Türkiye’de Temel Tasarım Eğitimi Alanında 2000-2019 Yılları Arasında Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Analizi

Öz Temel Tasarım Eğitimi tasarım sürecinde gereken ilke ve öğeleri uygulama esasına dayanarak aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler eğitimleri boyunca kendilerini geliştirirken farklı malzemeler ve dokularla çalışarak yapabilme becerisi kazanmakta, kendilerini sorgulamakta, eleştiri yapabilme yetisi kazanmaktadır. Yaratıcılığı geliştirmesine olanak sağlayan bu temel ders mimarlık, güzel sanatlar, eğitim fakültelerinde ve hatta ilköğretim düzeyinde eğitim verilen kurumların ders programlarında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2000-2019, yani son 20 yılda Türkiye’de Temel Tasarım Eğitimi konusunda yapılan akademik çalışmaları incelemek ve analiz etmektir. Makale kapsamında 22’si tez çalışması 24’ü makale olmak üzere toplam 46 yayına ulaşılmıştır. Bu araştırma, içerik analizi yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, çalışma materyali olarak belirlenen tez ve makalelerde veri toplama aracı olarak doküman analizi, veri analiz yöntemi olarak ise içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular frekans ve yüzdelerle tablolaştırılarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre bu konuda araştırma yapacak kişilere durum tespiti sağlamak ve önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

Arkun, N.S, Kaya, İ.S., Önbilgin, T.T., Sayar, Y., Arıtan, Ö., Atılgan, D. ve Öcal, C.V. (2000). Mimar Adaylarına Temel Tasarım Eğitiminde Uygulanan Bir Program Üzerine Düşünceler, Mimarlık Dergisi, 38(3), 39-41.

Berelson B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press.

Ching, F.D.K. (2011). Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen. Sevgi Lökçe (Çev). İstanbul: Yem Yayın

Enhoş, H. (2007). Temel tasarım I ve II derslerinin öğretme-öğrenme süreçlerine ilişkin öğrenci görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Eti, S. (2019). Ulakbim İndeksinde Taranan Sosyal Bilimler Alanındaki Dergilerde Öne Çıkan Konu ve Yöntemlerin Metin Madenciliği Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 61-66.

Günay, B (2001). Tasarım İmara Karşı. Journal of the Chamber of City Planners. 53, 3-17.

Lang, J. (1998) Öğrenciler İçin Mimarlığa Giriş: Temel Tasarım Dersini Yeniden Düşünmek. N.Teymur., Aytaç Dural (Der.), TemelTasarım/Temel Eğitim Sempozyumu içinde, Ankara: ODTÜ MimarlıkFakültesi Yayını

O'Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. London:Sage.

Seylan, A. (2005). Temel Tasarım. Ankara: Baran Ofset.

Wick, R. K. (2000). Teaching at the Bauhaus. Stutgart: Hatje Cantz Publishers

Kaynak Göster

APA Özgel Felek, S . (2020). Türkiye’de Temel Tasarım Eğitimi Alanında 2000-2019 Yılları Arasında Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Analizi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 103-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/53307/677041