ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMI VE DİJİTAL ŞİZOFRENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, gençlerin iletişim kurma biçimleri, benlik sunumları, sosyal etkileşimleri, mesleki rolle ilgileri ve kişilerarası ilişkileri açısından Facebook kullanımının oluşturabileceği dijital şizofreni boyutlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Facebook kullanıcısı 365 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Bu ampirik araştırmanın sonuçlarına göre Facebook üzerinden kurulan ilişkiler ve iletişim biçimleri, Dijital Şizofreniyi; Bölünmüş Kişilik, Mesleki Rolün Değersizleştirilmesi ve Kişilerarası İlişkilerin Dijitalleşmesi boyutunda açıklamaktadır. Ayrıca çalışmada benlik saygısı ile Facebook kullanım yoğunluğu ve faktörler arasındaki ilişki de incelenmiştir. Buna göre benlik saygısı, dijital şizofreninin tüm boyutlarını etkilemektedir

A Research on University Students’ Uses of Facebook and Digital Schizophrenia

This study aims to determine the dimensions of digital schizophrenia caused by Facebook use among the young in terms of the manner of their communication, self-presentation, social interaction, and interpersonal relation. In order to do this a questionnaire was applied on 365 university students. According to the results of empirical research, the contacts and communications through Facebook explain Digital Schizophrenia in the dimensions of Fragmented Personality, Depreciation of the Professional Role and the Digitalization of the Interpersonal Relations. Also the study the relations between self-esteem and Facebook use and the relations among the factors. Accordingly, self-esteem influences all the dimensions of digital schizophrenia

Kaynak Göster

APA Akçay Bekiroğlu, H , Hülür, A . (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMI VE DİJİTAL ŞİZOFRENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 146-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289966