Atopik dermatitli hastalardan izole edilen staphylococcus aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direncinin araştırılması

Atopik dermatit, kaşıntılı, kronik olarak tekrarlayan, sıklıkla çocukluk döneminde gözlenen, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Mupirosin ve fusidik asit, atopik dermatitli hastalarda Staphylococcus aureus kolonizasyonunu azaltmak ve alevlenmeleri kontrol altına almak amacıyla kullanılan ajanlardır. Bu çalışmamızda, atopik dermatit tanılı hastalarda mupirosin ve fusidik asit dirençli S.aureus varlığının araştırılmasını amaçladık. Atopik dermatit tanısı alan 55 hasta (24 erkek, 31 kız, yaş: 11-18) çalışma grubunu oluşturdu. Hastaların sol antekubital bölgelerinden, burun boşluğundan ve lezyon saptanan hastalarda lezyon bölgesinden eküvyon ile sürüntü alındı. Örnekler mannitol-tuz agar besiyerine, sub-MIK konsantrasyonlarda mupirosin ve fusidik asit içeren koyun kanlı tripton soy agar besiyerlerine ekildi. Tüm örnekler 37°C’da aerobik şartlarda 48 saat inkübe edildi. Üreyen S.aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direnci buyyon dilüsyon yöntemi ile belirlendi. Çalışmaya alınan 55 hastanın 9’unda (%16.4) deride lezyon saptandı. Hastalardan alınan örneklerden 18 S.aureus kökeni (7 antekubital, 11 burun) izole edildi. S.aureus kökenlerinin mupirosin ve fusidik asit direnç oranları sırasıyla %17.6 ve %5.9 bulundu. Bu oran atopik dermatitli hastalarda sırasıyla %5.5 ve %1.8’dir. Tedavi ve izlemdeki atopik dermatitli hastalarda antibiyotik dirençli S.aureus kökenleri bulunabilir ya da zamanla dirençli suşlar ortaya çıkabilir.

Investigation of mupirocin and fusidic acid resistance on staphylococcus aureus strains isolated from atopic dermatitis patients

Atopic dermatitis, is primarily an inflammatory skin disease of children with chronic relapsing pruritic dermatitis. Mupirocin and fusidic acid, are used in atopic dermatitis in order to reduce the Staphylococcus aureus colonization and to control the flares of the disease. In this study, we aimed to investigate the presence of mupirocin and fusidic acid resistant S.aureus in patients with the diagnosis of atopic dermatitis. Fifty-five patients (24 boys, 31 girls between the ages 11 and 18) with the diagnosis of atopic dermatitis formed the study group. The swabs were taken from left antecubital fossa, anterior nares and from skin lesions. Samples were cultured on mannitolsalt agar and sheep blood-triptone soy agar containing sub-MIC concentrations of mupirosin and fucidic acid at 37°C for 48 hours aerobically. The mupirocin and fusidic acid resistance of the S.aureus strains was detected by buyyon dilution method. Of the 55 patients enrolled in this study 9 (16.4%) had skin lesions. Eighteen S.aureus strains (7 from the antecubital fossa, 11 from the nares) were isolated. Mupirocin and fusidic acid resistance of the S.aureus strains was detected as 17.6% and 5.9%, respectively. This rate was 5.5% and 1.8% in atopic dermatitis patients, respectively. Antibiotic resistant S.aureus strains may be present or may arise in patients with atopic dermatitis either in the treatment or follow-up period

Kaynakça

1. Gilani SJ, Gonzalez M, Hussain I, Finlay AY, Patel GK. Staphylococcus aureus re-colonization in atopic dermatitis: beyond the second. Clin Dermatol 2005; 30: 10-3.

2. Roll A, Cozzio A, Fischer B, Schmid-Grendelmeier P. Microbial colonization and atopic dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2004; 4: 373-8.

3. Williams JV, Vowels BR, Honig P, Leyden JJ. Staphylococcus aureus isolation from the lesions, the hands, and the anterior nares of patients with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 1998; 15: 194-8.

4. Ravenscroft JC, Layton AM, Eady EA, et al. Shortterm effects of topical fusidic acid or mupirocin on the prevalence of fusidic acid resistant (FusR) Staphylococcus aureus in atopic eczema. Br J Dermatol 2003; 148: 1010-7.

5. Ergin Ş, Özşahin A, Erdoğan BŞ, Aktan Ş, Zencir M. Epidemiology of atopic dermatitis in primary schoolchildren in Turkey. Pediatr Dermatol 2008; 25: 399-401.

6. Ring J, Darsow U. Atopic dermatitis. In: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M, editors, Braun Falco’s Dermatology. Italy: Springer; 2009. p.409-24.

7. Ricci G, Patrizi A, Neri I, Bendandi B, Masi M. Frequency and clinical role of Staphylococcus aureus overinfection in atopic dermatitis in children. Pediatr Dermatol 2003; 20: 389-92.

8. Matsui K, Nishikawa A, Suto H, Tsuboi R, Ogawa H. Comparative study of Staphylococcus aureus isolated from lesional and non-lesional skin of atopic dermatitis patients. Microbiol Immunol 2000; 44: 945-7.

9. Higaki S, Morohashi M, Yamagishi T, Hasegawa Y. Comparative study of staphylococci from the skin of atopic dermatitis patients and from healthy subjects. Int J Dermatol 1999: 38: 265-9.

10. Hoeger PH, Lenz W, Boutonnier A, Fournier JM. Staphylococcal skin colonization in children with atopic dermatitis: prevalence, persistence, and transmission of toxigenic and non-toxigenic strains. J Infect Dis 1992: 165: 1064-8.

11. Hoeger PH. Antimicrobial susceptibility of skincolonizing S.aureus strains in children with atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2004; 15: 474-7.

12. Patel GK, Wyatt H, Kubiak EM, Clark SM, Mills CM. Staphylococcus aureus colonisation of children with atopic eczema and their parents. Acta Dermatol 2001; 81: 366-7.

13. Abeck D, Mempel M. Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis and its therapeutic implications. Br J Dermatol 1998; 139: 13-6.

14. Toshkova K, Annemuller C, Akineden O, Lammler C. The significance of Staphylococcus aureus as a risk factor for human skin infections. FEMS Microbiol Lett 2001; 202: 17-24.

15. David TJ, Cambridge GC. Bacterial infections and atopic eczema. Arch Dis Child 1986; 61: 20-3.

16. Stalder JF, Fleury M, Sourisse M, et al. Comparative effects of two topical antiseptics (chlorhexidine vs KMnO4) on bacterial skin flora in atopic dermatitis. Acta Derm Venerol (Stockh) 1992; 176: 132-4.

17. Akiyama H, Yamasaki O, Tada J, Kubota K, Arata J. Antimicrobial effects of acidic hot-spring water on Staphylococcus aureus strains isolated from atopic dermatitis patients. J Dermatol Sci 2000; 24: 112-8.

18. Altun B, Kocagöz S, Hasçelik G, Uzun Ö, Akova M, Ünal S. Çeşitli hastanelerde izole edilen stafilokok suşlarının fusidik asit ve sık kullanılan diğer antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrob Cem Derg 2003; 33: 8-11.

19. Şenbayrak-Akçay S, Oğuzoğlu N, Şengöz-İnan A, Küçükercan M, Çobanoğlu F. Deri ve yumuşak doku infeksiyonlarından izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının fusidik asit ve mupirosin duyarlılığı. Klimik Derg 2005; 18: 117-20.

20. Vardar-Ünlü G, Ünlü M, Yağmuroğlu A. Klinik örneklerden soyutlanan Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokoklarda mupirosin direnci. Ankem Derg 2006; 20: 222-5.

21. Perl TM, Golub JE. New approaches to reduce Staphylococcus aureus nosocomial infection rates: treating S.aureus nasal carriage. Ann Pharmacother 1998; 32 (Suppl.): S7-16.

22. Ravenscroft JC, Layton A, Barnham M. Observations on high levels of fusidic acid resistant Staphylococcus aureus in Harrogate, North Yorkshire, UK. Exp Dermatol 2000; 25: 327-30.

23. Sule O, Brown NM, Willocks LJ, et al. Fusidic acidresistant Staphylococcus aureus (FRSA) carriage in patients with atopic eczema and pattern of prior topical fusidic acid use. Int J Antimicrob Agents 2007; 30: 78-82.

24. Arkwright PD, Daniel TO, Sanyal D, et al. Age-related prevalence and antibiotic resistance of pathogenic staphylococci and streptococci in children with infected atopic dermatitis at a single-specialty center. Arch Dermatol 2002; 138: 939-41.

25. Niebuhr M, Mai U, Kapp A, Werfel T. Antibiotic treatment of cutaneous infections with Staphylococcus aureus in patients with atopic dermatitis: current antimicrobial resistances and susceptibilities. Exp Dermatol 2008; 17: 953-7.

26. Kedzierska A, Kapińska-Mrowiecka M, Czubak- Macugowska M, Wójcik K, Kedzierska J. Susceptibility testing and resistance phenotype detection in Staphylococcus aureus strains isolated from patients with atopic dermatitis, with apparent and recurrent skin colonization. Br J Dermatol 2008; 159: 1290-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.3b 327

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağ koroner arterin devamı şeklinde seyreden sirkumfleks arter

Güllü ÖZALP, Harun EVRENGÜL, Halil TANRIVERDİ, Özgür TAŞKÖYLÜ

Normal basınçlı hidrosefali ve atrofik ventrikülomegali ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı akım çalışmasının etkinliği

Cengiz EROL, Ayşenur CİLA

Primer intraventriküler hemoraji

SİBEL GÜLER, Attila OĞUZHANOĞLU, Özdemir Fatma EŞMELİ

Atopik dermatitli hastalardan izole edilen staphylococcus aureus kökenlerinde mupirosin ve fusidik asit direncinin araştırılması

Şeniz ERGİN, Nida KAÇAR, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ, Soner TİKVEŞLİ

Ege bölgesindeki üniversitelerin 2004-2008 yılları arasındaki bilimsel üretkenliğinin değerlendirilmesi

Levent TAŞLI, PINAR TUNAY TAŞLI, Aysun KARABULUT

Uzun süre atopik dermatit tanısı alan ailesel eritromelanozis folikülaris fasiyei et kolli olgusu

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR

Seboreik dermatitte humoral immünite ve akut faz reaktanları

Tuncer SAÇAR, Handan SAÇAR, Ayşe GÖKDUMAN, Arzu DUARAN, Havva EVRENGÜL

Prenatally detected giant solitary nonparasitic hepatic cyst in a newborn: Report of a case

Nergül ÇÖRDÜK, Uğur KOLTUKSUZ, Akile SARIOĞLU-BÜKE, Şen Nilay TÜRK, Özkan HEREK

A patient of crimean-congo hemorrhagic fever manifested with pericardial tamponade

YALIN TOLGA YAYLALI, İbrahim SUSAM, Özgür TAŞKÖYLÜ, Ömer ÇAĞLAYAN, Şükriye USLU, Işık TEKİN, Suzan SAÇAR

Ağrı kliniğimizin bir yıllık olgu analizi

Hakan KARAMAN, Gönül Ölmez KAVAK