TÜRKİYE’DE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

Türkiye’de tarih öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde tarih okuryazarlığı becerilerinin ne düzeyde göz önünde bulundurulduğunu belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinin esas alındığı betimsel bir araştırmadır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan en dikkat çekici bulgu, üst düzey düşünme becerilerini yansıtan tarih okuryazarlığı becerilerine tarih öğretim programlarında çok fazla yer verilmediği dolayısıyla tarih okuryazarı öğrenciler yetiştirme noktasında öğretim programlarının gözden geçirilmesi gerektiğidir. Sınıflar bazında tarih öğretim programlarının tarihsel olaylar bilgisi, kronolojik düşünme, tarihsel araştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve tarihsel dili anlama becerilerine ilişkin kazanım ve etkinlik sayısı bakımından zengin olmasına rağmen diğer becerilerin program geliştirme sürecinde yeterince dikkate alınmadığı sonucuna ulaşılmıştır

HISTORICAL LITERACY SKILLS IN TURKİSH HİSTORY CURRİCULUM

This study that aims to define at what level historical literacy is focused on in the development process of history curricula in Turkey is a descriptive analysis depending on qualitative research methods. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. The most remarkable discovery coming from the result of the study is that historical literacy abilities that reflect high level thinking abilities are given the importance that it deserves in the history curriculums, so the curricula should be reviewed in order to educate the students so that they can became historical literate. It has determined that although the history departments’ curricula on the basis of classes have rich content in terms of learning and event numbers about the first five dimensions of historical literacy the other skills are not taken into account so much in the curriculum development process

Kaynak Göster

APA Keçe, M . (2015). TÜRKİYE’DE TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 94-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289984