MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İletişim, toplumların temelini oluşturan bir sistem, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işlemesini sağlayan bir araç, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve sosyal uyum için gerekli bir sanattır. İletişim hem bireysel hem de örgütsel düzeyde her faaliyetin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada iş çevrelerinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim veren meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin ne olduğunun saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin; cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, program, sınıf seviyesi, anne ve baba eğitim düzeyi, yaşanılan yer gibi değişkenlerle iletişim becerileri arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır

ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ COMMUNICATION SKILLS: A FIELD STUDY

Communication is a system which form the basis of community, a technic that affect the behavior of individuals, a tool that enables the orderly functioning of the organizational and administrative structure, a compulsory science in terms of social processes and an art that necessary for social cohesion. Communication is the basis of both individual and organizational activities.Aim of this study, determine what is the level of communication skills of students who studying in vocational schools providing education in order to meet the needs qualified staff of the business community. In the study, relationships between communication skills and variables such as gender, age, income level, program, grade level, educational level of mother and father and residential is investigate

Kaynak Göster

APA Kıllı, M , Taşlıyan, M . (2013). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 80-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290122