TURİZMDE DESTİNASYON MARKA İMAJI VE DESTİNASYON AİDİYETİ: GAZİANTEP İLİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Yapılan bu araştırmanın amacını, Gaziantep şehrinin destinasyon marka imajı ve destinasyon aidiyetini oluşturan boyutların tespit edilmesi ve destinasyon marka imajının destinasyon aidiyetine olan etkisinin ölçülmesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi kullanılmış olup, anketlerin doldurulmasında tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, 2016 yılının Mart ayı içerisinde Gaziantep şehrini ziyaret eden 393 yerli turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda, Gaziantep şehrine yönelik marka imajının ‘doğal ve kültürel çekicilikler’, ‘genel alt yapı ve sosyal çevre’, ‘bölgenin atmosferi’ ve ‘aktivite ve etkinlikler’ adı altında dört boyuttan oluştuğu ve destinasyon aidiyetinin ise, ‘destinasyon aidiyeti’ başlığı altında tek boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Öte yandan Gaziantep destinasyon marka imajının destinasyon aidiyetine ‘orta’ düzeyde etki ettiği bu araştırma kapsamında tespit edilmiştir

DESTINATION BRAND IMAGE AND DESTINATION ATTACHMENT IN TOURISM: A FIELD STUDY ON THE CITY OF GAZİANTEP

The objective of this research is to determine the dimensions of destination brand image and destination attachment of the City of Gaziantep and evaluate the potential impacts of the destination brand image to the destination attachment. When conducting the research, a survey method was used with convenience sampling method between non-random sampling methods. The research was carried out on 393 domestic tourists who visit the City of Gaziantep on March of 2016. The results showed that the brand image of the City of Gaziantep consisted of four dimensions including ‘natural and cultural attractions’, ‘public infrastructure and social environment’, ‘the atmosphere of the region’ and ‘the activities and events’ and the destination attachment of the City of Gaziantep consisted of the just one dimension including ‘destination attachment’. The results also showed that there was a ‘medium’ effect of destination brand image on the destination attachment

Kaynak Göster

APA Giritlioğlu, İ , Öksüz, E . (2016). TURİZMDE DESTİNASYON MARKA İMAJI VE DESTİNASYON AİDİYETİ: GAZİANTEP İLİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 270-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290207