The microfungal flora of the soils of great Konya Basin (Turkey)

Bu araştırmada, Büyük Konya Havzası topraklarında mikrofungus florasının dağılımı kalitatif ve kantitatif yönden incelenmiştir. Araştırma sahasına ait toprak haritası üzerinde, büyük toprak grupları gözetilerek seçilen 40 istasyonda 10 cm derinlikten toplam 72 adet toprak örneği alınmıştır. Toprağı sulandırma yöntemi kullanılarak 73 farklı mikrofungus izolatı elde edilmiştir. Bu izolatların l tanesi Oomycetes, 3 tanesi Zygomycetes, 3 tanesi Ascomycetes, 46 tanesi Deuteromycetes (Fungi İmperfecti) sınıflarına dahil edilmiş, 20 tanesi ise steril (Mycelia Sterilia) olarak tanımlanmıştır. En yaygın fungus cinslerinin Penicillium, Ulocladium, Geomyces, Paecilomyces, Aspergillus, Acremonium ve Fusarium olduğu tespit edilmiştir. Penicillium kantitatif bakımdan diğer cinslerin çok üzerinde bulunmakta, kalitatif olarak ise Penicillium ve Aspergillus cinsleri önde gelmektedir.

Büyük Konya havzası topraklarının mikrofungus florası

In this research, quantitative and qualitative distributions of microfungal flora in the soils of Great Konya Basin were studied. Total 72 soil samples were collected from 10 cm depth in 40 sites chosen according to the great soil groups on the soil map of the research area. By the technique of soil dilution, 73 different microfungal isolates were obtained. One of these isolates was subsumed under the class of Oomycetes, three under the class of Zygomycetes, three under the class of Ascomycetes and fortysix under the class of Deuteromycetes, but twenty isolates were defined in sterile form (Mycelia Sterilia). The genera of fungi mostly abundant in the research area were Penicillium, Ulocladium, Geomyces, Paecilomyces, Aspergillus, Acremonium and Fusarium. Quantitative distribution of the Penicillium was higher than those of the other genera whereas Penicillium and Aspergillus were dominant genera among the others in terms of quantitative disribution.

Kaynak Göster