Yerli Turistlerin ve Ziyaretçilerin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Edirne Örneği

Çalışmada Türkiye’nin önemli kültür ve tarih destinasyonlarından Edirne ilini ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon imajı algılarının ölçülmesi ve sahip oldukları imaj düzeylerini oluşturan unsurların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni yerinde takip etmek üzere Edirne’yi ziyaret eden yerli turistlere uygulanmak üzere hazırlanmış anket formları toplam 300 yerli turiste yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Geri dönüş sağlanan anketlerden 18 tanesi aynı cevap alanının birden fazla kodlanmasından ve 12 tanesi de cevap kodlarının %50’den fazlasının boş bırakılmasından dolayı değerlendirme dışında bırakılmıştır. 270 anket formu ile yapılan analizler (SPSS) sonucunda; yerli turistlerin genel olarak destinasyondan memnun ayrıldıkları (%84), tekrar destinasyonu ziyaret etmek istedikleri (%80), destinasyon imaj algılarının (%83) ve genel olarak destinasyon arzu seviyelerinin (%85) çok yüksek düzeyinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Diğer taraftan yerli turistlerin az bir kısmı destinasyondan genel olarak memnun ayrılmadıklarını (%16) ve destinasyonu tekrar ziyaret etmek istemediklerini (%20) ifade etmişlerdir.

This research aims to measure the destination image perceptions of the domestic tourists who visited Edirne, which is one of Turkey’s important culture and history destinations. The research also aims to determine the elements that made up the image levels of these tourists. In this context, questionnaires prepared for domestic tourists visiting Edirne to follow 658. Kırkpınar Oil Wrestling organized on 1-7 July 2019 were delivered to them by face-to-face communication. 18 of the returned questionnaires were excluded from the evaluation due to multiple coding of the same answer field and 12 of them were excluded from the evaluation since more than 50% of the answer codes were left blank. As a result of the analyzes (SPSS) conducted with 270 questionnaire forms; it was determined that domestic tourists were generally satisfied with the destination (84%), they wanted to revisit the destination (80%) and that their destination image perceptions (83%) and destination desire levels (85%) were very high. On the other hand, a small number of domestic tourists stated that they were generally not satisfied with the destination (16%) and did not want to revisit the destination (20%).

Kaynakça

Agapito, D.,Oom do Valle, P.,Costa Mendes, J., (2013). The Cognitive-Affective-Conative Model of Destination Image: A Confirmatory Analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30, 471-481.

Aksoy, R.,Kiyci, Ş., (2011). A Destination Image as a Type of Image and Measuring Destination Image in Tourism (Amasra Case). European Journal of Social Sciences, 20 (3), 477-488.

Aksu, A.A.,Caber, M.,Albayrak, T., (2009). Measurement of the Destination Evaluation Supporting Factors and Their Effects on Behavioral Intention of Visitors: Antalya Region of Turkey. Tourism Analysis, 14, 115-25.

Alcazar, H.C.M.,Pinero, S.M.,Ruiz de Maya, S., (2014). The Effect of User-Generated Content on Tourist Behavior: The Mediating Role of Destination Image. Tourism & Management Studies, 10 (Special Issue), 158-164.

Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş Beşinci Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Artuğer,S.,Çetinsöz, B.C.,Kılıç, İ. (2013). The Effect of Destination Image on Destination Loyalty: An Application in Alanya. European Journal of Business and Management, 5 (13), 124-136.

Artuğer, S.,Çetinsöz, B.C., (2014). Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 366-384.

Assaker, G.,Hallak, R., (2013). Moderating Effects of Tourists Lovelty-Seeking Tendencies on Destination Image, Visitor Satisfaction, and Short- and Long-Term Revisit Intentions. Journal of Travel Research, 52 (5), 600-613.

Baloglu S.,McCleary, W.K., (1999). U.S. International Pleasure Travelers Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Non-Visitors. Journal of Travel and Tourism Research, 8 (2), 144-151.

Basaran, U. (2016). Examining the Relationships of Cognitive, Affective, and Conative Destination Image: A Research on Safranbolu, Turkey. International Business Research, 9(5), 164-179.

Becken, S., Jin, X.,Zhang, C.,Gao, J., (2017). Urban Air Pollution in China: Risk Perceptions and Destination Image. Journal of Sustainable Tourism, 25, 130-147.

Beerli, A.,Martin, J.D., (2004). Factors Influencing Destination Image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.

Benli, S.,Yenipınar, U., (2018). Yerel Yiyecek Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (82), 658-685.

Beqiri, M.,Boriçi, A.,Boriçi, A.,Dergjini, A., (2014). An Empirical Study of Service Quality Factors Impacting Tourist Satisfaction and Loyalty: Velipoja Tourist Destination. TMC Academic Journal, 8 (2), 36-48.

Bigano, A.,Hamilton, J.M.,Lau, M.Tol, R.S.J.,Zhau,Y.A., (2007). Global Database of Domestic and International Tourist Numbers at National and Subnational Level. International Journal of Tourism Research, 9, 147-174.

Bigne, J.E.,Sanches, M.E.,Sanchez, J. (2001). Tourism Image, Evaluation Variables and After Purchase Behaviour: Inter-Rerelationship. Tourism Management 22 (6), 607-616.

Blazevic, N.,Stojic, A., (2006). Pragmalinguistic Elements in Tourıst Destination Image Formation. Tourism and Hospitality Management, 12 (1), 57-66.

Chalip, L.,Green, B.C.,Hill, B. (2003). Effects of Sports Media Event on Destination Image and Intention to Visit. Journal of Sports Management, 22, 214-234.

Dadgostar, B.,Isotalo, R.M., (1992). Factors Affecting Time Spent by Near-Home Tourists in City Destination. Journal of Travel Research, 31 (2), 34-43.

Dinç, O. (2019). İç Turizm ve Datça Yöresinde Bir Uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Dragicevic, V.,Stankov, U.,Arsenovic, D., (2011). The Attractiveness of Vojvodina Province as a Tourist Destination on the Basis of Domestic Tourists Perception. Geographica Timisiensis, 20 (1), 59-67.

Durmuş, B., Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (Tıpkı Üçüncü Basım). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Erkuş, A. (2011). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (Güncellenmiş Üçüncü Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Fakeye, P.,Crompton, J., (1991). Images Differences Between Prospective, First Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley. Journal Of Travel Research, 30 (2), 10-16.

Falk, M. (2013). Impact of Long-Term Weather On Domestic and Foreign Winter Tourist Demand. International Journal of Tourism Research 15(1), 1-17.

Gartner, W.C. (1994). Image Formation Process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2-3), 191-216.

Giritlioğlu, İ.,Öksüz, E.N., (2016). Turizmde Destinasyon Marka İmajı ve Destinasyon Aidiyeti: Gaziantep İli Üzerine Bir Alan Araştırması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15, 270-290.

Güçer, E. (2010). Destinasyon Seçim Kararında İmajın Etkisi: Antalya Örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gün, S.,Durmaz, Y.,Tutcu, A., (2019). Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Mukaddime, 10 (1), 375-392.

Güzel, Ö. (2011). Türkiye’de İç Turizm Pazarı Analizi ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 127-144.

Hassan, K. (2012). Measuring Tourist Satisfaction: A Categorical Study on Domestic Tourists in Bangladesh. Journal of Business Studies, 33(1), 1-13.

Hayamin, S.,Srivihok, A., (2018). Segmentation of Domestic Tourist in Thailand by Combining Attribute Weight with Clustering Algorithm. Journal Of Advances In Information Technology 9 (2), 39-44.

Herath, H.M.,Munasinghe, S., (2016). Domestic Tourist Satisfaction in a Colonial Hotel and its Implications for Management: The Case of Bandarawela Hotel, Sri Lank. Managerial Strategies and Solutions for Business Success in Asia, 304-316.

Ilgın, Ö.H.,Uruç, H., (2018). Destinasyon İmajı Araştırmaları Perspektifinden Marmara Ereğlisi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 2-15.

İlban, M.O.,Bezirgan, M., (2011). Yerli Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Burhaniye Örneği.12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım 4 Aralık, Düzce, 52-60.

Junadi, A.A.,Widjaja, F.N.,Andajani, A., (2017). The Effect of Yogyakarta Destination Image on Behavioral Intentions on Domestic Tourists. Journal of Management and Business, 16 (1), 88-96.

Jusoh, A.,Ariffin, K.,Nayan, N.,Sauman, Y.,Abdullah, F.,Ramli, Z.,Yusri, A.,Rusli, Z.,Razman, M.R., (2018). Potential of Domestic Tourist Arrival to Lembah Bujang, Kedah From the Archaeotourism Perspective. Journal of Food, Agriculture & Environment, 16 (1), 97-104.

Kozak, N., Kozak, A.M. ve Kozak, M. (2015). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

Lee, C.K.,Lee, Y.K,Lee, B.K., (2005). Korea’s Destination Image Formed by the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32, 839-58.

Lobato, L.H.,Radilla, M.M.S.,Tena, M.A.M.,Garcia, J.S., (2006). Tourism Destination Image, Satisfaction and Loyalty: A Study In Ixtapa-Zihuatanejo, Mexico, Tourism Geographies, 8 (4), 343-358.

Mackay, K.J.,Fesenmaier, D.R., (1997). Pictorial Element of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 24 (3), 537-565.

Moutinho, L.,Albayrak, T.,Caber, M., (2012). How Far Does Overall Service Quality of A Destination Affect Customers Post-Purchase Behaviours?. International Journal of Tourism Research, 14 (4), 307-322.

Obenour, W.,Lengfelder, J.,Groves, D., (2005). The Development of a Destination Through the Image Assessment of Six Geographic Markets. Journal of Vacation Marketing, 11, 107-19.

Oran, İ. (2014). Destinasyon İmajı: İstanbul’un Destinasyon İmajı ve Destinasyon İletişim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Papadimitrio, D.,Apostolopoulou, A.,Kaplanidou, K.K., (2013). Destination Personality, Affective Image and Behavioral Intentions in Domestic Urban Tourism. Journal of Travel Research, 20, 1-10.

Setyowardhani, K.,Setyowardhani, H., (2010). Analysis on Variables Affecting the Creation of Tourist Destination Image: Case Study on Domestic Tourists Visiting Yogyakarta Between 2007 to 2009. Asean Marketing Journal, 2 (1), 44-54.

Tabachnick, B.G.,Fidell, L.S., (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.

Tanrıverdi, H.,Oktay, K., (2002). Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının Korunması Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 9 (1-2), 23-134.

Tascı, A.D.A.,Garthner, W.C., (2016). Destination Image and its Functional Relationships. Journal of Travel Research, 45 (4), 413-425.

Uğur, İ.,Gökkaya, S.,Acar, A., (2018). Yerli Turistlerin Destinasyon İmajına İlişkin Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Safranbolu Üzerine Bir Çalışma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 29-40.

Umur, M. (2015). Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

URL: http://www.edirne.gov.tr /sehrimiz.

Vetitnev, A.,Romonova, G.,Matushenko, N.,Kvetenadze, E., (2013). Factors Affecting Domestic Tourists Destination Satisfaction: The Case of Russia Resorts. World Applied Science Journal, 22 (8), 1162-1173.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2007). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yerdelen Karagöz, B. (2017). Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı. Karadeniz, 35, 43-65.

Kaynak Göster

APA Ünal, A , Çözeli, F . (2020). Yerli Turistlerin ve Ziyaretçilerin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Edirne Örneği . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 852-865 . DOI: 10.48146/odusobiad.745937