SANATTA ÇAĞDAŞ BİR DÖNÜM NOKTASI: MİNİMAL SANAT

Minimalizm, 1960’lı yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş sanatçılar tarafından Soyut Dışavurumculuk akımına bir tepki şeklinde ortaya çıkan uluslararası çapta ilk sanat akımdır. Heykel alanındaki özgünlüğü daha açık ve belirgin olan minimalist anlayış, figüratif anıştırmaları dışlayarak, sanat ve yaşam arasındaki sınırları kırması açısından önem taşır

A TURNING POINT IN CONTEMPORARY ART: MINIMAL ART

The minimalism is the first art movement at international scale emerging in the US by artists during 1960s as a reaction to the Abstract Expressionism movement. The minimalist approach having its apparent and clear uniqueness in the field of sculpture excludes the figurative allusions to eliminate the borders between the art and the life

Kaynak Göster

APA İnam Karahan, Ç . (2015). SANATTA ÇAĞDAŞ BİR DÖNÜM NOKTASI: MİNİMAL SANAT . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 19-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27563/290000