KIRŞEHİRLİ MEHMED FEVZİ’NİN “NASIL MUHARRİR OLUNUR” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. Meşrutiyet devrinde matbuat hayatımız bir hayli renklidir. Hürriyetin memleket içindeki etkisinin en iyi hissedildiği yer matbuat âlemidir. Bu renkli âlemin son derece renkli simaları vardır. Bunlardan biri olan ve yazının toplumu değiştirip dönüştüreceğine inanan Mehmed Fevzi Efendi bu renkli âleme girmek isteyen münevverler için bu eseri yazmıştır. Eser, kendisi de bu yoldan geçmiş olan yazarın gözlem ve tecrübelerinden hareketle oluşturulmuş bir el kitabı niteliği taşımaktadır. Yazar eserinde, yazar (muharrir) olmak isteyen gençlere gazeteci olmanın yollarını ve iyi bir yazı veya makale yazmanın gerektirdiği şeyleri sade bir dil kullanarak öğretmeye çalışmıştır. Bu çalışmayla hem unutulmuş bir kişinin matbuat âlemine gireceklere tavsiyelerini yeniden okumuş hem de II. Meşrutiyet devrinin renkli bir simasının düşünce dünyasını daha yakından tanımış olacağız.

A Review on Kırşehirli Mehmet Fevzi’s How to Become a Writer

In the Second Constitutional Period, Turkish press life was rather colourful. And the place where the influence of liberty was best felt throughout the country was press world. This colourful world also had pretty colourful figures. One of them, Mehmed Fevzi Efendi who believed that literature would change and transform the society wrote this work for the intellectuals desiring to enter into this lively world. It is a manual that was based on the observations and experiences of the author who himself also walked this path. Using a plain language, the author sought to teach how to become a journalist and the requirements of writing a good piece or article to young people who wanted to be a writer. This study allows us to reread the recommendations of a forgotten figure for those who will join the press world and to better know the thought-world of a colourful personality of the Second Constitutional Period.

Kaynakça

Ayverdi, İlhan. Kubbealtı Lugati Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Bilnet Matbaacılık, 2. baskı, İstanbul 2011.

Bağcı, Rıza, Baha Tevfik’in Hayatı Edebî ve Felsefî Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Kaynak Yayınları, İzmir 1996.

Fuad, Beşir, Şiir ve Hakikat, Haz. Handan İnci, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.

Huyugüzel, Ö. Faruk, İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. baskı, Ankara 2000.

İskit, Server, Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları, 1943.

İskit, R. Server, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 2000.

Levent, Agâh Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 1972.

Oğuz, Ahmet, “Kırşehirli Mehmet Fevzi Efendi (?-8 Mayıs 1915) ve Gazeteciliği”, Cappadocida Journal of History and Social Sciences, C. 1, s. 14-19

Okay, Orhan, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1991.

Özlük, Nuran, “Kullanımlık Metinden (Gebrauchstexte) Edebî Metne veya Edebî Metinden Kullanımlık Metne: İki Şehid-i Aşk”, Journal of Strategic Research in Social Science, C. 3, S. 1, 2017, s. 21-30.

Rasim, Ahmet, Muharrir, Şair, Edib, Haz. Kâzım Yetiş, Tercüman 1001 Eser- Kervan Kitapçılık, İstanbul 1980.

Şahabeddin, Cenab, Evrâk-ı Eyyâm, Haz. Hasan Akay, Timaş Yayınları, İstanbul 1998.

Yalman, Ahmet Emin, Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın 1831-1913, Çev. Birgen Keşoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2018.

Kaynak Göster