RESİM VE SİNEMA RENK İLİŞKİSİNİN FİLM AFİŞLERİNE YANSIMASI

Öz Sanat tarihi boyunca her disiplin kendi anlatım olanaklarını geliştirirken farklı sanatsal elemanlardan yararlanmıştır. Işık, kompozisyon ve renk bunlardan sadece birkaçıdır. Sanatsal ürünün üretim biçiminde farklı yöntemler olmakla beraber kullanılan temel maddeler neredeyse aynıdır. Resim heykel fotoğraf ya da sinemasal bir ürün temel olarak nesneleri temsil ederken ışık ve renk aracılığıyla anlamı güçlendirir. Neredeyse bütün sanat disiplinleri teknik ve estetik açıdan insanda duygu oluştururken bu doygunluğa ihtiyaç duyar. Etkili bir aktarımda nesnelerin kendi renklerine yakın tasvir edilmeleri onların inandırıcılıklarını da arttırır. Bir sanatsal üründe anlam ve derinliği arttırmak ya da anlamı güçlü kılmak özellikle ışık ve rengin etkin kullanımı sayesinde mümkün olmaktadır. Sinema ve resim sanatları da temelde yakın terminolojileri kullanmaları açısından benzerdir. Resim sanatı kendinden sonra gelen fotoğraf ve sinemaya ışık, kompozisyon, altın oran, renk vb. unsurları ödünç vermiştir. İyi bir sinema filminde etki yaratan, izleyicide estetik duygu uyandıran dürtü fotoğraf gibi kare ya da resim gibi görüntü söylemidir. Sinema ve resim arasında yapısal olarak ortak kullanılan terimler her iki disiplini birbirine yakınlaştırır. Özellikle filmlerin afiş çalışmaları fotoğraf ya da resim etkisi yarattığı sürece izleyicinin daha çok dikkatini çeker. Sinema resmin temel kavramlarını kendi anlatı diline adapte ederek sanatsal değerini arttırır. Bu çalışmada sinema ve resim sanatında ortak kullanıldığı düşünülen renk konusuna odaklanmıştır. Çalışmada renk olgusu film afişlerinden örnekler üzerinden değerlendirilirken resim sanatında da rengin ne kadar etkin kullanıldığı incelenmiştir.      
Anahtar Kelimeler:

Sinema, Resim, Renk, Afiş

Kaynakça

Avcı, S., 2014 ‘Bilimsel Renk bilgisinin Resim Sanatındaki Yansımaları’ Yedi Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 2014 sayı 11, İzmir

Beyoğlu, A. & Akyürek M. (2017) “Resim Anasanat Atölye Dersi Öğrencilerinin Resimde Mekân Konusuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1: 139-158.

Bodur, F., Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2006, Fotoğraf Ve Renk: Fotoğraftaki Renklerin İletilerin Algılanmasındaki Rolleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Çağan, M., 2005, Sizin Renkleriniz, Bir harf Yayıncılık, İstanbul

Kaynak Göster

APA Yücel, A , Uğur, U . (2018). RESİM VE SİNEMA RENK İLİŞKİSİNİN FİLM AFİŞLERİNE YANSIMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 247-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/38639/447145