Yaygın Eğitim Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Resim Yapmaya İlişkin Metaforik Algıları

Bu araştırma yaygın eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin resim yapmaya ilişkin algılarını metaforlar yoluyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren  7  yaygın eğitim  kurslarına katılan 83'ü kadın,8'i erkek olmak üzere toplam 91 kursiyerle yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden  olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir.. Verilerin toplanabilmesi için her bir kursiyere ''Resim yapmak benim için............gibidir''  ve ‘’çünkü...............dır''cümlesi yöneltilmiş ve. Resim yapmaya yönelik düşüncelerini yazmaları için kursiyerlere bir form verilmiştir ve kursiyerlerden sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre kursiyerler resim yapmaya ilişkin 90 tane geçerli metafor üretmişlerdir. Kursiyerlerin  resim kavramına ilişkin ürettiği 90 metaforun ortak özelliklerine  ve açıklamalarına dayalı olarak oluşturulan gruplama  sonucunda 8 farklı kategori oluşturulmuştur.. Metaforlar bir takım analiz işlemine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda kursiyerlerin resim yapmayı ''su ,deniz, çocuklarım, bahçe ,uzay, bina, hamur, mutfak, huzur, terapi, ölümsüzlük ,ilaç, televizyon ,ışık, uçmak, yaratmak'' gibi kavramlara benzettikleri görülmüştür. Kursiyerlerin resim kavramına yükledikleri anlamların genelde olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Metaphorical Perceptions of Participants to Non-formal Training Courses on Drawing

Bu araştırma yaygın eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin resim yapmaya ilişkin algılarını metaforlar yoluyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren  7  yaygın eğitim  kurslarına katılan 83'ü kadın,8'i erkek olmak üzere toplam 91 kursiyerle yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden  olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir.. Verilerin toplanabilmesi için her bir kursiyere ''Resim yapmak benim için............gibidir''  ve ‘’çünkü...............dır''cümlesi yöneltilmiş ve. Resim yapmaya yönelik düşüncelerini yazmaları için kursiyerlere bir form verilmiştir ve kursiyerlerden sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre kursiyerler resim yapmaya ilişkin 90 tane geçerli metafor üretmişlerdir. Kursiyerlerin  resim kavramına ilişkin ürettiği 90 metaforun ortak özelliklerine  ve açıklamalarına dayalı olarak oluşturulan gruplama  sonucunda 8 farklı kategori oluşturulmuştur.. Metaforlar bir takım analiz işlemine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda kursiyerlerin resim yapmayı ''su ,deniz, çocuklarım, bahçe ,uzay, bina, hamur, mutfak, huzur, terapi, ölümsüzlük ,ilaç, televizyon ,ışık, uçmak, yaratmak'' gibi kavramlara benzettikleri görülmüştür. Kursiyerlerin resim kavramına yükledikleri anlamların genelde olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kaynakça

Alakuş,A.,Mercin,L.,(2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği.D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ,9, 14-20 .

Arslan, M. M. (1991). Türkiye’de yaygın eğitimin yasal çerçevesi ve uygulamaları.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Artut, K., (2004). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. 3.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Aslan ,E.,( 2016). Üretici bir etkinlik alanı olarak sanat eğitiminin toplumsal gerekliliği .Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos . Cilt:5 Sayı:3

Aslan ,S.ve Kalaycı,Ü.(2015).Psikopatoloji, Yaratıcılık ve Sanat. Türkiye Klinikleri . Article Language: TR. 8(2):77-84 .

Aydın, İ. S., Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmen adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3), 818-842.

Boynukalın ,A.(2014).Sanatsal ifadede görsel metaforlar .Sanatta Yeterlik Tezi. Resim Ana Sanat Dalı ,Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ,Ankara.

Celep, C. (2003). Halk Eğitimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 269-283.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 669-699. Çalışkan, N. (2009). Metaforların izinde bir yazarın kavramlar dünyasına giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinde kitap metaforları. Dil Araştırmaları, 4(4), 87-100.

Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(3) , 607-629.

Duman, A. (2000). Yetişkinler Eğitimi. Ankara, Ütopya Yayınevi, 2. Baskı.

EAEA, (1999) Glossary Of Adult Learning in Europe, Edited by Paolo Federighi, Hamburg: A.E. Monographs EAEA. apl & career plannıng centers ın socıal servıces for sentenced women. Türkiye’de Yaygın Eğitim. İso,2013.

Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Gürsu, O.(2015). Sanat ve psikoloji etkilemi: geleneksel türk-islam sanatları merkezli bir okuma denemesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi .Cilt: 8 Sayı: 38 .International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 .

Johnson, B. (2007). The paradox of design research: The role of informance, B. Laurel (Ed.), Design Research: Methods and Perspectives . Cambridge, MA: MIT Press. 39–40.

Kabadayı, A. (2008). Analysing the metaphorical images of Turkish preschool teachers. Teaching Education, 19 (1), 73-87.

Kılcan ,B.(2017).Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi. Editör: Bahadır Kılcan , Pegem Akademi.

Lakoff, G.,& Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2007) Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: Gökhan Yavuz Demir) Ankara: Paradigma.

Lissack, M.R. (05.03.1999). Metaphor And Art., Metaphor Project Hawks T. Metaphor. Methuen, Londra.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. baskı). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği , T.C. Resmî Gazete: 14.02.2006,26080, 9 Haziran 2007,sayı:26547.

MEB. (1990); Çıraklık ve Mesleki-Teknik Eğitim Konseyi Raporu, Ankara, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Matbaası.

MEB. (1994); Çıraklık ve Yaygın Eğitimde Mevcut Durum ve Gelişmeler, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (1995); Kalkınma Planlarında Eğitim Politikaları, Ankara, Metargem Yayınları.

MEB yaygın eğitim kurumları yönetmeliği resmi gazete 14.02.2006/26080

Morgan, G. (1997). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çev. G. Bulut,) İstanbul: MESS

Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309.

Özcan,A.(2014). Sanat alanları dışında yoğun tempoda çalışan kişilerin resim aktivitelerine katılımlarının değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, s. 195-201.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2 (2), 135-155.

Saban, A., Koçbekar, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496.

San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim, Yaratıcılık, Temel Sanat Kuramları ve Sanat Eleştirisi Yaklaşımları (2.basım). Ankara: Ütopya Yayınları. Semerci, Ç. (2007). “Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 31(2), 125- 140.

Simpson, A. J. (1974) Avrupa’ da Yetişkinler Eğitiminin Bugünü ve Yarını, Çev., Cahit Sıdal, Ankara, MEB Mesleki ve Teknik Ögretim Kitapları Etüt ve Programlama Dairesi Yay.Schild H., J., (2002) “The White Paper on Youth and the lifelong learning strategy”, Coyote, No:6. apl & career plannıng centers ın socıal servıces for sentenced women. Türkiye’de yaygın eğitim. iso,2013.

Taylan,H.H.(2011).Sosyal Bilimlerde Kullanılan İçerik Analizi ve Söylem Analizinin Karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 63-76.

Tepebaşlı, F. (2013). Metafor yazıları. Ankara: Çizgi . Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Educational Reform, 13(3), 295-306.

Türk Dil Kurumu (2012). Büyük Türkçe sözlük.

Ünal, A. & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması,

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 151-164.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

https://laankara.com/yenimahalle-belediyesi-yenimek-kurslari/ erişim:30.03.2018

www.cankaya.bel.tr/.../semtlerde-cankaya-evlerı-ve-kurs-programları.erişim: 30.03.2018

www.ankara.bel.tr/etkinlikler.erişim : 30.03.2018

www.markayoneticisi.com/2009/wordle-ile-kelime-bulutu-olusturun/ .erişim:19.5.2018

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/18102017095310metafor.pdf .erişim : 30.03.2018

Kaynak Göster

APA Filiz, S , Türkmeneli, A . (2019). Yaygın Eğitim Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Resim Yapmaya İlişkin Metaforik Algıları . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 375-389 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/47476/520694