduce blood loss at elective cesarean section

Hasan Fehmi YAZICIOĞLU, Semra CAPAR, OSMAN ŞEVKET, SEDA KESKİN, SEDA ATEŞ

Tekrarlayan gebelik kayıpları sonrası oluşan gebeliklerin seyri

Funda DEMİREL, SEDA ATEŞ, OSMAN ŞEVKET, LEVENT YAŞAR, kadir SAVAN

Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi

Nergül ÇÖRDÜK, Turgut ÜREY, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, ÖZMERT MUHAMMET ALİ ÖZDEMİR, Özkan HEREK, Akile Sarıoğlu BÜKE, Uğur KOLTUKSUZ, HACER ERGİN

Üçüncü basamak sağlık kuruluşunda hasta memnuniyeti

Didem TEZCAN, Mehmet Hakan YÜCEL, Umut Burak ÜNAL, Tamer EDİRNE

Primer infertilite hikayesi olan bir hastada spontan heterotopik gebelik: bir olgu sunumu

Ömer DEMİRTAŞ, Gülşah DEMİRTAŞ, Emre GÜLTEKİN, Ali Öner ERDOĞDU, Bülent YEŞİLYURT