USÛLÎ’NİN RÛZGÂR KASİDESİ

Klasik Türk edebiyatının kavram dünyasında rûzgâr önemli bir yere sahiptir. Pek çok şair, bu kavrama çeşitli düşünce ve tasarruflarla şiirlerinde yer vermiştir. Klâsik Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisi olan Usûlî, rûzgâr kavramından yola çıkarak bir kaside yazmıştır. Bu makalede, Usûlî’nin rûzgâr redifli kasidesi incelenecektir

USULI’S QASIDA CALLED RUZGAR

Rûzgâr has an important place in the world of concept of Classical Turkish Literature. Many poets has used this concept in their poems in different ways. Usûlî is one of the most important poets of the Classical Turkish Literature. He has written a qasida based on concept of rûzgâr. In this article Usûlî’s qasida has rûzgâr as a rhyme will be examined

Kaynak Göster

APA Kuzubaş, M , Özdemir, M . (2010). USÛLÎ’NİN RÛZGÂR KASİDESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 113-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290026