Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Öz Müzik, ortaya çıkışından bu yana farklı kültürlerden beslenerek, insan yaşamında bir şekilde varolmaya devam eden kavramlardan biridir. Bu kültürlerin birbirini etkilemesi ile ortaya çıkan anlayış ve algılayış farklılıkları, müzik kavramına yüklenmeye çalışılan anlamı daha da zenginleştirmektedir. Bu zenginliğin yanı sıra müziğin kendine has bir dilinin olması da müzik kavramına ilişkin genel bir tanım yapabilmeği ancak bir noktaya kadar mümkün kılmaktadır. Bu durumdan dolayı ana ögesi sadece ses olan bu sanat dalına, bir anlam yükleme çabası, bireysel boyuttaki düşünme ve hayal etme güçlerinin etkisiyle tanım noktasında farklı yollara başvurmayı beraberinde getirmektedir. Bireylerin bir kavrama ilişkin algılarını belirlemenin bir yolu da metaforlardır. Bu araştırmada Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin müzik kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplamda 99 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda müzik kavramına ilişkin 70 farklı metafor elde edilmiştir. Bu metaforlar 3 ana kategoride toplanmıştır. Bunlar, bir uğraş olma açısından müzik, hayatımızdaki yeri açısından müzik ve insan yaşamına katkısı açısından müzik şeklindedir. Bu ana kategoriler de kendi içinde 12 alt kategori altında toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Müzik, Metafor

Kaynakça

Akbulut, E. (2006). Günümüz müzik eğitimcisi nasıl olmalıdır?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 23-28.

Akdeniz, A., & Çarıkcı, E. (2017). Konservatuvar öğrencilerinin ‘sanat eğitimi’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40), 59-85.

Aksu, C. (2010). Türkiye’ de Eğitim Müziği. İstanbul: Bemol Müzik Yayınları.

Altar, C.M. (2013). Sanat Felsefesi Üzerine. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Babacan, E. (2014). AGLS Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.

Bayazıt, N. (2011) “Bebekler Kaç Haftalıkken Duymaya Başlıyor?”, Formsante Dergisi Bebek Eki, Mayıs 2011, http://www.formsante.com.tr/anasayfa/bebek/1820-bebekler-kac-haftalikken-duymaya-basliyor.html, Erişim Tarihi: 17.09.2018

Boyd, J., & George-Warren, H. (1992). Musicians in tune. Seventy-five contemporary musicians discuss the creative process. New York: Fireside.

Bozkurt, S. S., Zahal, O., & Uyan, Z. D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin duygu durumlarına göre dinledikleri müzik türlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 541-567

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.)Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çoban, A. (2005). Müzikterapi. İstanbul: Timaş Yayınevi.

Çuhadar, C. H. (2016). Müzik ve Müzik Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 217-230

Davidson, J. W., & Da Costa Coimbra, D. (2001). Investigating performance evaluation by assessors of singers in a music college setting. Musicae Scientiae, 5, 33-53.

Düzgören, H., & Gerekten, S. E. (2017). Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'müzik dersi' kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi, 2(3), 86-117.

Gerekten, S. E. ve Barışeri Ahmethan, N. (2018). Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' kavramına ilişkin algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 387-406.

Karaosmanoğlu, G., & Adıgüzel, Ö. (2017). Yaratıcılık engellerinin yaratıcı drama ile fark edilmesine yönelik bir araştırma. Yaratıcı Drama Dergisi, 12(1), 87-104.

Károlyi, Otto, (1999). Müziğe Giriş. Çev: M.Nemutlu, İstanbul: Pan Yayıncılık: 27-37

Kızılkaya, N. (2011). Müzik Sanatının Bilişim Yolculuğu. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

King, B. B. (1996). Blues all around me. London: Hodder & Stoughton.

Koç, E. M., Başer, A. D., Kahveci, R., & Özkara, A. (2016). Ruhun ve Bedenin Gıdası: Geçmişten Günümüze Müzik ve Tıp. Konuralp Tıp Dergisi, 8(1), 51-55.

Lindström, E., Juslin, P. N., Bresin, R., & Williamon, A. (2003). “Expressivity comes from within your soul”: A questionnaire study of music students' perspectives on expressivity. Research Studies in Music Education, 20(1), 23-47.

Martin, G.,Clarke, M., Pearce, C. (1993). Adolescent Suicide: Music Preferen-ce as an Indicator of Vulnerability. J AmAcad Child AdolescPsychiatry, 32(3): s.530-5

Menuhin, Y. (1996). Unfinished journey. London: Methuen.

Miles , M.B. &Huberman , A.M., (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks,CA: Sage

Muller, L. (2006) Metaphor and musical thought by Michael Spitzer To cite this article: Linda Muller (2006) Metaphorandmusicalthought by Michael Spitzer, , 3:1, 109-112, DOI: 10.2989/18121000609486714

Odena, O. (2018). . Creativity in the secondary music classroom. Music Learning and Teaching in Infancy, Childhood, and Adolescence: An Oxford Handbook of Music Education, 2, 295.

Polloway, E. A. & Smith T. E. C. (1992). Language Instruction for Students With Disabilities. 2nd. Ed. Denver Colorado: Love Publishing Company

Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. İzmir: Anadolu Matbaası

Saban, A.& Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık

San, İ. (2012). Yaratıcılıkta temel kavramlar. Ali Öztürk (Ed.) Okulöncesinde yaratıcılık içinde (s. 3-15). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Schumacher, M. (1995). Crossroads. The life and music of Eric Clapton. New York: Hyperion.

Strouse, J.S., Buerkel–Rothtuss N., Long, E. C. (1995). GenderandFamily as Mode-ratos of theRealtionshipBetween Music Video ExposureandAdoles-centSexualPermissiveness. Adoles-cence 1995 Fall; 39(119), 505 -21.

Sungur, N. (1992). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Özgür Yay.

Took, K.J.& Weiss, D.S. (1994). The Relations-hip between Heavy Metal and Rap Music and Adolescent Turmoil: Real orArtifact? Adolescence, 29(115), 613-21.

Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Yılmaz, K. (2014). Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretim Materyali ve Uygulama Açısından Köy Ortaokullarında Müzik Eğitiminin Durumu Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies, 9(11), 613-622.

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, Y . (2019). Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (3) , 539-547 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/50379/617243