Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Sosyal Medya Kullanımı

90’lı yılların başından itibaren Dünyada ve Türkiye’de kullanım alanları genişlemekte olan internet ile iletişim araçları da farklılıklar göstermeye başlamıştır. Kurum ve kuruluşlar bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmeye ve hedef kitleleri doğrultusunda stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan Yükseköğretim Kurumuna bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasında yer alan doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma örneklemini iki aşamalı bir eleme sisteminden geçirilerek belirlenen 4 devlet ve 4 vakıf üniversitesi oluşturmaktadır. Örneklem kapsamına alınan üniversitelerin web sayfaları üzerinden ulaşılan sosyal medya hesaplarından Kasım 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında yapmış oldukları paylaşımlar içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada üniversitelerin sosyal medya araçlarına ilişkin hesap bilgileri; Facebook, Twitter, İnstagramda paylaşılan materyallerin ve içeriklerinin dağılımları, Youtube ve instagram hesaplarının video görüntülenme, yorum, beğeni durumları incelenmiştir. İnceleme sonrasında her bir alt probleme ilişkin analiz bulguları betimsel istatistiklerden yararlanılarak özetlenmiştir.

Usage Social Media in State and Private Universities in Turkey

Since the beginning of the 90s thanks to the expanding Internet usage in Turkey and all around the world, media and communication tools usage have begun to show the differences. Institutions and organizations have started to closely follow these developments in information and communication technologies and to develop strategies in line with their target audiences. This study set out to examine the content of the posts shared on the social media accounts of state and foundation universities in Turkey. The research was carried out using the document analysis method in the qualitative research paradigm. The study sample consists of 4 state and 4 foundation universities determined by passing the target universe through a two-stage elimination system. The social posts of the shared between November 2018 and February 2019 in Universities were analyzed using content analysis method. Account information of universities on social media platforms,; the types of the materials, the content of the posts shared on Facebook, Twitter, Instagram, and video views, comments and likes of Youtube and Instagram accounts were examined. After the examination, the analysis findings related to each sub-problem were summarized using descriptive statistics.

Kaynakça

Atabek, Ü. (2005). İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar. S. Alankuş içinde, Yeni iletişim Teknolojileri ve Medya (s. 61-90). İstanbul: Ips İletişim Vakfı Yayınları.

Bat, M. ve Yurtseven, Ç. (2014). Sosyal Medyada Kurumsal Kriz Yönetimi: Onur Air Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(3), 198-223.

Dikme, G. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişimde ve günlük hayatta sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dilmen, N. E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, 12(12), 113-122.

Fisk, P. (2009). İş Dehası. (T. Esener, Çev.) İstanbul: Mediacat Kitapları.

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). New Media. A Critical Introduction. New York: Taylor and Francis Group.

Manovich, L. (2001). The Language of New Media. USA: Massachusetts Institute of Technology.

Neuman W. Russell (1991). The Telecommunication Revolution. Cambridge: MIT Press

Thampson, J. B. (2008). Medya ve Modernite. (S. Öztürk, Çev.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Uzunoğlu, E., & Onat, F. (2009). İnternet Çağında Kurumsal İletişim. İstanbul: Say Yayıncılık.

We Are Social. (2019, Şubat 12). Global Dijital Reports: https://wearesocial.com adresinden alındı

Yanık, A. (2016). Yeni Medya Nedir Ne Değildir? Journal of International Social Research, 9(45), 898-910.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Özmutlu, A , Kandemir, S . (2021). Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Sosyal Medya Kullanımı . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 102-115 . DOI: 10.48146/odusobiad.857743