Yarıyıl Tatili Öncesinde ve Sonrasında İlkokul Öğrencilerinin Sesli Okuma Hızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, yarıyıl tatilinin ilkokul öğrencilerinin sesli okuma hızına etkisinin incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama türündedir. Araştırma örneklemini Yozgat ili Sorgun ilçe merkezindeki bir devlet ilkokulundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Toplamda 228 ilkokul öğrencisinden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Türkçe ders kitabından bir metin kullanılmıştır. Veriler ilk olarak ilk yarıyıl sonunda, sonrasında ise ikinci yarıyılın ilk haftasında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin yarıyıl öncesi sesli okuma hızı 74 kelime, yarıyıl sonrası sesli okuma hızı 85 kelimedir. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yarıyıl öncesi sesli okuma hızı 89 kelime, yarıyıl sonrası sesli okuma hızı 93 kelimedir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yarıyıl öncesi sesli okuma hızı 86 kelime yarıyıl sonrası sesli okuma hızı 99 kelimedir. İlkokul öğrencilerinin yarıyıl öncesi sesli okuma hızı 82 kelime yarıyıl sonrası sesli okuma hızı 91 kelimedir. İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin, yarıyıl tatili öncesi ve sonrasındaki sesli okuma hızları arasında manidar farklılık vardır t(92)=10,37, p<0,01. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, yarıyıl tatili öncesi ve sonrasındaki sesli okuma hızları arasında manidar farklılık yoktur t(62)=1,57, p>0,05. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin, yarıyıl tatili öncesi ve sonrasındaki sesli okuma hızları arasında manidar farklılık vardır t(71)=7,78, p<0,01. İlkokul öğrencilerinin, yarıyıl tatili öncesi ve sonrasındaki sesli okuma hızları arasında manidar farklılık vardır t(227)=9,64, p<0,01.

Investigation of the Reading Speeds of Primary School Students Before and After the Half Term

The aim of this research is to examine the effects of the half term on the speed of reading aloud of elementary school students. The research is survey design which one of the quantitative research methods. The sample of the research is the students in a state primary school in Sorgun district of Yozgat. A total of 228 primary school students collected data. As a data collection tool, a text from Turkish textbook was used. The data were first collected at the end of the first semester and then in the first week of the second semester. As a result of the research, the reading speed of the first grade primary school students is 74 words before the semester, and the reading speed after the semester is 85 words. The reading speed of the third grade students in the primary school is 89 words before the semester, and the reading speed after the semester is 93 words. The reading speed of the fourth grade students in the primary school before the semester is 86 words and the reading speed after the semester is 99 words. The reading speed of the primary school students before the semester is 82 words and the reading speed after the semester is 91 words. There is a significant difference between the reading speeds of the first and second grade students before and after the semester t(92)=10,37, p <0,01. There is no significant difference between the reading speeds of primary school third graders before and after the semester break t(62)=1,57, p> 0,05. There is a significant difference between the reading speeds of the fourth grade students of the primary school before and after the semester t(71)=7.78, p<0.01. There is a significant difference between the reading speeds of primary school students before and after the semester t(227)=9,64, p <0,01.

Kaynakça

Akyol, H. (2013). Programa uygun türkçe öğretim yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Akyol, H. ve Temur, T. (2006). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri ve sesli okuma hataları. Ekev Akademi Dergisi, 29, 259-274.

Ary, D., Jacobs, L.C. ve Sorensen, C. (2010). Introduction to research in education (Eighth Edition). Belmont: Nelson Education, Ltd.

Ateş, S. ve Yıldız, M. (2011). Okumayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma akıcılıklarının karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 101-124.

Baddeley, A. D., Thomson, N. ve Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14 (6), 557-589.

Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.

Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 248-268.

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma becerilerinin okuma ortamı açısından karşılaştırılması: ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3). 73-83.

Bell, T. (2001). Extensive reading: speed and comprehension. The Reading Matrix, 1 (1), 1-13.

Carver, R. P. (1985). How good are some of the world's best readers? Reading Research Quarterly, 20(4), 389-419.

Cash, M. M. ve Schumm, J. S. (2006). Making sense of knowledge comprehending expository text. Reading assessment and instruction for all learners. J. S. Schumm (Ed.). New York: The Guilford Press.

Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt.: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. London: SAGE Publications.

Çeltik, E. (2017). İlkokul Türkçe 2 ders kitabı öğrenci çalışma kitabı 2. kitap. Ankara: Dikey Yayıncılık.

Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K. Ve Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an ındicator of reading competence: a theoretical, empirical, and historical analysis, Scientific Studies of Reading, 5 (3), 239-256. doi: 10.1207/S1532799XSSR0503_3.

Grabe, W. ve Stoller. F. L. (2011). Teaching and researching reading (2nd ed.). Great Britain: Pearson Education Limited.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Herrington, M. (2010). Dyslexia. Teaching adult literacy principles and practice. New York: McGraw-Hill Education.

Keskin, H. K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.

LaBerge, D. ve Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.

Marshall, J. C. ve Campbell, Y. C. (2006). Practice makes permanent: working toward fluency. Reading assessment and instruction for all learners. J. S. Schumm (Ed.). New York: The Guilford Press.

MEB (2006). Etkin ve hızlı okuma. Ankara: Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014). 26 Temmuz 2014 Cumartesi, Resmî Gazete, Sayı: 29072.

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. London: SAGE Publications Ltd.

Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel yaklaşımlar (7. Baskı). (Çeviren: Sedef Özge). Ankara: Yayınodası Yayıncılık Hizmetleri.

Oakhill, J., Cain, K. ve Elbro, C. (2015). Understanding and teaching reading comprehension: A Handbook. Oxon: Routledge.

Rees, R. M. (2010). Using readers’ theater to engage students with drama. B. Moss, D. Lapp (Edl.). Teaching new literacies in grades K–3 : resources for 21st-century classrooms. New York: The Guilford Press.

Reid, G. (2011). Dyslexia (Third Edition). London: Continuum International Publishing Group.

Saenger, P. (1991). The separation of words and the physiology of reading. In Olson, David R. and Nancy Torrance (Eds.), Literacy and Orality. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Samuels, S. J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 32 (4), 403-408.

Schwab, I. (2010). Reading. Teaching adult literacy principles and practice. New York: McGraw-Hill Education.

Smith, F. (2004). Understanding reading (6th ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Willis, J. (2008). Teaching the brain to read: strategies for improving fluency, vocabulary, and comprehension. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Yıldız, M. (2014). Yaz tatili akıcı okuma becerilerini nasıl etkilemektedir? ilkokulun ilk iki yılına yönelik izleme çalışması. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı.

Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, Ç. (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Sciences, 6 (1), 353-360.

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö . (2019). Yarıyıl Tatili Öncesinde ve Sonrasında İlkokul Öğrencilerinin Sesli Okuma Hızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 327-334 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/47476/526982