SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine, devam ettikleri okul türlerine, gelir durumlarına, çevreyle iletişim düzeylerine göre konuşma kaygıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı temelinde tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle öğrencilerinin konuşma kaygılarının sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine ve aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği; devam ettikleri okul türlerine ve çevreyle iletişim düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENT SPEECH ANXIETY EXEMPLİFİED İN SİİRT SUMMARY

The main aim of this study was to investigatese condary school students’ speech anxıety according to some variables. For this purpose, It has been ought to answer the question that if there is a significant difference between their communication level with environment and speech anxiety, according to the secondary school students’ gradelevel, gender, the type of school they attend and their income status. Research was carried out by quantitative approaches based on the screening method. According the findings, it was determined that there is no significant difference on speech anxiety according to class level, gender and monthly in come and also shows significant difference according to the type of school they attendand the level of communication environment

Kaynak Göster

APA Gedik, M . (2015). SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 77-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289983