Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma

Bölüm seçimi bireylerin mesleki yönelimleri açısından en önemli aşamalardan birisidir. Bölüm seçimi bireylere ilgi duyulan meslekle ilişkili birçok uzmanlık alanı konusunda bilgi edinilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda seçilen bölümlerde alınan eğitimlerin bireylere geniş bir bakış açısı ve vizyon kazandırabildiği de söylenebilir. Bu çalışmanın amacı muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bölüm seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada 5’li Likert Ölçeğini esas alan anketler ile veri toplanmış ve toplanan veriler t testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin bölüm seçimlerinde en fazla kişilik ve kariyer faktörlerinin etken olduğu belirlenmiştir. Demografik özelliklerden dolayı ortaya çıkan farklılıklara çalışmada yer verilmiştir

Factors Affecting Choice of Major of Students Having Accounting Education: A Research on Mehmet Akif Ersoy University

Choice of department is one of the most important phases in aspect of professional tendencies of people. Choice of profession enables people being aware of many area of expertise related with interested profession. In this sense, education taken in departments could be said to bring a wide perspective and vision to people. The aim of this study is determining factors affecting students while selecting department. 5 Likert Scale based surveys used in study and datas were analyzed via t test and ANOVA. According to results personality and career have been determined as most important factors on students’ choice of department. Differences appearing from demographical properties has been explained in study

Kaynak Göster

APA Akın, O , Onat, O . (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 243-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289995