MODERN DEVLET VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Modernizmin modern devlet açısından getirmiş olduğu en önemli gelişmelerden biri, egemenlik ve hukuk alanındaki düzenlemelerdir. Modern devlet, egemenlik ve hukuk ilişkisinde değinilmesi gereken en önemli kavramlardan biri de güvenliktir. Ayrıca, kamu bürokrasisi de yürütmenin bir hizmet aracı olarak tasarlanmıştır. Devletler içerisindeki güven ve huzurun sağlanması da kamu bürokrasisi içerisinde örgütlenmiş olan Polis teşkilatlarına bırakılmıştır. Eski Türk devletlerinden bu yana Polis hizmetlerini sunan çeşitli teşkilatlar kurulmuştur. Ancak modern anlamda Türkiye’de Polis teşkilatının kurulması Osmanlı Devleti’ne rastlamaktadır. Türk kamu yönetiminin tipik özelliklerini gösteren merkeziyetçilik, kapalılık ve gizlilik gibi nitelikler, Türk Polis Teşkilatı’nda görülmektedir ve teşkilatta modernleşme çabaları, 19. yüzyılın başlarında Tanzimat ile Osmanlı Devleti’nde yapılan kamu bürokrasisinde reform girişimleri sonrasında belirmiştir. Bu çalışmada, modern devlet, güvenlik ve Polis teşkilatı arasında bağlantı kurularak, bunun Türk Polis Teşkilatı’ndaki yeri ve öneminden bahsedilmek istenmektedir

A STUDY ON MODERN STATE AND THE TURKISH NATIONAL POLICE

Sovereignty and regulations in law are among the most important developments that modernism has brought for modern states. Security is one of the most important concepts that should be addressed in the relationship between modern state, sovereignty and law. In addition, public bureaucracy is also designed as a service tool of the executive power. Ensuring peace and security in the states was left to the police organized within the public bureaucracy. Since the old Turkish states, various organizations providing policing services have been established. However, the establishment of the police in Turkey in modern sense was in the era of the Ottoman Empire. The qualities showing the typical features of Turkish public administration such as centralism, seclusion and privacy are seen in the Turkish National Police, and the modernization efforts in the police appeared after the reform efforts in the public bureaucracy in the Ottoman Empire in the beginning of the 19th century. In this study, it is attempted to mention the significance of the link between modern state, security and the police for the Turkish National Police

Kaynak Göster

APA İnankul, H , Doğan, K . (2016). MODERN DEVLET VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 176-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289967