Temel Eğitim Yatırımlarının Değerlendirilmesi

Bu araştırma, hedef kitlesi olarak araştırmada yer alacak öğretmen kadrosunun görevde oladukları yıllar baz alınarak 1990-2019 yılları arası Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik gerçekleşen eğitim yatırımlarının gerçekleşme amaçlarına ulaşma derecelerinin belirlenmesi maksadıyla yapılmıştır. Araştırmanın bölgesi 2019–2020 eğitim öğretim yılında Karabük ili Yenice ilçesi sınırları içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren ilkokul ve ortaokul kurumlarıdır. Örneklemi ise Yenice ilçe merkezi, belde ve köylerinde eğitim faaliyetlerinde bulunan temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden (n=107) oluşmaktadır. Araştırmada örneklemdeki öğretmenlerin tümüne online anket programı ve çevrimiçi iletişim kanalları ile ulaşılmaya çalışılmış 75 öğretmenden geri dönüt alınmıştır. 15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen Millî Eğitim Bakanlığı 2020 Bütçe Sunuşunda yer alan Temel Eğitim istatistik verileri baz alınarak katılımcı demografik bilgileri ve yatırımların etkililiği hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlayan sorulardan oluşan Temel Eğitim Yatırımları Değerlendirme Anketi ile toplanmıştır. İki bölümden oluşan ölçeğin birinci kısmında kişisel bilgiler, ikinci bölümde temel eğitim yatırımları hakkında görüşlerini ifade edecekleri öğretmen anketinde 15 soru yer almıştır. Onlineanketler.com anket sitesi üzerinden yapılan anket çalışmaları sonucu elde edilen ölçeklerdeki veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS for Windows 16.0 paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Ölçeğin demografik bilgiler içeren birinci bölümüyle ilgili verilere ilişkin frekans ve yüzde dağılımı hesaplanmış, her bir değişken durum bazında anketler çapraz tablo kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tablolar aracılığıyla Katılımcı görüşleri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada kullanılan anketlerde eğitim yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik ifadelerde genellikle olumlu bir dil kullanılarak katılımcıların 5’li Likert Ölçeğine göre değerlendirme yapmaları istemiştir. Katılımcıların 1990’dan günümüze kadar gerçekleşen Temel Eğitim yatırımlarının çoğunu faydalı buldukları gözlenmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre yatırımları değerlendirmelerinde ciddi anlamda farklılık oluşmamıştır. Öğretmenlerin sınıftaki öğrenci sayısının azalmasına yönelik derslik sayısının arttırılması ve ilkokul ortaokul eğitim kademelerinin ayrılmasına yönelik yatırımları çok yerinde buldukları gözlenmiştir.

Evaluation of Basic Education Investments

This research was carried out in order to determine the degree to which the educational investments realized for the primary and secondary school levels operating under the General Directorate of Basic Education under the Ministry of National Education between the years 1990-2019 reached their realization goals. As the region of the research, it is the primary and secondary school institutions that provide education within the borders of Yenice district of Karabük province in the 2019-2020 academic year under the Ministry of National Education. The sample consists of teachers (n=107) who work in basic education institutions that carry out educational activities in Yenice District centre, towns, and villages. In the study, all of the teachers in the sample were tried to be reached through the online survey program and online communication channels, and feedback was received from 75 teachers. It was collected through the Basic Education Investments Evaluation Survey, which consists of questions aiming to have information about the demographic information of the participants and the effectiveness of the investments, based on the Basic Education statistical data in the 2020 Budget Presentation of the Ministry of National Education held on 15 December 2019. The first part of the scale, which consists of two parts, included personal information, and the second part included 15 questions in the teacher questionnaire, where they would express their views on basic education investments. The data in the scales obtained as a result of the survey studies conducted on the Onlineanketler.com survey site were coded and analyzed in the computer environment with the help of SPSS for Windows 16.0 package program. Frequency and percentage distribution of the data related to the first part of the scale, which includes demographic information, was calculated, and the questionnaires were compared on a case-by-case basis using a cross-table. Descriptive interpretations of the participants were made through the tables. In the questionnaires used in the research, the expressions for the evaluation of educational investments were generally used in a positive way and asked the participants to evaluate according to a 5-point Likert scale. It was observed that the participants found most of the Basic Education investments made from 1990 to the present useful. There was no significant difference in the evaluation of investments according to the demographic characteristics of the participants. It was observed that the teachers found the investments to decrease the number of students in the classroom, to increase the number of classrooms and to separate the primary school secondary school education levels, very appropriate.

Kaynakça

Akbaşlı, S. ve Üredi, L. (2014). Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Teacher Education and Educators, 3 (1), 109-136.

Akalın, G. (1986). Kamu Ekonomisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2, 554.

Bayram, A. (2014). Türkiye’de kamu eğitim yatırım harcamalarının Çözümlenmesi. Yayınlanmış DoktoraTezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Calp, M. (2012). Sınıf Öğretmenleri, Öğretmen Adayları ve Ailelere Göre İlköğretim 2, 3, 4 ve 5. Sınıflardaki Okuma Yazma Problemlerinin Sebepleri, Çözüm Önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(2), 148-168.

Eraslan, L. ve Babadağ, G. (2015). Eğitimin Hukuki Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş İçinde.

Okutan, M. (2003). Okul Müdürlerinin İdari Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 157.

Güngör, G. ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 59-72.

Karaarslan, E. (2005). Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi. Maliye Dergisi, 149.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Mazlum, Ö.ve Mazlum, S. F. (2016). İlköğretim 4. Sınıf Ders Kitaplarının Görsel Tasarımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 4 (1), 1-18.

Muradoğlu, Ü. ve Işık, A. D. (2019). İlkokul Üçüncü Sınıf Türkçe Ders Kitabı Etkinliklerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 4 (1), 19 – 39.

MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu, Ankara. MEB.

MEB, (1961). İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, Ankara. MEB.

MEB, (2020). Resmi İstatistik Metaveri Şablonu, Ankara. MEB.

MEB, (2019). 2020 Yılı Bütçe Sunuşu, Ankara. MEB.

Öztürk, B. (2000). Sınıf İçi Etkileşim Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Pegem Yayıncılık, 6 (24), 621-640.

Sevimli, E. ve Kul, Ü. (2015). Matematik Ders Kitabı İçeriklerinin Teknolojik Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi: Ortaokul Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9 (1), 308-331.

Seyyar, A. ve Yusuf G. (2010). Sosyal Hizmet Terimleri Sözlüğü. Sakarya Yayıncılık,1.

Türk Eğitim Derneği (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Özet Rapor (Birinci Baskı). Ankara: Adım Ajans.

Taş, H. ve Minaz, M. B.(2018). Derslerde Yardımcı Kaynak Kullanılmasının Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. SETSCI Conference Indexing System, 3(2), 582-589.

Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışma Sözlüğü. Selvi Yayınevi, Ankara

Toprak, Z. ve Güneş C. (2019). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Mevcudunun Etkinliklere Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 278-282

Yavuzer, H. (2004), Çocuk Psikolojisi. 26. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yılmaz, Z. N., Aydın Ş. Ö. ve Çavdar, H. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Kontrol Yaklaşımlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 9.

Kaynak Göster

APA Canbaz, A. M. (2022). Temel Eğitim Yatırımlarının Değerlendirilmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 12 (1) , 427-444 . DOI: 10.48146/odusobiad.1065850