Aberrant right subclavian artery: is a strong marker for Down syndrome and congenital heart disease?

Purpose: The association between fetal aberrant right subclavian artery (ARSA) and Down syndrome has been known for a long time. The aim of our study was to determine the incidence of ARSA in our population and its association with Down syndrome and congenital heart diseases (CHD). Materials and methods: Between 2015-2018 years, fetal echocardiography was performed in 3150 pregnant population at a tertiary referral center for prenatal diagnosis. The presence of ARSA was verified by visualization of the transverse 3-vessel trachea view by color Doppler sonography during fetal echocardiography. The frequency of ARSA and its correlation with Down syndrome were investigated in our study. Results: Among the 3150 patients, an ARSA was detected in 42 fetuses (1.3%) and isolated ARSA was detected in 36 fetuses (1.14%). Of nine fetuses with Down syndrome, ARSA was positive in two (22.2%). ARSA was positive in only one of the fetuses with CHD (4.1%). The positive likelihood ratios of isolated ARSA for Down syndrome and CHD were 0.73 and 3.81, respectively. Conclusion: In our case series, prenatal detection of ARSA does not appear to be a strong marker alone of Down syndrome and the isolated ARSA shows a weak association with CHD.

Aberran sağ subklavyen arter: Down sendromu ve konjenital kalp hastalığı için güçlü bir belirteç midir?

Amaç: Fetal aberran sağ subklavyen arter (ARSA) ile Down sendromu arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir. Çalışmamızın amacı popülasyonumuzdaki ARSA insidansını ve Down sendromu ve konjenital kalp hastalıkları (KKH) ile ilişkisini belirlemektir. Gereç ve yöntem: 2015-2018 yılları arasında üçüncü basamak merkezde prenatal tanı için 3150 gebeye fetal ekokardiyografi yapıldı. ARSA varlığı, fetal ekokardiyografi sırasında transvers 3 damar trakea planında renkli Doppler sonografide görüntülenmesi ile doğrulandı. Çalışmamızda ARSA'nın sıklığı ve Down sendromu ile korelasyonu araştırıldı. Bulgular: 3150 hasta arasında 42 fetüste (%1,3) ARSA, 36 fetüste (%1,14) izole ARSA saptandı. Down sendromlu dokuz fetüsten iki hastada (%22,2) ARSA pozitifti. ARSA, KKH olan fetüslerden sadece birinde pozitifti (%4,1). İzole ARSA'nın Down sendromu ve CHD için pozitif olasılık oranları sırasıyla 0,73 ve 3,81 idi. Sonuç: Olgu serimizde, prenatal ARSA'nın saptanması Down sendromu için tek başına güçlü bir marker gibi görünmemektedir ve izole ARSA, KKH ile zayıf bir ilişki göstermektedir.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

283 70

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan büyük ve küçük renal kitlelerin sonuçlarının karşılaştırılması

Sinan ÇELEN, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Salih BÜTÜN

COVID-19 salgınının diş hekimleri üzerinde yarattığı gelecek kaygısı ve stresin değerlendirilmesi

Müberra KULU, Filiz ÖZSOY, Esra Bihter GÜRLER, DİLEK ÖZBEYLİ

Alzheimer hastalığında demans düzeyinin vücut kompozisyonuna ve bazal metabolizma hızına etkisi

Hülya ÖZKAN, AYTEN ÜSTÜNDAĞ

Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to the emergency room

Ömer CANACIK, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TURKCUER, Bülent ERDUR, Ahmet SAROHAN, Hande ŞENOL

Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Gamze DURMAZOĞLU, Özlem ÇİÇEK, Serap Yaşaroğlu TOKSOY, Hülya OKUMUŞ, Merlinda ALUŞ TOKAT

Hidradenitis süppürativalı bir olgunun tedavisi

Halil SAGINC

In terms of temporomandibular joint dysfunction, according to Helkimo dysfunction index, comparison of bone changes determined in cone-beam computed tomography in symptomatic and asymptomatic patients and the relationship of this clinical index with bone changes on radiography

Umut PAMUKÇU, BÜLENT ALTUNKAYNAK, İLKAY PEKER

Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması

İrem AKDEMİR KALKAN, Meryem ÖREN, TUBA DAL, Yeşim YILDIZ, Yakup DEMİR, Ömer KARAŞAHİN, Fesih AKTAR, Selim BADUR, Merve AYHAN, Mustafa Kemal ÇELEN

Effect of dexpanthenol on patient comfort in treatment of traumatic corneal abrasions

Deniz Kılıç, Esra VURAL, Gamze ALBAYRAK, Mahmut Erkam ARSLAN

Edinsel hemofili A deneyimi

Elif SELVIOĞLU, Merve BIYIKLI, Emine Esra GÜNER, İrfan YAVAŞOĞLU