Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

AMAÇ: Kliniğimizde kolon ve rektum kanseri nedeniyle ameliyat edilen olguların yaş, cinsiyet ve hastalık ile ilgili özelliklerini ortaya koymak ve güncel literatür eşliğinde, verilerimizi karşılaştırmaktır. YÖNTEMLER: Kolon ve rektum tümörü tanısıyla ameliyat edilen 123 olgunun dosyaları Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesi arşivinden retrospektif olarak taranarak, hastalarda yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, cerrahi tedavi şekli ve evresi değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 123 hastanın 77 (%62.6)’si erkek, 46 (%37.4)’sı kadındı. Tüm hastaların yaş ortalaması 66,01±14.15 idi. Hastaların 61 (%49.6)’inde rektumda, 24 (%19.5)’ünde sağ kolonda, 18 (%14.6)’inde sigmoid kolonda, 18 (%14.6)’inde sol kolonda, 2 (1.6%)’ sinde senkron tümör saptandı. Histopatolojik incelemede tüm hastalarda adenokarsinom saptandı. Hastaların %11.4 (n=14)’ünde Aster Coller evre A, %29.3 (n=36)’ünde evre B, %48.8 (n=60)’inde evre C, %10.6 (n=13)’ünde evre D olarak saptandı. SONUÇ: Rektosigmoid bölge en sık tümörün saptandığı alan olup, olguların yarısından fazlası ileri evrededir. Yüksek tedavi maliyetleri ve prognozun kötü seyrederek ölümle sonuçlanma olasılığı dikkate alınarak, kolorektal kanser tarama programları daha etkin olarak uygulanmalıdır.

Demographics and disease characteristics of colorectal cancer patients in a training and research hospital

OBJECTIVE: Colorectal cancer is now one of the most common cancer in both males and females. The aim of the present study was to determine the characteristics, related to age, gender and disease, of the patients who underwent surgery for colorectal cancer and also, to discuss our data with the results from the current literature. METHODS: In the present study, reports of 123 subjects who underwent surgery with the diagnosis of colon and rectal cancer were retrospectively studied in Trabzon Numune Training and Research Hospital. Characteristics of the patients with colo-rectal cancer related to age, gender, tumor location, surgical procedures and the tumor grade were evaluated. RESULTS: Of the 123 patients enrolled into the study, 77 (62.6%) were male and 46 (37.4%) were female. The mean age of the patients was 66.01±14.15. The 49.6 percent (n=61) of tumors were located in the rectum, 19.5% (n=24) in right colon, 14.6% (n=18) in sigmoid colon, 14.6% (n=18) in left colon and 1.6% (n=2) in synchronous tumor. Histopathological examination revealed that all patients had adenocarcinoma. A total of 11.4% (n=14) of patients were in Aster Coller stage A, 29.3% (n=36) of patients were in stage B, 48.8% (n=60) of patients in stage C and 10.6% (n=13) of patients in stage D. CONCLUSION: The rectosigmoid area was the most frequently involved site and also, it was found that over half of the patients had further stage in the present study. Considering high treatment costs and the probability of poor prognosis resulting in death, colorectal cancer screening programs should be implemented more effectively in practice.

Kaynakça

1. World cancer research fund and American Institute for cancer research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: A global perspective. Washington,DC: American Institute for Cancer Research; 2007.

2. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2011. Atlanta: American Cancer Society; 2011.

3. Turkiewicz D, Miller B, Schache D, ve ark. Young patients with colorectal cancer: how do they fare? Aust NZJ Surg 2001;71:707-710.

4. American Cancer Society. Colorectal Cancer Facts & Figures 2011-2013. Atlanta: American Cancer Society, 2011.

5. Tatar M, Tatar F. Colorectal cancer in Turkey: current situation and challenges for the future. Eur J Health Econ 2010;10:99-105.

6. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Gobal cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61:69-90.

7. Haggar F, Boushey RP. Colorectal Cancer Epidemiology: Incidence,Mortality, Survival, and Risk Factors. Clinics in colon and rectal surger 2009;22:191-197.

8. Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, ve ark. Genç hastalarda kolorektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Kolon Rektum Hast Der 2009;19:169-171.

9. Boyle P., Leon ME. Epidemiology of colorectal cancer. British Medical Bulletin 2002;64:1-25.

10. Rozen P, Liphshitz I, Barchana M. The changing epidemiology of colorectal cancer and its relevance for adapting screening guidelines and methods. Eur J Cancer Prev. 2011;20:46-53.

11. Altuğ E, Burhanoğlu S, Erkek AB, Kuzu MA. Kolorektal kanserlerin erken teşhisinde kullanılan tarama testlerine doktorların yaklaşımı. Güncel Gastroenteroloji 2002;3,25-28.

12. Hemminki K, Santi I, Weires M, Thomsen H, Sundquist J, Bermejo JL. Tumor location and patient characteristics of colon and rectal adenocarcinomas in relation to survival and TNM classes. BMC Cancer 2010;10:688-692.

13. Lee CS, Leen R, O’Morain C, McNamara D. Screening for colorectal cancer:what fits best? Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2012;6,301–312.

14. Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I ve ark. Computed tomographic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J Med 2003;349:2191–2200.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

493 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar

Levent RENDA, Eşref ÖZER, Rahi̇me RENDA

Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

FUNDA YILDIRIM, Tolga Onur BADAK, Adnan Taner KURDAL, AHMET İHSAN İŞKESEN, Bekir Hayrettin ŞİRİN

Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi

Şevket BALTA, Sait DEMİRKOL, Murat ÜNLÜ, Adem GÜLER, Atilla İYİSOY

Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Cem BECERİR, HACER ERGİN, Nevzat KARABULUT, Cüneyt Orhan KARA

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

BİNALİ ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ahmet Selçuk KILINÇ, Dudu BAĞ

Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

ŞAHİKA PINAR AKYER, Candan ARMAN, Ersin KORMAN

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

ÖMER FARUK ÖZKAN, Ümit KAYA, ALİ GÜNER, Sibel CEVİZCİ, Faruk ÖZKUL, Cem SEZER, Erhan REİS

Ağrı ve ağrı dışı farklı nedenler ile başvuran diyabetik hastaların klinik ve elektrofizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, Özlem DÜZ, Bengi TOPCU GEDİK, Duygu SEYİT ARAS, Nedim ONGUN

The prevalence of epilepsy in Denizli city center

Ahmet KILIÇER, ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, AHMET ERGİN, Göksemin ACAR, Türker ŞAHİNER

Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK