SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN ÇEVRE MUHASEBESİ VE ÇEVRE MUHASEBESİNE HOMO EKONOMİKUS BİR BAKIŞ

Muhasebenin temel kavramlarından ilki kabul edilen sosyal sorumluluk, muhasebecileri çevreye karşı duyarlı olmaya ve tüm toplumun -kendisinden sonraki nesiller de dahil- refahını düşünmeye sevk etmiştir. Çevre Muhasebesi, bu sorumluluğun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Modern anlamda iktisadın “ideal insanı” Homo Ekonomikus (İktisadi İnsan) ise çoğu aza tercih etmeyi, karı maksimize ederken maliyetleri en aza indirmeyi ve kendi çıkarını/faydasını her şeyin üzerinde tutmayı ilke edinmiştir. Bu makalede, çıkarını her şeyin üzerinde tutan Homo Ekonomikusun çevre muhasebesine bakışı ele alınmış, kanunlar ve denetim yoluyla çevrenin korunması ve bu sayede sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING IN TERMS OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND AN HOMOECONOMICUS OVERVIEW OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING

“The Social responsibility” which is generally interpreted as the initial concept of accounting, requires accountants to be responsible for the environmental and the future of the next generations. Environmental accounting is the product of this responsibility. On the other hand, Homo Economicus, “the ideal human being” of the modern economics, hes always pursued profit maximization, cost minimization and keeping his own interest over the rest. This paper overviews the Homo Economicus approach to environmental accounting. It concludes that environment should be protected through the law and the control and sustainable development should be maintained

Kaynak Göster

APA Terzi, A . (2013). SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN ÇEVRE MUHASEBESİ VE ÇEVRE MUHASEBESİNE HOMO EKONOMİKUS BİR BAKIŞ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 86-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290123