ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

Öz SUMMARYGenetic, physiological, and biological teatures that one has as a male or female is called gender. But the term gender expresses man and woman’s roles and responsibilities which are defined socially (Akın ve Demirel, 2003: 73). Gender term is one of the major concepts that determine woman’s importance in the society. Even if matriarchal society occured in the past, as the time passed men have begun to be active in many fields and this confined woman to indoor businesses. This situation has weakened woman’s social power gradually and become one of the reasons of woman’s being employed in businesses like housework.With the effects of Neoliberalist politics in Turkey in the year 2003, Transformation Programme in Helath has began to be applied. By this way it is aimed to make public health services attain a place in market. The health labor has been effected by this process. Insufficiancy in the number of the staff, nationwide unbalanced distribution, unbalance of expert and practician medical doctors and nurses rates are among the encountered problems. This situation together with the insufficiency in the number of the employess has brought new employment forms to the agenda (Yenimahalleli Yaşar, 2017: 124-129). With these structural alterations which has occured elderly care, which the society burdened to women, caused woman’s being employed in similar occupations.New working forms and the privatization in the health sector couldn’t keep the woman out the occupations, which they are acquainted with since the early times. Today in the private care centers, largely women employees are preffered and again women ar directed to the businesse like cleaning, washing, and ironing. This situation condemned women to bad working circumstances, imprisoning them into care sector an infertile field.Caring LAbor triggers the roles which are attributed to women in the scape of patriarch. Directly connected with the body, the caring is at the same time a confidential matter fort his reason; it is always remained limited within the family and with private field. Caring, which is seperated from the family responsibility overtime, has broken into market by concretizing. These are five different branches of caring labor in Turkey,1)      The caring which is traditionally provided intrafamilial and with free of charge woman labor.2)      The caring, which triggers unsecured atypic businesses, and which is provided by immigrant woman or of the record working citizens inside the house.3)      The caring recorded but brings about unsecured atyoic affairs which is sent to houses by private companies.4)      The caring, realized by an establishment outside the house, recorded and fulltime but unsecured.5)      The caring, affered by a public foundation outside the house, or the caring whose service charge is provided by private foundations (Atasü Topçuoğlu, 2017: 180).The universe of research is composed of 188 woman employees, who work in private caring centers in Samsun city, and the research sample is composed of 60 women employees.The aim of this task is to manifest the problems of patient care centers, which came into prominence in Turkey, with the Transformation in Health, and employment and working conditions of women who work in these centers. To realize this aim, the caring service, sustained by private foundations, which is the fourth btanch of caring, is investigated. In the task in the research area process; quantitative (interview – face to face meeting) and quantitative (survey – questionnaire – question sheets) techniques are used.Intimately interviewed with 60 women, who work in private caring centers in Samsun and its counties. Research datas are analysed by using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programme. In the evaluation of the data; number, percent, average, and standart deviation are used as defining statistical methods. In the comparament variable groups chi-square analysis is used. It is expressed and commented based on the findings, obtained as a result of this research.Key words: gender, patriarchal society, women’s employment, health, care service  

Kaynakça

KAYNAKÇA Aka, A., Kablay S. ve Demir, M. C. (2012). Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları. Ankara: Nobel Yayınları. Akın, A., Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25/4, 73-82. Arsoy, Naciye. (2011). Türk Masallarında Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi SBE. Atasü Topçuoğlu, R. (2017). Piyasalaşan Bakım: Metalaşma, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Refah Devleti Eksenlerinde Bir Sorgulama. Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. Derleyenler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel ve Ömür Birler. Ankara: Notabene Yayınları. B. L., Marshall. Configuring Gender: Explorations in TheoryandPolitics.Canada: CanadianCopyrightLicensingAgency (CANCOPY), 2000” (Sayer, 2011, s. 9’daki alıntı). Bağımsız Sosyal Bilimciler. (2011). Ücretli Emek ve Sermaye Derinleşen Küresel Kriz ve Türkiye’ye Yansımaları. İstanbul: Yordam Kitap. Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği Bayhan, V. (2013). Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi. Sayı: 63, 147-165. Bebel, A. (1966). Kadın ve Sosyalizm. Çeviren: Sabiha Zekeriya Sertel. Ankara: Toplum Yayınevi. Bora, A. (2014). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim Yayınları. Budak Gl., Doğan, Hasan Z. ve Hacer H. (1991). Çalışan Kadınların Sorunları: Bir Toplumsal Değişme Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi SBE. Çitçi, O. (2008). Yeni Siyaset: Neoliberalizm ve Postmodernizmin Siyasal Projesi. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: I, Sayı:2, 2-32. Donovan, J. (2015). Feminist Teori. Çeviren: Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek ve Fevziye Sayılan. İstanbul: İletişim Yayınları. Erdem, Burcu K. ve Sayılgan, Ö. (2011). Ataerkil ve Anaerkil Toplumun Tarihsel Savaşımının ‘Avatar’ Filmi Bağlamında İncelenmesi. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 1/1, 99-120. H. Hartmann, TheFamily As TheLocus Of Gender, Class andPoliticalStruggle; The Example of Housework, 1981, s.15 (Arıkan, s. 2’deki alıntı). Kablay, S. (2014). Performansa Dayalı Döner Sermaye Primi Uygulaması Ve Sağlık Çalışanlarına Etkisi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. C:16, S: 4, 85-110. Kart, E. (2013). Sağlıkta Dönüşüm” Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri. Çalışma ve Toplum Dergisi. (3), 103-140. Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım S. (2012). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Üçüncü Basım. Ankara: Siyasal Kitabevi. Öztürk, E. 82011). Feminist Teori ve Tarihsel Süreçte Türk Kadını. İstanbul: Rağbet Yayınları. Pala, K. (2007). Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu? Milliyet Gazetesi, Yılın İnceleme Ödülü. Pala, K. (2017). Türkiye’de Sağlık Reformu Sağlıkta Dönüşüm Programı Süreci. Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. Der: GülbiyeYenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler. İstanbul: Notabene Yayınevi Sennet, R. (2011). Otorite. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Rosanvallon, . (2004). Refah Devletinin Krizi. Ankara: Dost Yayınevi. Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yayınları. Soyer, A. (2006). Sağlık Personeli İşsizliği. Toplum ve Hekim. C: 21, S:2, 119-121. Dedeoğlu, . (2000). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği. Toplum ve Bilim Dergisi. 86, 139-170. Sönmez, M. (2011). Paran Kadar Sağlık, Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi. İstanbul: Yordam Kitabevi. Toksöz, G. (2012). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları. Urhan, B. ve Etiler Nilay. (2011). Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi. Çalışma ve Toplum Dergisi. (2), 191-216. Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2011). Sağlıkta Dönüşümün Kadın Sağlık Çalışanlarına Temel Yansımamaları. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu. 22-26. Yavuz, Cavit I. (2017). Verilerle Sağlıkta Dönüşüm Programında ‘Etkililik, Verimlilik ve Hakkaniyet. Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. Derleyenler: GülbiyeYenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel ve Ömür Birler. Ankara: Notabene Yayınları. Yenimahalleli Yaşar, G. (2017). AKP’li Yıllarda Sağlık ve Sağlık Politikası. Türkiye’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. Derleyenler: GülbiyeYenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel ve Ömür Birler. Ankara: Notabene Yayınları.

Kaynak Göster

APA Kaya, D , Kablay, S . (2018). ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 35-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/370476