Ödül Yönetiminin İşgücü Atikliği Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

Öz  Bu çalışmada; işletmelerin ödül yönetimi uygulamaları ile çalışanların işgücü atikliği  arasında ilişkinin söz konusu olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve kavramlar teorik açıdan ele alınmıştır. Araştırma kapsamında ödül yönetimi algısı ve alt boyutlarının ve işgücü atikliği algısı ve alt boyutları ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, ilişkisel ve etkileşimsel bir model deseni kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe çalışan 132 kişi oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile Karalar (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan; Nawab, Ahmad ve Shafi (2011) tarafından geliştirilen, Rahim ve Wan Daud (2013) tarafından uygulanan, 17 maddelik  “Ödül Yönetimi Ölçeği” ve Sherehiy (2008) tarafından geliştirilen, Sohrabi, Asari ve Hozoori (2014) tarafından uygulanan  39 maddelik “İşgücü Atikliği Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. Hipotezlerin testi için  korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; çalışanların ödül yönetimi algıları ve alt boyutları ile işgücü atikliği ve alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca ödül yönetimi algısının işgücü atikliği üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Al-Faouri, H. A., Al-Nsour M. M., Al-Kasasbeh, M. M. (2014). The Impact of Workforce Agility on Organizational Memory. Knowledge Management Research & Practice, Vol. 12, pp. 432–442.

Armstrong, M. (2012), Armstrong’s Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward. 4th Edition, Kogan Page Limited, London, UK.

Chiang, T. F. F., Birtch, A. T. (2012). The Performance Implications of Financial and Non-Financial Rewards: An Asian Nordic Comparison. Journal of Management Studies, Vol. 49, No. 3, pp. 538- 570.

De Charms, R. (1968). Personal Causation: The Internal Affective Determinants of Behavior. Lawrence Erlbaum Publishers, New Jersey, USA.

Fındıkçı, İ. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi. (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Basım), İstanbul: Alfa Yayınları.

Glinska, M., Carr, S. D., Halliday, A. (2012). Workforce Agility: An Executive Briefing, Batten Institute, Virginia, USA.

Guan, Y., H. Deng, J. Sun, Y. Wang, Z. Cai, L. Ye, R. Fu, Y. Wang, S. Zhang and Y. Li (2013), “Career Adaptability, Job Search Self-Efficacy and Outcomes: A Three-Wave Investigation Among Chinese University Graduates”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 83, Iss. 3, pp. 561-570.

Güngör, P. (2011). The Relationship Between Reward Management System and Employee Performance With the Mediating Role of Motivation: A Quantitative Study on Global Banks, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 1510- 1520.

Hewitt Associates, (1991). Total Compensation Management: Reward Management Strategies for the 1990s, Basil Blackwell, Oxford, UK.

Hosein, Z. Z. , Yousefi, A. (2012). The Role of Emotional Intelligence on Workforce Agility in the Workplace. International Journal of Psychological Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 48-61.

Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karalar, S., (2015). Ödül Yönetiminin Örgütsel Özdeşleşme ile İşgücü Atikliği Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Muduli, A. (2013). Workforce Agility: A Review of Literature. The IUP Journal of Management Research, Vol. 12, No. 3, pp. 55-65.

Naktiyok, A., İşcan, Ö. F. (2004). Temel Yetenek Olarak İşgücü Atikliği: Bilgi Yönetimi Altyapısı Çerçevesinde Bir Değerlendirme. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 84-87, 27-29 Mayıs, Bursa.

Schuster, R. J., Zingheim, P. K. (1992). The New Pay: Linking Employee and Organizational Performance. Lexington Books, New York, USA.

Sherehiy, B., Karwowski, W., Layer, J. K. (2007). A Review of Enterprise Agility: Concepts, Frameworks, and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 37, pp. 445-460.

Sohrabi, R., Asari, M., Hozoori, M. J. (2014). Relationship Between Workforce Agility and Organizational Intelligence. Asian Social Science, Vol. 10, No. 4, pp. 279-287.

Wright, A. (2010). Culture and Compensation: Unpicking the Intricate Relationship Between Reward and Organizational Culture. Journal of Thunderbird International Business Review, Vol. 52, No. 3, pp. 189-202.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ac9545d14c423.60778308, Erişim Tarihi: 15.03.2018.

Kaynak Göster

APA Demir, S , Yaşar, F . (2018). Ödül Yönetiminin İşgücü Atikliği Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 691-705 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/433528