ŞEHRİYÂR’A IRAK’TA YAZILAN NAZİRELER

20. yüzyılda Türk Dünyasının en büyük Türk şairi olan ve Şehriyâr mahlasını kullanan Seyyid Mehemmed Hüseyin Behcet Tebrizi; 1904-1905 yıllarında Tebriz’de doğmuş ve 1905-1911 yılları arasındaki çocukluğu babasının köyü olan Heyder Baba dağının eteklerindeki Hoşnigab köyünde geçmiştir. 1924’ te Tahran’a giderek Tıp Fakültesi’ne kaydolsa da, Süreyyâ isimli bir kıza aşık olunca Nişabur’a sürgün edilir ve tıp tahsili yarım kalır. Sonradan devlet memuru olan Şehriyâr, 1940’lı yılların başlarında beş yıl kadar süren ruhî buhranlar, sıkıntılar geçirir. Bu yıllarda annesi yanına gelir ve eski günlerden bahsederler, çocukluk hatıraları gözlerinde canlanır; annesinin gayreti, sevgisi, ilgisi, şefkati ile bu sıkıntılı devreyi atlatır. Şiirlerini Farsça yazan Şehriyâr, annesinin sitemi üzerine Türkçe şiirler de yazmaya başlar. Annesinin ölümünden sonra Tebriz’ e döner ve meşhur Heyder Baba’ ya Selâm şiirini Tebriz Türkçesi ile yazar. Zamanla şöhreti artan Şehriyâr’a yüzlerce nazîre yazılır. Yazılan bu nazireleri İran’da, Azerbaycan’da, Türkiye’de, Irak’ta ve Gagauzya’da yazılan nazireler olarak beş gruba ayırmak mümkündür. Bu makalede Irak’ta Şehriyar’a yazılan nazirelerden tespit edilen 18 Türkmen şairine ait 26 şiir üzerinde durulacaktır.

THE NAZIRES WRITTEN TO SEHRIYAR

Seyyid Mehemmed Hüseyin Behcet Tebrizi who is the most important poet in 20th century and used Şehriyâr as his pseudonym was born in 1904-1905 in Tebriz. He has spent his childhood in his father’s village “Hosnigab Village” where foothills of Heyder Baba Mountain between 1905 and 1911. Altough he went to Tahran and signed up for medical school when he fell in love with a girl named Süreyya he was banished to Nişabur. Şehriyâr had spiritual crisis in the early 1940 and, these lasted for five years. In these years his mother visited him and they talked about past. He imagined his childhood memories and, solved the problems with his mothers effort, interest and compassion. Şehriyâr was writing poems in Persian. When his mother wanted him to write poems in Turkish he started to write in Turkish as well. After his mothers death he returned to Tebriz and wrote his well-known poem “Heyder Baba’ya Selam” in Tebriz Turkish. Hundreds of nazires was written to Şehriyar growing reputation over time. It’s possible to divide the nazires in five group. These are the nazires was written in Iran, Azerbaijan, Turkey, Iraq and Gagavuz. In this article 26 poems which belonged to 18 Turkmen poets and identified in nazires written in Iraq will be examined.

Kaynak Göster

APA Sertkaya, A . (2010). ŞEHRİYÂR’A IRAK’TA YAZILAN NAZİRELER . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 145-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290028