Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme

Bu araştırma ve inceleme makalesinde; yaygınlığı yıldan yıla, günden güne artan tasarım odaklı yaklaşımlar üzerine birderleme yapılarak konuya ilişkin bilgi aktarımı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Metin oluşturulurken literatür taramayöntemine başvurulmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kaynaklardan literatür taraması yapılmıştır. Böylelikletasarım odaklı yaklaşımlar hakkında bilgiler toplanmış ve yaklaşımların eleştirilen noktalarına da değinilerek, farklı bakışaçılarından da konu ele alınmaya çalışılmıştır. Tasarımın kelime anlamının ve içeriğinin dar bir çerçeveden ziyade genişbir perspektiften ele alınmasının, tasarım odaklı yaklaşımların temelini algılayabilmek açısından önemli olduğudüşünüldüğünden metinde öncelikli olarak tasarım olgusu irdelenmiştir. Kelime olarak tasarımın zihinde ilk oluşturduğualgının yanıltıcılığı; bu kelimenin zihin, fikir ve ürün gibi kavramlarla bütünleşerek oluşturduğu derinliğin açıklanmasıylaaydınlatılmaya çalışılmıştır. Literatür taraması ile elde edilen bulgulardan katılımcı odaklı tasarımın, tasarım odaklıinovasyonun, tasarım odaklı düşünmenin ve kullanıcı merkezli tasarımın kavram ve içerikleri açıklanarak, araştırmaörneklerle desteklenmeye çalışılmıştır. Böylelikle tasarımın sadece ürün değil, tasarlama eyleminin ise sadece ürünortaya çıkartmak için olmadığı, gelişen dünyada ise bu noktadaki değişim algısının hayli önemli olduğusöylenebilmektedir.

Wide Framework Of Design Concept: An Investigation On Design-Driven Approaches

In this research and review article; an compilation has been done about design-oriented approaches which its prevalenceincreasing day to day and year to year, to transmit information about it. Literature search method was used when textwas created. The issue which was compiled by scanning from national and international sources, has been also handledwith criticized points of approaches for getting different perspectives. It is thought that the handling of the word meaningand content of the design from a wide perspective instead of a narrow perspective is important for perceiving the basisof design-oriented approaches. Therefore, the concept of design has been examined primarily in the text and then hasbeen focused on design-oriented approaches. The misconception of the first in the mind of the design as a word; ıt wastried to be illuminated by explaining the depth that this glove is formed by integrating concepts such as mind, idea andproduct. Findings obtained by literature search such as participatory design, design-driven innovation, design thinking,user-centered design are explained and research has been tried to be supported by examples. Thus, the design is notjust the product, the designing is not just to produce the product and ın the developing world, it can be said that theperception of change at this point is very important.

Kaynakça

Erengezgin, Ç. (1998). Tasarım ve bilgisayar-I. Tasarım, 85, 118-119.

Gezgin, T. (2007). Sanat-tasarım olgusunun zamansal izdüşümü ve 19. yüzyıl genel karakteri içinde sanattasarım gerçekliği. Anadolu Sanat, 18, 37-51.

Heskett, J. (2013). Tasarım (çev. E.Uzun). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. (Eserin orijinali 2002’de

Hobday M., Boddington A. and Grantham A. (2012). An innovation perspectve on design :part 2. Design

Kazmierczak , E., (2003) Design as meaning making:from making things to the design of thinking. Design

Kolko, J. (2010). Abductive thinking and sensemaking: the drivers of design synthesis. Design Issues, 26(1),

Kaynak Göster

APA Akdemir, N . (2017). Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 85-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/28361/301595