Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği)

Öz ÖzetSosyal yaşam söz konusu olduğunda birbirinden farklı sosyal ilişki türleri ortaya çıkmaktadır. Bir toplumda sosyal ilişkileri ve etkileşimleri belirleyen etkenler ise toplumdan topluma farklılık arz etmektedir. Bazı toplumlarda ekonomik özelliklere dayalı sınıfsal ayrımlar, insanlar arası ilişkilerde belirleyici bir etken iken, bazılarında etnik benzerlikler veya dinsel aidiyetler ön plana çıkmaktadır. Batı toplumlarında etnik farklardan kaynaklanan özellikler iki birey arasında bir uyum veya ayrışmaya sebep olabilir. Türkiye gibi tarihsel geçmişi uzun yıllara dayanan bir ülkede ise insanlar arası iletişim ve etkileşim biçimleri büyük ölçüde gündelik yaşamda derin bir etkisi olduğuna inanılan inanç etkeni ile belirlenmektedir. Toplumun en önemli kurumlarından biri olan ve bünyesinde farklı sosyo-kültürel ve ekonomik yapılara mensup bireyler barındıran üniversiteler, arkadaşlık ilişkilerinin kurulduğu en büyük kamusal ve sosyal alanlardır. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada arkadaşlık seçimi söz konusu olduğunda öğrencilerin belirli bazı özellikleri göz önünde bulundurduğu, bazılarını ise önemli birer özellik olarak görmediği tespit edilmiştir. Öğrenciler, arkadaşlık ilişkilerini geliştirirken cinsiyet ve etnisite farklarının belirleyici özellikler olmadığını ileri sürmüşlerdir. Buna karşılık mensubu arkadaşlık kurmak istedikleri diğer öğrencilerin inançlı olması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Abstract Different types of social relations emerge in the social life. The factors that determine social relations and interactions differe from one society to another. In some societieis class distinction based on economic characteristics is a decisive factor in interpersonal relations and in antoher socieities ethnic similarities or religious belongings might be more predominant among individuals. The characteristics of ethnic differences in Western societies cause some distinction or dissociation between two individuals. In a country such as Turkey whose historical background goes back many ages, the religious thought which is profoundly influential in everyday life determine the forms of communication and interaction between individuals. Universities are the most important institutions and the greatest public and social fields in society and university students as members of different socio-cultural and economic structures share a wide range of interaction with others as friends. In this research on university students, it was determined that in friendship choices there are some certain characteristics that determine the friendship choice and some other characteristics are not considered as important. Students argued that gender and ethnicity differences were not the determining factors of friendship relationships. On the other hand, they emphasized that the other students whom they want to establish a friendship relation must have faith. 

Kaynakça

1. Arnett, J.J., Ramos, K.,D, Jensen, L.A., and Jensen,L.A.(2001) Ideological Views İn Emerging Adulthood: Balancing Autonomy And Community. Journal Adult Development. 8: 26-34. 2. Arnett, Jeffrey Jensen; Jensen, Lene Arnett. (2002). A Congregation of One: Individualized Religious Beliefs among Emerging Adults. Journal of Adolescent Research. 17:451–467. 3. Blau, P. (1977). A Macrosociological Theory of Social Structure. American Journal of 4. Brown, B., Herman, M.M., Ham, J., Heck, (2008).D. Ethnicity and Image: Correlates of Crowd Affiliation Among Ethnic Minority Youth, Child Development, May/June 2008, Volume 79, Number 3, Pages 529 – 546. 5. Collins, Randall. (2010). The Micro-sociology of Religion: Religious Practices, Collective and Individual. ARDA Guiding Paper Series. State College, PA:The Association of Religion Data Archives . Pennsylvania State University.

Kaynak Göster

APA Nas, F . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 489-497 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/347577