OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ

Değişen çevre koşulları ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler otomotiv sektöründe şiddetli bir rekabete yol açmıştır. Bu değişim otomotiv firmalarının ve lider otomotiv üreticisi ülkelerin faaliyetlerini gözden geçirmesine ve radikal kararlar almalarına neden olmuştur. Türkiye otomotiv endüstrisi de bu değişimden etkilenmekte ve gelişmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda yerli otomobil üretme çalışmalarına hız veren Türkiye’nin, otomotiv sektöründeki gelişimi ve değişimi ile dünya otomotiv pazarındaki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri ve Türk Halkının otomotiv pazarındaki satın alma tercihleri incelenmeye çalışılmıştır.

Change of the Automotiv Sector in the World and in Turkey

Developments in changing environmental conditions and information technologies have led to a fierce competition in the automotive sector. This change has caused the automotive companies and leading automotive manufacturers countries to oversee their activities and make radical decisions. The Turkish automotive industry is also affected by this change. In this study, the development and change of Turkey in the automotive sector accelerating the domestic automobile production studies in recent years, the effects of the developments in the global automotive market on Turkey and the preferences of the Turkish people in the automotive market have been tried to be examined.

Kaynakça

Referans1 Baskak, Murat ve Eray Mıhçıoğlu (2004); “Otomotiv Endüstrisinde Ana Firma-Tedarikçi İlişkileri,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Referans2 Chiaberge, Marcello (2011); New Trends and Developments in Automotive Industry, InTech, https://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-automotive-industry, (Erişim Tarihi: 19/06/2017).

Referans3 Cusumano, Mihael A. ve Kentaro Nobeoka (1992); “Strategy, structure and performance in product development: Observations from the auto industry,” http://www.sjbae.pbworks.com/w/file/fetch/46841897/Strategy, (Erişim Tarihi: 15/06/2017).

Referans4 Çiçek, Recep ve Seda Çağma (2014); “Türk Otomotiv Ana Sanayinin Uluslararası Pazardaki Rekabet Gücü: Otomotiv Yan Sanayi Üzerine Bir Uygulama,” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 28, s. 260-277.

Referans5 Du, Jiuyu ve Danhua Ouyang (2017); “Progress of Chinese electric vehicles industrialization in 2015: A review,” Applied Energy, Vol 188, p. 529-546. Referans6 Elmas, Güldem (2011); “Bursa Bölgesi’nde Otomotiv Lojistiği ve Otomotiv Terminallerinde Kapasite Analizi,” Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Referans7 FORBES. (2017a). The World's Most Valuable Brands. The World's Most Valuable Brands.

Referans8 FORBES. (2017b). The World’s Biggest Public Companies. The World’s Biggest Public Companies.

Referans9 Guerzoni, Marco (2014); Product Variety in Automotive Industry Understanding Niche Markets in America, Springer, İtalya.

Referans10 Güneş, Serkan (2012); “Türk Toplumu ve Otomobil,” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25, s. 213-230.

Referans11 Hyundai Assan. (2017); http://www.hyundai.com/tr/tr/Aboutus/LocalCompany/index.html; Erişim Tarihi: 05.08.2017

Referans12 Karbuz, Fahri, And Silahçı ve Emrah Çalışkan (2017), “Otomotiv Sektör Raporu,” İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, https://www.ito.org.tr/itoyayin/0009133.pdf, (Erişim Tarihi: 05/082017).

Referans13 Köksal, Yüksel ve Mukadder Kahraman Türedi (2014); “Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim Kanalları Üzerine Bir İnceleme,” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 32, s. 105-125.

Referans14 Mitchell, William J., Christopher E. Borroni-Bird ve Lawrence D. Burns (2010); Reinventing the Automobile Personal Urban Mobility for the 21st Century, The MIT Press, USA.

Referans15 ODD (2017); “Genel Değerlendirme Haziran 2017,” Otomotiv Distirbütörleri Derneği, http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/1885/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Haziran%20, (Erişim Tarihi:05/08/2017).

Referans16 ODD. (2016). 2016 Yılı (Ocak-Aralık) Perakende Satışlar (Yerli & İthal). OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ 2016 Yılı (Ocak-Aralık) Perakende Satışlar (Yerli & İthal).

Referans17 OSD (2017); “Otomotiv Sanayii 2016 Yılı Küresel Değerlendirme Raporu,” http://www.osd.org.tr/sites717upload/files/2016_Degerlendirme_Raporu-2250.pdf, (Erişim Tarihi: 28/07/2017).

Referans18 OSD. (2017a). OSD - OSD ÜYELERİ. Retrieved from http://www.osd.org.tr/osd-uyeleri

Referans19 OSD. (2017b). OSD - Toyota. Retrieved from http://www.osd.org.tr/osd-uyeleri/toyota/

Referans20 Öztekin, Sinan Çağrı (2016); “Türkiye Otomobil Sektörünün Talep Analizi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

Referans21 Pişkin, Sercan (2017); “Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri,” Otomotiv Sektör Raporu, http://www.taysad.org.tr/uploads/dosyalar/06-02-2017-09-59-170206-Otomotiv_Sektor_Raporu_TSKB-2208.pdf, (Erişim Tarihi: 07/06/2017).

Referans22 TOYOTA. (2017). TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. Kurumsal Veriler. TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. Kurumsal Veriler.

Referans23 Tunçsiper, Çağatay (2014); “Otomotiv Sektörünün Makro Analizi ve Strateji Yönetimi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. Referans24 Yaşar, Okan (2013); “Türkiye’de Otomotiv Ana ve Yan Sanayi ve Marmara Bölgesi’nde Kümelenme,” İnternational Periodical For The Langues, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/6, p. 779-805. Referans25 Yılmaz, Erkan (2016); “Türkiye Otomotiv Sanayinin Gelişimi ve İkinci El Otomobil Talep Fiyatının Belirleyicileri,” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat. Referans26 worldbank.org. (2017). GDP (current US$) | Data. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?contextual=default&end=2016&locations=US-CN-DE-JP-GB-FR-IN-IT-BR-CA-KR-RU-ES-AU-MX-ID-TR&start=2016&view=bar&year_high_desc=true

Kaynak Göster

APA Yılmaz, S , Taştan, K , Ecek, N , Çınar, E . (2017). OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 685-695 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/347845