Sosyal Ağ Kullanımının Akıllı Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Akıllı telefonların fiziksel ve konumsal kısıtlamalar olmadan her zaman ve her yerde erişebilir olması ve aşırı kullanımı, bireyin mobil cihazına erişemediğinde yaşadığı endişeyi ifade eden nomofobi sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Akıllı telefonların aşırı kullanımında sosyal ağ sitelerinin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, nomofobinin gelişimden sosyal ağ sitelerinin rolünün olup olmamasının sorulması önemli hale gelmektedir. Bu kapsamda, sosyal ağ kullanım alışkanlıklarının nomofobi ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'deki bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunda öğrenim gören toplam 430 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin nomofobi düzeyini ve sosyal ağların kullanım amaçlarını ölçmek için Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği ve Nomofobi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve gelir düzeyi ile sosyal ağların kullanım amaçları ve nomofobi ile ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Ayrıca akıllı telefon aracılığıyla interneti sınırsızca kullanma ve interneti kullanma süresi değişkenlerinin sosyal ağların kullanım amaçları ve nomofobi ile ilişkisi olduğu bulunmuştur (p

The Relationship of Social Network Use with the Fear of Being without the Mobile Phone (Nomophobia): A Research on University Students

The fact that smartphones can be accessed anytime and anywhere without physical and spatial restrictions and their excessive use has led to the emergence of the nomophobia problem, which expresses the anxiety experienced by the individual when they cannot access their mobile device. Considering the impact of social networking sites on excessive use of smartphones, it becomes important to ask whether social networking sites have a role in the development of nomophobia. In this context, revealing the relationship between social network usage habits and nomophobia is the aim of this study. The research sample of schools in the state university in Turkey has created a total of 430 undergraduate students. In the study, the Social Networks Usage Purposes Scale and the Nomophobia Scale were used to measure the nomophobia level of the students and the usage purpose of the social networks. According to the results obtained, it was determined that the age, gender and income level of the students were not related to the usage purpose of social networks and nomophobia (p> 0.05). In addition, it was found that the variables of using the internet unlimitedly and using the internet via smartphone are related with the usage purpose of social networks and nomophobia (p

Kaynakça

Acar, S. ve Yenmiş, A. (2014). Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges - Bürokon Özel Sayısı, 55-66. http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/imported/5000085219/5000079305.pdf?

Aljomaa, S.S., Al.Qudah, M.F., Albursan, I.S., Bakhiet, S.F. ve Abduljabbar, A.S. (2016). Smartphone Addiction Among University Students in The Light of Some Variables. Computers in Human Behavior, 61: 155-164. doi: 10.1016/j.chb.2016.03.041

Argumosa-Villar, L., Boada-Grau, J. ve Vigil-Colet, A. (2017). Exploratory Investigation of Theoretical Predictors of Nomophobia Using The Mobile Phone Involvement Questionnaire (MPIQ). Journal of Adolescence, 56: 127–135. doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.003

Arpacı, İ. (2019). Culture and Nomophobia: The Role of Vertical Versus Horizontal Collectivism in Predicting Nomophobia. Information Development, 35(1): 96–106. doi: 10.1177/0266666917730119

Ayar, D., Gerçeker, G. Ö., Özdemir, E. Z. ve Bektaş, M. (2018). The Effect of Problematic Internet Use, Social Appearance Anxiety, and Social Media Use on Nursing Students' Nomophobia Levels. Computers, Informatics, Nursing, 36(12): 589-595. doi: 10.1097/CIN.0000000000000458.

Başarmak, U. (2018). Purposes of Social Network Usage Among Secondary School Students. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (31): 747-766. https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TXpFeE16WXpNdz09

Berger, A. A. (2015). Gizmos or: The Electronic Imperative - How Digital Devices have Transformed American Character ans Culture. New York: Palgrave Macmillan. https://books.google.com.tr/books?id=p0DeCgAAQBAJ&pg=PT15&dq=Gizmos+or:+The+Electronic+Imperative+-+How+Digital+Devices+have+Transformed+American+Character+and+Culture&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjwwYS7qoTpAhWHoBQKHYkZAC4Q6AEIKjAA#v=onepage&q=Gizmos%20or%3A%20The%20Electronic%20Imperative%20-%20How%20Digital%20Devices%20have%20Transformed%20American%20Character%20and%20Culture&f=false Bian, M. ve Leung, L. (2014). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review, 1-19. doi: 10.1177/0894439314528779

Boyd, D.M. ve Ellison, N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer Mediated Communication, 13(1), 210-230. Doi: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.

Burucuoğlu, M. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 482-489. doi: 10.14230/joiss423

Cheever, N. A., Rosen, L. D., Carrier, L. M., ve Chavez, A. (2014). Out of Sight is Not Out of Mind: The Impact of Restricting Wireless Mobile Device Use on Anxiety Levels Among Low, Moderate and High Users. Computers in Human Behavior, 37: 290-297. doi: 10.1016/j.chb.2014.05.002

Çağan, Ö., Ünsal, A. ve Çelik, N. (2014). Evaluation of College Students-The Level of Addiction to Cellular Phone and Investigation on the Relationship Between the Addiction and the Level of Depression. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114:831-839. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.793

Digital 2019-Global Digital Overview, https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-global-digital-overview-january-2019-v01, Erişim Tarihi: 16 Şubat 2020.

Diker, Z. ve Uçar, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağlari Kullanim Amaçlarina Yönelik Bir Araştirma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 376-386. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/38a..zeynep_diker.pdf

Gezgin, D. M. ve Çakır, Ö. (2016). Analysis of Nomofobic Behaviors of Adolescents Regarding Various Factors. Journal of Human Sciences, 13(2): 2504-2518. doi: 10.14687/jhs.v13i2.3797

Gezgin, D.M., Şahin, Y.L. ve Yıldırım, S. (2017). Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1): 1-15. doi: 10.17943/etku.288485

Goldsworthy, S., Lawrence, N. ve Goodman, W. (2006). The Use of Personal Digital Assistants At The Point of Care in An Undergraduate Nursing Program. Computers, Informatics, Nursing, 24(3): 138-143. doi: 10.1097/00024665-200605000-00009

Güzeller, C. O. ve Coşguner, T. (2012). Development of A Problematic Mobile Phone Use Scale for Turkish Adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(4): 205-211. doi: 10.1089/cyber.2011.0210

Erdem, H., Türen, U. ve Kalkın, G. (2017). Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1): 1-12. doi: 10.17671/btd.30223

İrem, İ.E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35): 373-386. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1256/1073

Johansson, P., Petersson, G., Saveman, B.I. ve Nilsson, G. (2012). Experience of Mobile Devices in Nursing Practice. Nordic Journal of Nursing Research, 32(4): 50–54. doi: 10.1177/010740831203200411

Johansson, P., Petersson, G. Saveman, B.I. ve Nilsson, G. (2014). Using Advanced Mobile Devices in Nursing Practice – The Views Of Nurses And Nursing Students. Health Informatics Journal, 20(3): 220–231. doi: 10.1177/1460458213491512

Karasu M. ve Arıkan D. (2016). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Durumları ve Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2): 549 – 566. http://dergipark.org.tr/en/download/article-file/339612

Kang S. ve Jung, J. (2014). Mobile Communication for Human Needs: A Comparison of Smartphone Use Between The US and Korea. Computers in Human Behavior, 35: 376-387. doi: 10.1016/j.chb.2014.03.024

Khang, H., Kim, J. K. ve Kim, Y. (2013). Self-Traits And Motivations As Antecedents of Digital Media Flow And Addiction: The Internet, Mobile Phones And Video Games. Computers in Human Behavior, 29(6): 2416–2424. doi: 10.1016/j.chb.2013.05.027

King, A.L.S., Valença, A. M., Silva, A.C.O., Baczynski, T., Carvalho, M.R. ve Nardi, A.E. (2013). Nomophobia: Dependency on Virtual Environments or Social Phobia?. Computers in Human Behavior, 29: 140–144. Doi: 10.1016/j.chb.2012.07.025

King, A.L., Valença, A.M., Silva, A.C., Sancassani, F., Machado, S. ve Nardi, A.E. (2014). Nomophobia: Impact of Cell Phone Use Interfering With Symptoms and Emotions of Individuals With Panic Disorder Compared With A Control Group. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 10: 28-35. doi: 10.2174/1745017901410010028

Kocabaş, D. ve Korucu, K. S. (2018). Dijital Çağın Hastalığı Nomofobi Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (11): 254-268. http://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41390/500238

Kuiper, R. (2008). Use of Personal Digital Assistants to Support Clinical Reasoning in Undergraduate Baccalaureate Nursing Students. Computers, Informatics, Nursing, 26(2): 90–98. doi: 10.1097/01.NCN.0000304776.40531.bc

Nagpal, S.S. ve Kaur, R. (2016). Nomophobia: The Problem Lies at Our Fingertips. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(12): 1135-1139.

Olivencia-Carrión, M.A., Ferri-García, R., Rueda, M.D.M., Jiménez-Torres, M.G. ve López-Torrecillas, F. (2018). Temperament and Characteristics Related to Nomophobia, Psychiatry Research, 266: 5–10. doi: 10.1016/j.psychres.2018.04.056

Salehan, M. ve Negahban, A. (2013). Social Networking on Smartphones: When Mobile Phones Become Addictive. Computers in Human Behavior, 29: 2632–2639. doi: 10.1016/j.chb.2013.07.003

Samaha, M., ve Hawi, N. S. (2016). Relationships Among Smartphone Addiction, Stress, Academic Performance, and Satisfaction With Life. Computers in Human Behavior, 57: 321-325. doi: 10.1016/j.chb.2015.12.045

SecurEnvoy. (2012). 66% of the population suffer from Nomophobia the fear of being without their phone. https://www.securenvoy.com/en-gb/blog/66-population-suffer-nomophobia-fear-being-without-their-phone, Erişim Tarihi: 25 Şubat 2020.

Sezer B. ve Atilgan, S.B.C. (2019). The Dark Side Of Smartphone Usage (Nomophobia): Do We Need To Worry About It?. Tıp Eğitimi Dünyası, 18(54): 30-43. doi: 10.25282/ted.513988

Sırakaya, M. (2018). Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 714-727. doi: 10.17860/mersinefd.359458

Tan, Ç., Pamuk, M. ve Dönder A. (2013). Loneliness and Mobile Phone- 13th International Educational Technology Conference. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103: 606-611. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.378

Tess, P. A. (2013). The Role of Social Media in Higher Education Classes (Real and Virtual) – A Literature Review. Computers in Human Behavior, 29: 60-68. doi: 10.1016/j.chb.2012.12.032

Throuvalaa, M. A., Griffiths, M.D., Rennoldson, M. ve Kuss, D. (2019). Motivational Processes And Dysfunctional Mechanisms of Social Media Use Among Adolescents: A Qualitative Focus Group Study. Computers in Human Behavior, 93: 164-175. doi: 10.1016/j.chb.2018.12.012

TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30726, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2020.

Usluel, Y.K., Demir, Ö. ve Çınar, M. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2): 1-18. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sosyal-aglarin-kullanim-amaclari-olcegi-toad.pdf

Yıldırım, C. ve Correia A.P. (2015). Exploring The Dimensions of Nomophobia: Development and Validation of A Self-Reported Questionnaire. Computers in Human Behavior, 49: 130-137. doi: 10.1016/j.chb.2015.02.059

Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M. ve Yıldırım, S. (2015). A Growing Fear: Prevalence of Nomophobia Among Turkish College Students. Information Development, 32(5): 1322-1331. doi: 10.1177/0266666915599025

Yıldız A. ve Demir F. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37): 18-36. http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/view/605/559

Yu, A. Y., Tian, S. W., Vogel, D. ve Kwok, R. C. (2010). Can Learning Be Virtually Boosted?: An Investigation of Online Social Networking Impacts. Computers & Education, 55: 1494-1503. doi: 10.1016/j.compedu.2010.06.015

Zheng, X. ve Lee, M.K.O. (2016). Excessive Use of Mobile Social Networking Sites: Negative Consequences on Individuals. Computers in Human Behavior, 65: 65-76. doi: 10.1016/j.chb.2016.08.011

Kaynak Göster

APA Taşhan, A , Ünver, Z . (2021). Sosyal Ağ Kullanımının Akıllı Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 41-63 . DOI: 10.48146/odusobiad.727647