YAPI, ANLAM VE KÖKENLERİ BAKIMINDAN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ RENK ADLARI

Söz varlığını oluşturan unsurlardan renk adlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada yapı, anlam ve köken bakımından Azerbaycan Türkçesindeki renk adlarının oluşum şekilleri ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, Azerbaycan Türkçesine ait çeşitli sözlüklerden hareketle Azerbaycan Türkçesindeki renk adları tespit edilmiş, gruplandırılmış ve özellikleri belirlenmiştir. Azerbaycan Türkçesinde renk adları yapı yönünden genellikle basit, türemiş, birleşik ve birden fazla kelimeden oluşmuştur. Azerbaycan Türkçesindeki renk adlarının önemli bir kısmını benzerlik sıfatları oluşturmaktadır. Anlam yönünden; birden fazla anlam, açıklık ve koyuluk, insan teni ve çehresi ve tabiat belirleyici ölçütler olarak ortaya çıkmaktadır. Köken bilgisi yönünden ise Azerbaycan Türkçesinde renk adları Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca kelimelerden oluşmuştur

COLOR NAMES IN AZERBAIJANI TURKISH IN TERMS OF STRUCTURE, MEANING AND ORIGIN

In this study that aims to examine and evaluate the color names that constitutes the elements of vocabulary, the formation forms and features of color names in Azerbaijani Turkish with regard to formation, meaning and origin are emphasized. To this end, color names in Azerbaijani Turkish have been identified, grouped and feautures were determined based on variety of Azerbaijani Turkish dictionaries.With regard to word structure, color names in Azerbaijani Turkish are generally simple, derived compound words, and words consisting of more than one word. An important part of color names in Azerbaijani Turkish consists of similarity adjectives. In terms of meaning; the decisive criteria are having more than one color meaning, lightness and darkness, human skin and visage and nature. In terms of etymology, color names of Azerbaijani Turkish consist of Turkish, Arabic, Persian and French words

Kaynak Göster

APA Küçük, S , Cantürk, S . (2014). YAPI, ANLAM VE KÖKENLERİ BAKIMINDAN AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDEKİ RENK ADLARI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 67-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27572/290142