TANZİMAT DÖNEMİNDE SİNOP LİMANINI HİNTERLANDA BAĞLAYAN MODERN YOL AĞININ TESİSİ

Antik dönemden beri Karadeniz ticaretinde önemli bir yeri olan Sinop, gemiler için mahfuz bir liman özelliğine sahip olması sebebiyle daima uğrak bir şehir olmuştu. Gemiler yoluyla kente getirilen ticari ürünlerin Sinop üzerinden Anadolu’nun iç sahasına aktarılması, şehrin hinterlant ile bağlantısını sağlayan yollar sayesinde gerçekleştiriliyordu. Fakat artan ticaret hacmi, modern bir yol ağına sahip olmayan Sinop limanının ticari açından düşüşüne sebep olmaktaydı. Sinop’u hinterlandına bağlayan modern yol ağının inşa sürecinin incelendiği bu çalışmada özellikle Tanzimat döneminde Anadolu’da gerçekleştirilen yeni şose ve yol yapım çalışmaları çerçevesinde Sinop’u Boyabat, Kastamonu, Samsun ve Sivas sahasına bağlayan yolların inşası ele alınmış, ayrıca Sinop-Sivas şimendüfer hattı inşa teşebbüsüne de değinilmiştir

ESTABLİSHMENT OF MODERN ROAD NETWORK CONNECTİNG THE SİNOP PORT TO HİNTERLAND İN THE TANZİMAT ERA

Sinop, which has an important role in Black Sea trade since ancient times, has always been a city frequented due to have reserves as a port for ships. The commercial products which were brought into the city by ships, were to be transferred from Sinop through Anatolia's inner court by the roads which connect the port to hinterlands. But the increasing trade volume, led to the decline of the commercial aspects of the port of Sinop owing to the lack of a modern road network. This paper aims to examine the modern road network which connets the Sinop Port to its hinterland; also it seeks to examine new highway and road construction work achieved in Anatolia in the Tanzimat period and construction of roads which connects Sinop to Boyabat, Kastamonu, Samsun and Sivas within this context. Besides, attemps to construct Sinop-Sivas the railway line will also be addressed in this study

Kaynak Göster

APA Yaşayanlar, İ . (2015). TANZİMAT DÖNEMİNDE SİNOP LİMANINI HİNTERLANDA BAĞLAYAN MODERN YOL AĞININ TESİSİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 196-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290167