TÜRK İŞLETMELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Türk firmalarının ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon performansı üzerinde etkili olan faktörler ile Türk firmalarının ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon performansını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncellikle Türk firmalarının inovasyon performansıyla ilgili detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra, TÜİK’in 2010-2012 gözlem dönemini kapsayan ve 2012 yılını referans alan Yenilik-2012 araştırması verileri üzerinden; çeşitli faaliyetleri yürütme oranı, inovasyon faaliyetleri için yapılan harcamalar, finansal destek, bilgi kaynakları, diğer kişi ve kurumlarla işbirliği, rekabetçi gücü koruma ya da artırmada kullanılan yöntemler, amaçlar, stratejiler, engeller ve işletme büyüklüğü değişkenlerinin inovasyon performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir

A RESEARCH on THE DETERMİNANTS of INNOVATION PERFORMANCE of TURKISH FIRMS

In this study, it is tried to find out the product, process, marketing, and organizational innovation performance of Turkish firms and innovation performance determinants by using the 2012 Innovation Questionnaire data collected by Turkish Statistical Institute (TUIK). In this context, after put forward the innovation performance of Turkish firms, the impacts of firm size, proportion of various activities, innovation expenditure of firms in total expenditures, financial support, co-operation arrangements on innovation activities, sources of information, methods for maintaining or increasing the competitiveness, goals, strategies and obstacles in innovative firms on innovation performance of Turkish firms were evaluated

Kaynak Göster

APA Kalay, F , Kızıldere, C . (2015). TÜRK İŞLETMELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 36-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289981