“VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER” ÜNİTESİNE YÖNELİK ÜÇ AŞAMALI KAVRAM TANI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmada, 6. sınıf fen bilimleri dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesine yönelik kavram yanılgılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir üç aşamalı kavram tanı testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen test, Samsun ili merkezinde bulunan üç farklı ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim görmekte olan 357 öğrenciye uygulanmıştır. Toplam 17 madde 51 sorudan oluşan kavram tanı testi için geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Kavram tanı testinin güvenirliği birinci aşama sorularının analizinden KR-20 formülü ile hesaplanmış ve ,774 olarak bulunmuştur. Bununla beraber, üç aşamanın soruları birlikte değerlendirildiğinde güvenirliği ,683 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarından, geliştirilen tanı testinin kavram yanılgılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir

DEVELOPING A THREE TIER CONCEPTS DIAGNOSTIC TEST ON THE OUTCOMES OF “THE SYSTEMS İN OUR BODY” UNİT

In this study, it was aimed to be developed a three tier concept diagnostic test on “The systems in our body” Unit in 6th grade science lesson and to be provided its validity and reliability with aim to determine misconceptions. The developed test was applied to 357 7thgrade students attending at three secondary schools in the center of Samsun. For the concept diagnostic test consisting of total 51 questions was performed validity and reliability studies. The reliability of the concept diagnostic test was evaluated as 0.774 with the help of KR-20 reliability estimation method for the first stage questions. In addition, when the questions of all stages were evaluated together, the test reliability was found as 0.683. As a results of the analysis, it can be said that the concept diagnosis test is valid and reliable measuring tool, in order to determine misconceptions on the subject of “The systems in our body” Unit

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, M , Taş, E . (2016). “VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER” ÜNİTESİNE YÖNELİK ÜÇ AŞAMALI KAVRAM TANI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 317-330 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290210