PSİKOLOJİK RAHATLIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmasının amacı Psikolojik Rahatlık Ölçeğinin Türkçe alan yazında geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Psikolojik Rahatlık çalışanın çalışma alanında sürece yönelik başarıyı getirecek hesaplı risk almasını sağlayan psikolojik rahatlık algısıdır. Çalışmanın dil eşdeğerlik çalışması seri yaklaşım adı verilen 6 safhalı yöntemle yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Hoşgörü ve İnisiyatif olarak adlandırılan iki alt boyutu ortaya çıkmıştır. Psikolojik Rahatlık Ölçeğinin Türkçe formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise, 810 çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri RMSEA=.10, NFI=.92, CFI=.95, IFI=.95, RFI= .96, GFI=.95 ve AGFI= .88 olarak bulunmuştur. Ölçüt bağıntılı geçerlik için işgören sesliliği ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucu ölçeğin Türkçe alanyazında kullanılabileceği görülmüştür

THE VALİDİTY AND RELİABİLİTY STUDY OF THE TURKİSH VERSİON OF THE PSYCHOLOGİCAL SAFETY

The Purpose of this research is to analyze the validity and reliability of Psychological Safety Perception scale in Turkish Literature. Psychological Safety Perception is a shared perception of members of a team that the team is safe for interpersonal risk taking. Linguistic equality study between English and Turkish was done by serial approach consisting 6 phases. Exploratory Factor Analysis revealed two sub factors which were called ‘’Toleration’’ and ‘’Initiative’’. The Cronbach Alpha Reliablity Coefficient of Turkish version Psychological Safety scale was observed ,810 . Fit index values of the model were RMSEA=.10, NFI=.92, CFI=.95, IFI=.95, RFI= .96, GFI=.95 and AGFI= .88. Employee Voice Behavior scale was used for criterion-related validity. . According to results analysis of it is understood that the scale is suitable for Turkish people

Kaynak Göster

APA Yener, S . (2015). PSİKOLOJİK RAHATLIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 280-305 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289997