SARP SINIR KAPISINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİ VE ARTVİN EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada Sarp Sınır Kapısından gerçekleştirilen sınır ticareti araştırılmıştır. Sınır ticaretinin Artvin yöresine ve yörede yaşayan esnafa etkileri, sınır ticaretini etkileyen unsurlar ve yaşanan olumsuzluklar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.Araştırmada ikincil ve birincil veriler kullanılmıştır. Artvin Valiliği ve Sarp Gümrük Müdürlüğü’nden alınan verilere ilave olarak anket metodu ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Anket 230 esnafa uygulanmış, ancak bunlardan sınır ticareti yapan sadece 42 kişi değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Ankette elde edilen veriler SPSS 16 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınır ticaretinin bölge ekonomisini canlandırarak ticaret erbabının gelirlerinde önemli ölçüde artış oluşturduğu ve müteşebbis ruhlarının gelişmesine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Ancak, 2001 yılından sonra petrol ve petrol ürünlerinin kapsam dışına çıkarılması ve ithal edilen ürünlere kota konulması gibi nedenlerle sınır ticaretinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Artvin’de Sınır Ticaret Merkezinin kurulması halinde sınır ticaretinin yeniden gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir

This study investigates the crossborder trade realizations in Sarp Border Gate. The effects of cross-border trade on Artvin region and trades people living here, the factors influencing this trade and the problems experienced were determined. In addition to the data received from the Governorship of Artvin and the Customs Directorate of Sarp, questionnaires were applied to 230 trades people engaged in border trade. But, only 42 of them were eligible for evaluation. Collected data were analyzed with SPSS 16. As findings, cross-border trade increased the revenues of trades people significantly and created a positive contribution to the development of entrepreneurial spirit by revitalizing the regional economy. Crossborder trade could not be continued after 2001 due to the reasons that petroleum products were taken out of context and put quotas on imported products. If a border trade center is established in Artvin, its contribution to redevelope cross border trade is expected as a solution

Kaynak Göster

APA Katkat Özçelik, M , Oğan, E , Aktaş Güzel, S . (2015). SARP SINIR KAPISINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİ VE ARTVİN EKONOMİSİNE ETKİLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 219-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289993