Proje Tabanlı Öğrenme İle Yapılan Portre Çalışmalarının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Sanat, insan hayatına nüfuz eden en önemli deneyimdir. Sanatsal çalışmalarla edinilen deneyimler, bireylerin hayal güçlerini harekete geçirerek kendilerini ifade etmelerinin, geleneksel yöntemler dışında başka yolları olduğunu da keşfetmelerine yardımcı olur. Özgün, yaratıcı eserlerin ortaya çıkmasında güvenilir bir ortam sağlar. Sanat eğitimi aracılığıyla bireyler; yaşadığı problemlere yaratıcı çözümler getiren, özgüvenli, çevresine, sanat eserlerine, kültürel değerlere karşı daha duyarlı olan ve bu eserlere estetik bilinçle yaklaşan niteliklerle yetişecektir. Bu bağlamda bireyin eğitim hayatında görsel sanatlar eğitimi büyük önem taşımaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde çağdaş uygulamalar, içerikler tüm boyutlarıyla yeni yaklaşımlar çoktan kabul görmüş ve olanaklara bağlı olarak geliştirilmek üzere hayata geçirilmiştir. Ancak geleneksel eğitim yaklaşımları da henüz tam anlamıyla terk edilmemiştir. Maalesef tekrar, şartlandırma, taklit, ezber gibi yöntemler uygulanagelmektedir. Bu makale, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2019 yılında “Kolaj Tekniğiyle Yapılan Portre Çalışmalarında Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi” tezinden üretilerek proje tabanlı öğrenme yönteminin lise öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarına ve bu dersteki başarılarına olan etkilerini incelemiştir. Araştırmada, çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan bir anadolu lisesinde 11. sınıfta öğrenim görmekte olan, yansız atama yoluyla üçü deney grubu üçü de kontrol grubu olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma karma desen modeliyle gerçekleştirilmiştir. Gruplardaki uygulamalar aynı haftalarda yapılmış ve altı hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “görsel sanatlara yönelik tutum ölçeği”, “akademik başarı testi”, açık uçlu sorulardan oluşan “öğrenci görüş anketleri” ve “dereceli puanlama anahtarı” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının görsel sanatlar dersi öğrencilerinin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına olumlu yönde etki ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin proje sürecinde birtakım süreç becerilerini geliştirebilecekleri düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak proje tabanlı öğrenme yaklaşımının görsel sanatlar dersi öğretiminde iyi bir alternatif öğrenme yolu olduğu söylenebilir.

The Effect of Portrait Studies Made with Project-Based Learning on Student Success and Attitude

Art is most important experience penetrated into human life. Experiences gained through artistic studies help individuals discover that there are other ways than expressing themselves by activating their imaginations, and provide a reliable environment for the creation of original and imaginative works. Individuals who bring creative solutions to their problems through education of art, who are self-confident, who are more sensitive to their surroundings, to works of art and to the cultural values and who approach with an aesthetic consciousness are raised. In this context, visual arts education is of great importance in the general education of individuals. Contemporary practices, contents, new approaches in all dimensions are already accepted and implemented in the visual arts education depending on the possibilities. On the other hand, traditional educational approaches have not been completely abandoned yet. Unfortunately, methods such as repetition, conditioning, imitation, memorization are applied. This article has been produced from the thesis of “Kolaj Tekniğiyle Yapılan Portre Çalışmalarında Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi” (The Effect of Project-Based Learning on Student Achievement and Attitude in Portrait Studies Performed with Collage Technique) in Marmara University Educational Sciences Institute in 2019 and examined the effects of project-based learning method on attitudes towards Visual Arts and their success in this course. In the study, the study group consists of 100 students, three of whom are experimental and three of them are control groups, through an impartial assignment, studying at 11th grade in an Anatolian public high school in Atasehir district of Istanbul during 2018-2019 academic year. The research enables qualitative pattern placement to support classical quantitative pattern from mixed method patterns; It was realized with nested mixed pattern model. Applications in groups were completed in the same weeks and lasted six weeks. In the research, “student opinion surveys” consisting of “attitude scale towards visual arts”, “academic achievement test” and open-ended questions prepared by the researcher were utilized as a data collection tool. All quantitative data were analyzed with SPSS for Windows 24.0 package program. Descriptive analysis technique was applied in the analysis of qualitative data. In addition, students' paintings were measured and evaluated with a rubric after the application. The findings show that the project-based learning approach positively affects the academic achievements and attitudes towards the students of visual arts course. However, it is thought that students can develop some process skills in the project process. Based on the research results, it can be said that the project-based learning approach is a beneficial alternative learning method in teaching visual arts.

Kaynakça

Alioğlu, E. (2015). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ebru Ünitesinin Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Kalıcılığa Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Alparslan, G. ve U. Bulut, Ü. (2018). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Modern Resmi Algılamalarında Kolaj Tekniğinden Yararlanılması: Eylem Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 (43) , 77-91. Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Aslantaş, S. (2008). İlköğretim II. kademe proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar dersine katkısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Ayaydın, A. (2005). “İlköğretimde Görsel Sanatlar Eğitiminin (Resim-İş) Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çağdaş Eğitim Dergisi, (316), 28-34. Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21. Başbay, M. (2007). Proje tabanlı öğrenme, Ö. Demirel (Ed.). Eğitimde yeni yönelimler, (s.67-79). Ankara: Pegema Akademicilik. Bidwell, S, E. (2000). Project-Based Learning for Cosmetology Students. Career Education. ERIC Document Reproduction Service No. ED448282. Blumenfeld, P., Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991) Motivating Project-Based Learning: Sustaining The Doing, Supporting The Learning. Educational Psychologist, 26 (3 & 4), 369-398. Creswell, J. W. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd. ed.). Los Angeles: Sage Publications. Creswell, J. ve N. P., Clark, V.L (2018). Karma Yöntem Araştırmaları, (3. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık. Cuya, B.( 2016). Kolaj Tekniğiyle Yapılan Portre Uygulamalarında İşbirliğine Dayalı Öğretim Yönteminin Etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi ). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme, (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Dewey, J. (1934). Having an experience. Art as experience, 35-57. New York: Perigee Books, https://epdf.pub/queue/art-as-experience.html adresinden 10.04.2020 tarihinde erişildi. Erciyeş, G. (2012). Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Ed. Şeref Tan: Öğretim ilke ve yöntemleri). Ankara: Pegem Akademi. Fleming, D. (2000). A Teacher’s Guide To Project-Based Learning. WV: AEL, Inc. Charleston. ERIC Document Reproduction Service No. Ed: 469734. Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (2. baskı). Ankara: Asil. Kalyoncu, R.(2009). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi kent projesi konusunda proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir uygulama örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kalyoncu, R., ve Tepecik, A. (2010). An Application of Project-Based Learning in an Urban Project Topic in the Visual Arts Course in 8th Classes of Primary Education. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4), 2409-2430. Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Kırışoğlu, O.T. (2002). Sanatta eğitim, görmek, öğrenmek, yaratmak, (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları. Larmer, J., Mergendoller, J., ve Boss, S. (2015). Setting the standard for project based learning. Alexandria, VA: ASCD. Payne, D. A. (1994). Designing educational project and program evaluations: a practical overview based on research and experience. Boston: Kluwer Academic Publishers. Saban, A. (2005). Öğrenme Öğretme Süreci, (4.Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Saracaloğlu, A., Özyılmaz Akamca, G., Yeşildere, S . (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (3) , 241-260. Sevim, S.S. ve Taçyıldız, E. (2008).İlköğretim okullarında sanat eğitimi ve seramik sanatı. Anadolu Sanat, (19), 165-170. Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. (2.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. Şahin, D. ve Yağçı, M. M. (2012). Bireyin toplumsallaşma sürecinde sanat eğitiminin önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 273-277. Taşpınar, Ş. E. ve Tepecik, A. (2016). Sanat eğitiminde kalite: öğretim elemanlarının görüşlerine göre eğitim programı standartlarının gerçekleşme düzeyleri. Başkent University Journal of Education, 3(2), 169-178. Tülüce, E.A. (2016). Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kaynak Göster

APA Bulut, Ü , Çifçi, C . (2020). Proje Tabanlı Öğrenme İle Yapılan Portre Çalışmalarının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 627-635 . DOI: 10.48146/odusobiad.730106